364/2011

Given i Helsingfors den 8 april 2011

Lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) 1 och 6 §, 6 a § 1 mom., 7 § 1 mom. och 12 § 1 mom. 4 a-punkten,

sådana de lyder, 1 § delvis ändrad i lag 46/2005, 6 § delvis ändrad i lagarna 332/2009 och 338/2010, 6 a § 1 mom. i lag 332/2009 och 7 § 1 mom. och 12 § 1 mom. 4 a-punkten i lag 11/2007, och

fogas till lagen en ny 6 b §, till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 399/2003 och 11/2007, ett nytt 4 mom., till lagen nya 8 a och 28 a § och till 36 § nya 3 och 4 mom. som följer:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att

1) främja effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning av radiofrekvenser,

2) säkerställa en rättvis tillgång till dem,

3) skapa betingelser för en så fri rörlighet för teleutrustningar som möjligt,

4) främja både kommunikationsmarknadens effektivitet och utbudet av nät- och kommunikationstjänster teknik- och tjänsteneutralt.

6 §
Statsrådets frekvensplan

Genom förordning av statsrådet fastställs de allmänna principerna för användningen av frekvenserna och en frekvensplan

1) för frekvensområdena för sådan koncessionsberoende televerksamhet som avses i 4 § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003),

2) för de frekvensområden som är avsedda för utövande av sådan koncessionsberoende televisions- och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998),

3) för de frekvensområden som avses i 5 mom. i denna paragraf,

4) för de frekvensområden som är avsedda för produktutveckling, testning och undervisning,

5) för de frekvensområden som är avsedda för sådan allmännyttig televisions- och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993).

Statsrådet ska iaktta teknik- och tjänsteneutralitet när det fastställer de allmänna principerna för användningen av tillämpliga frekvenser för utbudet av elektroniska kommunikationstjänster.

Statsrådet kan genom den förordning som avses i 1 mom. frångå kravet på teknikneutralitet för nät- och kommunikationstjänsterna för att undvika skadliga störningar, skydda folkhälsan mot elektromagnetiska fält eller säkerställa tjänsternas tekniska kvalitet, ett gemensamt utnyttjande av radiofrekvenser eller ett mål av allmänt intresse.

Statsrådet kan genom den förordning som avses i 1 mom. frångå kravet på tjänsteneutralitet för nät- och kommunikationstjänsterna för att garantera säkerhet för människors liv, främja social, regional eller geografisk sammanhållning, undvika ineffektivt utnyttjande av frekvenser eller främja kulturell och språklig mångfald och mediemångfald.

Innan statsrådet fastställer frekvensplanen ska teleföretag, Rundradion Ab och andra representanter för användargrupper inom frekvensområdena ges tillfälle att bli hörda om planen. Statsrådet ska se över planen, om fler frekvensområden kan anvisas för sådan allmännyttig eller koncessionsberoende verksamhet som avses i 1 mom. eller om en representant som avses i detta moment framställer en motiverad begäran om översyn.

6 a §
Användningsplan för radiofrekvenser

Genom förordning av kommunikationsministeriet fastställs en användningsplan för radiofrekvenserna med detaljerade föreskrifter om användning av de frekvensområden som avses i 6 § 1 mom.


6 b §
Användning av radiofrekvenser

Kommunikationsverket bestämmer om användningen av radiofrekvenser för olika användningsändamål med hänsyn till internationella bestämmelser och rekommendationer om användningen av radiofrekvenser. I föreskrifterna ska förutom information om ett frekvensområdes användningsändamål också finnas uppgifter om de viktigaste radioegenskaper som en radioanläggning som använder frekvensområdet i fråga ska uppfylla.

Kommunikationsverket ska iaktta teknik- och tjänsteneutralitet när det utfärdar föreskrifter om användningen av tillämpliga radiofrekvenser för utbudet av elektroniska kommunikationstjänster.

Kommunikationsverket kan genom de föreskrifter som avses i 1 mom. frångå kravet på teknikneutralitet för nät- och kommunikationstjänsterna för att undvika skadliga störningar, skydda folkhälsan mot elektromagnetiska fält eller säkerställa tjänsternas tekniska kvalitet, ett gemensamt utnyttjande av radiofrekvenser eller ett mål av allmänt intresse.

Kommunikationsverket kan genom de föreskrifter som avses i 1 mom. frångå kravet på tjänsteneutralitet för nät- och kommunikationstjänsterna för att garantera säkerhet för människors liv, främja social, regional eller geografisk sammanhållning, undvika ineffektivt utnyttjande av frekvenser eller främja kulturell och språklig mångfald och mediemångfald.

Kommunikationsverket ska vid beredningen av de i 1 mom. avsedda föreskrifterna samarbeta med kommunikationsministeriet. Om det som föreskrivs om användningen av ett enskilt frekvensområde kan ha avsevärda följder för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, fastställs frekvensplanen för frekvensområdet i fråga i den i 6 § avsedda frekvensplanen.

