355/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar och tillämpningsföreskrifterna till den samt om ikraftträdande lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i akten och i tillämpningsföreskrifterna till den

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av arbetsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Genève den 2 juli 1999 utfärdade Genèveakten till Haagöverenskommelsen och tillämpningsföreskrifterna till akten om internationell registrering av industriella formgivningar träder i kraft den 1 maj 2011 så som därom har överenskommits.

Riksdagen har godkänt Genèveakten och tillämpningsföreskrifterna till akten den 13 oktober 2010. Republikens president har godkänt Genèveakten den 3 december 2010 och tillämpningsföreskrifterna till akten den 8 april 2011. Anslutningsinstrumentet har deponerats hos generaldirektören för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten den 1 februari 2011.

2 §

I samband med deponeringen av anslutningsinstrumentet har Finland avgett följande förklaringar:

1. Finland avger en förklaring enligt regel 12.1.c i-punkten i tillämpningsföreskrifterna till Genèveakten om att dess lagstiftning tillåter tillämpning av nivå tre i fråga om standarddesigneringsavgiften.

2. Finland avger en förklaring enligt regel 18.1.b i tillämpningsföreskrifterna till Genèveakten om att den föreskrivna tiden av sex månader för inlämnande av anmälan om vägran till den internationella byrån ersätts med en frist om tolv månader.

3. Finland avger en förklaring enligt artikel 11.1.a i Genèveakten om att kungörelsen av en registrering får anstå tills högst sex månader förflutit från den dag då registreringsansökningen lämnades in eller från vilken prioritet enligt 8 § i mönsterrättslagen begärts.

4. Finland avger en förklaring enligt artikel 17.3.c i Genèveakten och regel 36.2 i tillämpningsföreskrifterna till akten om att den längsta skyddstid för ett mönster som dess lagstiftning medger är 25 år.   Om ett mönster utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och syftet med den är att återställa den sammansatta produkten i dess ursprungliga form, är den längsta skyddstiden för mönstret 15 år.

5. Finland avger en förklaring enligt regel 8.1 i tillämpningsföreskrifterna till Genèveakten om att i en internationell registreringsansökan som designerar Finland ska det anges vem som har skapat det mönster som är föremål för ansökan.  Om den som ansöker om mönsterrätt inte är den som skapat mönstret, ska sökanden bekräfta att mönsterrätten övergått från den som skapat mönstret till sökanden.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar och i tillämpningsföreskrifterna till den (1057/2010) träder i kraft den 1 maj 2011.

4 §

De bestämmelser i Genèveakten och i tillämpningsföreskrifterna till den som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 51/2011)

  Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.