359/2011

Given i Helsingfors den 14 april 2011

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006) 6 § 3 punkten underpunkt a samt

fogas till 6 § 7 punkten en ny underpunkt e och till 6 § 8 punkten nya underpunkter e, f, och g som följer:

6 §
Projektförteckning

Projekt på vilka bedömningsförfarandet tillämpas med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är

3) byggande i vattendrag och vattenreglering

a) dammar och andra konstruktioner, om den uppdämda eller lagrade vattenmängden eller ökningen av vattenmängden överstiger 10 miljoner kubikmeter,


7) energiproduktion


e) vindkraftverksprojekt där de enskilda kraftverken är minst tio till antalet eller projektets totala kapacitet är minst 30 megawatt,

8) överföring och lagring av energi och substanser


e) anläggningar för avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring från anläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för denna projektförteckning, eller andra anläggningar från vilka den årliga avskiljningen av koldioxid är minst 1,5 megaton,

f) rörledningar för transport av koldioxid från avskiljningsanläggningar till lagringsplatser, vilkas diameter överstiger DN 800 millimeter och längd överstiger 40 kilometer, inklusive där till hörande tryckstegringsstationer,

g) geologisk lagring av koldioxid, med undantag för lagring som görs för forskning, utveckling eller provning och där den sammanlagda mängden koldioxid är under 100 000 ton,Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Bestämmelserna i 6 § 7 punkten underpunkt e och 6 § 8 punkten underpunkterna e, f och g i denna förordning tillämpas inte på projekt där ansökan om tillstånd för projektet har kungjorts offentligt före ikraftträdandet av denna förordning, projekt där parterna före ikraftträdandet har hörts i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999), vattenlagen (264/1961) eller miljöskyddslagen (86/2000) eller projekt beträffande vilka ett beslut om tillämpningen av bedömningsförfarandet har fattats i ett enskilt fall enligt 6 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Rådets direktivi 85/337/EEG (31985L0337); EGT N:o L 175, 5.7.1985, s. 40–48
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG (32009L0031); EGT N:o L 140, 5.6.2009, s. 114–135

  Helsingfors den 14 april 2011

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Lagstiftningsråd
Tuire Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.