Kommunikationsverket kan av grundad anledning för ett radiofrekvensområde enligt den i 6 § avsedda frekvensplanen tillåta också annan radiokommunikation än sådan som anges i dess användningsändamål, om sådan radiokommunikation inte begränsar frekvensområdets användning för dess primära användningsändamål och inte leder till störningar i den radiokommunikation som är primär.

7 §
Radiotillstånd

I syfte att garantera att radiofrekvenserna används effektivt, ändamålsenligt och tillräckligt störningsfritt ska tillstånd (radiotillstånd) sökas hos Kommunikationsverket för innehav och användning av radiosändare, om inte något annat föreskrivs i denna paragraf. Radiotillstånd för radiofrekvenser som har tilldelats för att användas av elektroniska kommunikationstjänster ska beviljas inom sex veckor från det att verket fått in alla dokument som behövs för att avgöra ärendet. När Kommunikationsverket beviljar ett radiotillstånd med stöd av 10 § 8 mom. kan det i särskilda fall förlänga tidsfristen på sex veckor med högst åtta månader, om det behövs för att säkerställa att ansökningsförfarandet är opartiskt, skäligt, klart eller öppet för insyn, för komplettering av ansökningarna eller av någon annan särskild orsak. En förlängning av tidsfristen ska meddelas offentligt.


8 §
Tillståndsvillkor

Villkoren för ett radiotillstånd kan ändras på ansökan av tillståndshavaren. Om innehavaren av ett radiotillstånd som gäller utbjudande av elektroniska kommunikationstjänster ansöker om ändring av tillståndsvillkoren, ska Kommunikationsverket innan det avgör ärendet underrätta tillståndshavaren om hur en förnyad bedömning kommer att påverka tillståndet och samtidigt ge denne en rimlig tid för att återkalla ansökan.

8 a §
Skyldighet att höra parter

Företrädare för teleföretag och användare av kommunikationstjänster ska ges tillfälle att framföra sin uppfattning om beviljande av ett radiotillstånd för allmän televerksamhet, om föreskrifter som avses i 7 § 2 mom. och om användningsplaner enligt 6 a § och föreskrifter enligt 6 b §, innan bestämmelserna, besluten eller föreskrifterna utfärdas.

Företrädare för teleföretag och användare av kommunikationstjänster ska ges tillfälle att inom en månad framföra sin uppfattning om ändring av bestämmelser, beslut eller föreskrifter som avses i 1 mom. I undantagsfall får avvikelse göras från tidsfristen på en månad. Om de föreslagna ändringarna är obetydliga och de har överenskommits med innehavaren av radiotillståndet behöver parterna inte höras.

12 §
Återkallande av radiotillstånd och radiofrekvensreservering

Kommunikationsverket får helt eller delvis återkalla radiotillstånd eller radiofrekvensreserveringar, om


4 a) i 6 b § 6 mom. avsedda villkor för beviljande av radiotillstånd inte är uppfyllda,


28 a §
Utlämnande av uppgifter till myndigheter

Teleföretag är på begäran av kommunikationsministeriet eller Kommunikationsverket skyldiga att samla in och att oberoende av affärs- och yrkeshemligheter lämna ministeriet och verket de uppgifter som behövs för tillsynen avseende denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål, i den form som myndigheten begär och avgiftsfritt.

Kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket ska på ett företags begäran uppge vad uppgifterna ska användas till och ange varför uppgifterna begärs.

Kommunikationsverket ska oberoende av affärs- och yrkeshemligheter på begäran av kommunikationsministeriet lämna ministeriet sådana i 1 mom. avsedda uppgifter som verket fått när det fullgjort uppgifter enligt denna lag.

36 §
Tvångsmedel

Om ett fel eller en försummelse utgör ett direkt och allvarligt hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan eller orsakar allvarlig ekonomisk eller operativ skada för andra företag eller användare eller för verksamheten i kommunikationsnäten eller andra användare av radiofrekvenser, kan Kommunikationsverket besluta om behövliga temporära åtgärder, som får gälla i högst tre månader. Kommunikationsverket får utsträcka de temporära åtgärdarna till att gälla under ytterligare en period om högst tre månader om felet eller försummelsen inte har avhjälpts inom tidsfristen. Som temporär åtgärd kan Kommunikationsverket avbryta verksamhet som orsakar fara eller allvarlig skada, begränsa användningen av frekvenser eller förordna om andra liknande tvångsmedel.

Föreskrifter om vite, hot om avbrytande och hot om tvångsutförande finns i övrigt i viteslagen (1113/1990).


Denna lag träder i kraft den 25 maj 2011.

RP 238/2010
KoUB 21/2010
RSv 267/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG; EGT nr L 337, 18.12.2009, s. 37

  Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.