358/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 april 2011

Statsrådets förordning om ändring av 14 och 18 § i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (298/2008) 14 § 1 och 5 mom. samt 18 § 2 mom. som följer:

14 §
Ändringar i lånevillkoren

Om projektets genomförande eller utnyttjandet av resultaten fördröjs kan den maximala lånetid som föreskrivs i 11 § av ytterst vägande skäl förlängas till högst tjugo år.  De amorteringsfria åren kan uppgå till högst tio. En lånetid som överstiger tio år kan förlängas med högst tre år i taget.


Ändringar i lånevillkoren enligt denna paragraf kan göras endast om företaget uppfyller de villkor för beviljande av finansiering som anges i 3 § 1 mom.

18 §
Kumulering av stöd

Finansieringstagaren kan utöver det stöd som beviljas för forsknings- och utvecklingsarbete samt innovationsverksamhet och stödet för finansiering av riskkapital få annat statligt stöd först tre år efter det att företaget första gången beviljades finansiering för nystartade innovativa företag. Utvecklingscentralen kan som en del av stödet för nystartade innovativa företag även godkänna ett annat stöd som en statsbidragsmyndighet har beviljat. 


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

Denna förordning tillämpas också på finansiering som grundar sig på ett beslut som fattats före förordningens i kraftträdande.

  Helsingfors den 14 april 2011

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Specialsakkunnig
Tuija Ypyä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.