350/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 april 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner (567/2002) 2 §, 3 § 1 mom. 3 punkten och 7 § 1 mom., sådana de lyder, 2 § i förordning 201/2006 samt 3 § 1 mom. 3 punkten och 7 § 1 mom. i förordning 349/2008, som följer:

2 §
Koordineringsgruppen för regionalisering

För beredningen av ärenden som gäller placeringen av statliga enheter och funktioner tillsätter finansministeriet för statsrådets mandatperiod en koordineringsgrupp för regionalisering.

3 §
Uppgifterna för koordineringsgruppen för regionalisering

Koordineringsgruppen för regionalisering har till uppgift att


3) i enlighet med 7 § ge ett utlåtande om de alternativa placeringsorter som man väljer att ta med i placeringsutredningen samt om placeringsutredningar och indragnings- eller nedskärningsplaner som avses i 6 §,


7 §
Remissförfarande

Innan den placeringsutredning som avses i 6 § 1 mom. görs ska ministeriet begära ett utlåtande av koordineringsgruppen för regionalisering om de alternativa placeringsorter som man väljer att ta med i placeringsutredningen. Innan ett beslut fattas ska ministeriet få ett utlåtande av koordineringsgruppen för regionalisering om det förslag till placeringsort som har utarbetats enligt placeringsutredningen eller om indragnings- eller nedskärningsplanerna. Ministeriet ska innan det begär ett utlåtande av koordineringsgruppen om förslaget till placeringsort höra de kommuner som har varit med i den jämförelse av alternativa placeringsorter som avses i 6 § 1 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 14 april 2011

Finansminister
Jyrki Katainen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.