351/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 april 2011

Statsrådets förordning om ändring av 13 och 14 § i statsrådets förordning om universitetsexamina

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet

ändras i statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) 13 och 14 § som följer:

13 §
Omfattningen av de studier som leder till högre högskoleexamen

De studier som krävs för högre högskoleexamen omfattar 120 studiepoäng, om inte något annat bestäms nedan i denna paragraf eller i 14 §. Universitetet ska ordna utbildningen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på två läsår.

De studier som krävs för ett utbildningsprogram som leder till högre högskoleexamen och som riktar sig särskilt till utländska studerande omfattar minst 90 studiepoäng. Universitetet ska ordna utbildningen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på en tid som motsvarar dess omfattning, dock högst två läsår.

De studier som krävs för psykologie magisterexamen, musikmagisterexamen och odontologie licentiatexamen omfattar 150 studiepoäng. Universitetet ska ordna utbildningen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på två och ett halvt läsår.

De studier som krävs för veterinärmedicine licentiatexamen och medicine licentiatexamen omfattar 180 studiepoäng. Universitetet ska ordna utbildningen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på tre läsår.

14 §
Ordnande av utbildning som leder till högre högskoleexamen inom det medicinska och odontologiska området och utbildningens omfattning

Inom det medicinska och odontologiska området kan universitetet ordna den utbildning som leder till högre högskoleexamen så att lägre högskoleexamen inte ingår i utbildningen.

De studier som krävs för medicine licentiatexamen omfattar 360 studiepoäng, om universitetet ordnar den utbildning som leder till högre högskoleexamen så att lägre högskoleexamen inte ingår i utbildningen. Universitetet ska ordna utbildningen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på sex läsår.

De studier som krävs för odontologie licentiatexamen omfattar 330 studiepoäng, om universitetet ordnar den utbildning som leder till högre högskoleexamen så att lägre högskoleexamen inte ingår i utbildningen. Universitetet ska ordna utbildningen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på fem och ett halvt läsår.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

Förordningen tillämpas på studerande som inleder studier för odontologie licentiatexamen den 1 augusti 2011 eller därefter.

De som när denna förordning träder i kraft studerar för odontologie licentiatexamen men inte har inlett den vårdpraktik som ingår i examen, har rätt att övergå till att studera enligt denna förordning från och med den 1 augusti 2013 eller att fortsätta studierna enligt den förordning som gäller vid ikraftträdandet. En studerande övergår dock till att studera enligt denna förordning om han eller hon inte före utgången av 2020 har avlagt examen enligt den förordning som gäller när denna förordning träder i kraft. Universitetet beslutar om de arrangemang som har samband med övergången.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 14 april 2011

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringssekreterare
Laura Hansén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.