337/2011

Given i Helsingfors den 6 april 2011

Statsrådets förordning om planer för ordnande av hälso- och sjukvård och om avtal om ordnande av specialiserad sjukvård

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 34 och 43 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

 1 §
Uppgörande och uppföljning av planer för ordnande av hälso- och sjukvård och avtal om ordnande av specialiserad sjukvård

Kommunerna ska i planen för ordnande av hälso- och sjukvård enligt 34 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) komma överens om vem som ansvarar för och har hand om uppgörandet och uppföljningen av planen samt om hur genomförandet av planen ska följas upp och utfallet av den bedömas.

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska i avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård enligt 43 § i hälso- och sjukvårdslagen komma överens om vem som ansvarar för och har hand om upprättandet och uppföljningen av avtalet samt om hur genomförandet av avtalet ska följas upp och utfallet av det bedömas.

 2 §
Bedömning av befolkningens vårdbehov

Vid uppgörandet av en plan för ordnande av hälso- och sjukvård och ett avtal om ordnande av specialiserad sjukvård ska man beakta uppgifterna i kommunens välfärdsberättelse och andra uppgifter om invånarnas hälsa och välbefinnande samt uppgifterna om invånarnas servicebehov, liksom även uppgifterna om hur tjänsterna produceras, vilken kvalitet de har och hur de fungerar.

I planen för ordnande av hälso- och sjukvård ska det överenskommas hur befolkningens behov av tjänster inom primärvården, företagshälsovården och olika specialområden samt faktorer som påverkar detta behov ska bedömas och följas inom området. I planen ska det överenskommas hur befolkningens behov av tjänster inom primärvården ska tillgodoses inom området för en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt. 

I avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård ska det överenskommas hur befolkningens behov av tjänster och de faktorer som påverkar detta ska bedömas och följas inom området. I avtalet ska det överenskommas hur befolkningens behov av tjänster inom den specialiserade sjukvården ska tillgodoses. 

2 kap.

Plan för ordnande av hälso- och sjukvård

3 §
Samarbetet mellan kommuner

I planen för ordnande av hälso- och sjukvård ska det överenskommas om kommunernas metoder att bedriva ett brett samarbete i syfte att fullgöra främjandet av befolkningens hälsa och välfärd.

I planen ska det i samarbete överenskommas om ordnandet av de tjänster inom primärvården som föreskrivs i 3 § 2 punkten i hälso- och sjukvårdslagen . I planen ska det också överenskommas på vilket sätt man ämnar ordna de stödtjänster som verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården behöver, såsom diagnostiktjänster, läkemedelsförsörjning, instrumentvård, transport- och lagringstjänster samt tjänster som gäller funktionen hos och den gemensamma användningen av informationssystem och registret över patientuppgifter, liksom även förvaring av prover i anslutning till diagnoser och eventuell användning av sådana för forskning samt praxis i anslutning till detta.

4 §
Samarbetet inom primärvården

I planen för ordnande av hälso- och sjukvård ska det överenskommas om samarbetet mellan kommunernas hälsovårdscentraler. I planen ska det dessutom överenskommas hur företagshälsovårdstjänster som ska ordnas av kommunen samt andra uppgifter inom primärvården som kräver specialkompetens ska skötas. I planen ska det överenskommas hur den regionala hälso- och sjukvården ska fungera i samråd när det gäller beredskapen inför exceptionella situationer.

5 §
Utvecklande av primärvården samt forskning till stöd för den

I planen ska det överenskommas hur hälsovårdscentralerna och andra aktörer inom hälso- och sjukvården ska samarbeta inom området när det gäller att utveckla primärvården och att fullfölja den bedömning och forskning som behövs till stöd för den. I planen ska det dessutom överenskommas om tillämpningen av de enhetliga grunderna för vården och om övervakningen av tillämpningen.

I planen ska det överenskommas om de samarbetsmetoder som ska iakttas i kvalitetsledningen och vid tillgodoseendet av patientsäkerheten i området.

6 §
Multidisciplinära primärvårdsenheter

I planen ska det överenskommas om verksamheten hos, verksamhetsmöjligheterna för och styrningen vid sådana multidisciplinära primärvårdsenheter som avses i 35 § i hälso- och sjukvårdslagen.

