361/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 april 2011

Miljöministeriets förordning om avgifter för Europeiska unionens miljömärke

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt 4 § i lagen om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke (86/2011), sådan den förstnämnda lyder i lag 348/ 1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som ska tas ut för offentligrättsliga prestationer som gäller förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) storföretag företag som har fler än 250 anställda och som har en omsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro,

2) små och medelstora företag som varken är storföretag eller mikroföretag,

3) mikroföretag företag som har färre än 10 anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 2 miljoner euro.

3 §
Offentligrättsliga prestationer

De avgifter enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) som tas ut för offentligrättsliga prestationer är ansökningsavgift och årsavgift.

4 §
Ansökningsavgift

Den ansökningsavgift som tas ut hos storföretag för de administrativa kostnaderna i samband med handläggning av en ansökan och tilldelning av EU-miljömärke är 1 200 euro.

Den ansökningsavgift som tas ut hos små och medelstora företag samt för tillverkare och tjänsteleverantörer i utvecklingsländerna är 600 euro.

Den ansökningsavgift som tas ut hos mikroföretag är 350 euro.

Ansökningsavgiften sänks med 20 procent, om det företag som ansöker om miljömärke är registrerat enligt gemenskapens miljölednings- och revisionsordning (Emas) eller har ISO-certifiering. Villkoret för sänkningen är att sökanden uttryckligen i sin miljöpolicy åtar sig att se till att företagets miljömärkta produkter till fullo uppfyller kriterierna för EU-miljömärket under avtalets hela giltighetsperiod och att detta åtagande på tillbörligt sätt framgår av de detaljerade miljömålen. De sökande som har ISO 14001-certifiering ska varje år visa att de fullgör åtagandet. De sökande som är registrerade i Emas ska lämna in en kopia av sin årligen kontrollerade miljöredovisning.

Sökanden svarar för alla kostnader för upprättande av den dokumentation och genomförande av den testning som behövs för att visa att kriterierna uppfylls. Ansökningsavgiften tas ut innan granskningen av ansökan inleds. Den avgift som tagits ut återbetalas inte. 

5 §
Årsavgift

Hos den som har rätt att använda miljömärke tas det ut en årsavgift från och med det år då märket beviljas.

Storföretag ska betala en årsavgift på 1 500 euro.

Små och medelstora företag samt tillverkare och tjänsteleverantörer i utvecklingsländerna ska betala en årsavgift på 750 euro.

Mikroföretag ska betala en årsavgift på 350 euro.

EU-miljömärke får användas endast om avgifterna har betalats inom utsatt tid.

6 §
Övriga avgifter

När den som har rätt att använda EU-miljömärke ansöker om utökad användning av EU-miljömärket en ersättning på 115 euro per timme tas det ut för kontroll och övervakning. Ersättningen får uppgå till högst 1 200 euro för storföretag, 600 euro för små och medelstora företag och 350 euro för mikroföretag.

Hos den som ansöker om rätt att använda EU-miljömärke tas rese- och inkvarteringskostnader ut för sådana kontrollbesök på plats som företas till någon annan medlemsstat än Finland.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 april 2011.

  Helsingfors den 14 april 2011

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Miljöråd
Jarmo Muurman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.