I planen ska det överenskommas om primärvårdsenheternas ansvar och uppgifter när det gäller att göra upp en plan för ordnande av hälso- och sjukvård och att bedöma servicebehovet, att följa upp att servicebehovet tillgodoses samt i fråga om utbildning, utvecklingsverksamhet och den forskning som behövs till stöd för den, liksom även när det gäller att fullfölja samarbetet mellan primärvården, företagshälsovårdstjänsterna och den specialiserade sjukvården.

7 §
Samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården

I planen ska det överenskommas hur vårdkedjorna eller de regionala vårdplanerna ska göras upp i samråd och hur genomförandet av dem ska stödas och följas. I planen ska man komma överens om hur samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt stärker hälsovårdscentralernas verksamhet genom att tillhandahålla dem tjänster inom olika specialområden och annat stöd. Dessutom ska det i planen överenskommas på vilket sätt tjänsterna i första hand ska genomföras inom den öppna vården och hur hälsovårdscentralen ska svara för samordningen av den samlade vården av en patient.

8 §
Brådskande sjukvård

I planen ska det överenskommas hur jourverksamhet och annan brådskande sjukvård ska ordnas inom ett sjukvårdsdistrikt. När det överenskoms om jourenheterna och deras arbetsfördelning ska hänsyn tas till den prehospitala akutsjukvården i området och beslutet om servicenivån för den, avstånden mellan jourenheterna och befolkningens vårdbehov. Som en del av den samlade jourverksamheten ska hänsyn tas till hur mentalvårdsarbetet och alkohol- och drogarbetet samt jourerna inom socialvårdsarbetet och apoteksverksamheten ordnas i området.

9 §
Personalen inom primärvården

I planen ska det överenskommas om samarbetet mellan kommunerna och om förfaranden för att trygga tillgången på personal inom primärvården. I planen ska man komma överens om tillräckliga förutsättningar för fortsatt utbildning och fortbildning samt enas om hur personalens fortbildning ska verkställas inom sjukvårdsdistrikten.

10 §
Samarbetet med andra aktörer

I planen ska det överenskommas hur samarbetet mellan verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården och kommunernas socialvård samt med kommunernas övriga verksamhet ska organiseras.

I planen ska det också överenskommas hur samarbetet med andra myndigheter, privata aktörer inom social- och hälsovården i området, såsom den privata företagshälsovården och läkemedelsförsörjningen samt andra organisationer ska organiseras.

3 kap.

Avtal om ordnande av specialiserad sjukvård

11 §
Samarbetet mellan samkommuner för sjukvårdsdistrikt inom ett specialupptagningsområde

I ett avtal om ordnande av specialiserad sjukvård ska det överenskommas om samarbetet och arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården och den högspecialiserade sjukvården samt inom den medicinska rehabiliteringen.

I avtalet ska det överenskommas hur samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom ett specialupptagningsområde i samråd ska genomföra de tjänster som deras verksamhetsenheter behöver, såsom upphandlingstjänster, läkemedelsförsörjning, instrumentvård, transport- och lagringstjänster, informationssystemlösningar och utvecklandet av sådana, liksom även diagnostiktjänster, förvaring av prover i anslutning till diagnoser, eventuell användning av sådana för forskning och praxis i anslutning till detta samt andra stödtjänster. 

12 §
Jourverksamhet

I avtalet ska det överenskommas om jourenheterna inom de olika medicinska verksamhetsområdena inom den specialiserade sjukvården samt om den verksamhet och de uppgifter som centralerna för prehospital akutsjukvård sköter inom ett specialupptagningsområde. I avtalet ska det tas hänsyn till ordnandet av sådan brådskande sjukvård som avses i 8 §, samjourerna inom primärvården och den specialiserade sjukvården, avstånden mellan jourenheterna och befolkningens vårdbehov samt säkerställas att jourenheterna har sådana tillräckliga resurser och sådan tillräcklig kompetens som behövs för att de ska kunna sköta sina uppgifter.

13 §
Kontakten med primärvården och den kommunala basservicen

I avtalet ska det överenskommas hur den specialkompetens som krävs för att tillhandahålla stöd och rådgivning inom primärvården och den kommunala basservicen ska tillgodoses inom ett specialupptagningsområde.

14 §
Personalen inom ett specialupptagningsområde

I avtalet ska det överenskommas hur man i samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom ett specialupptagningsområde på lång sikt bedömer och följer behovet av arbetskraft och personalutbildning med beaktande av grundläggande utbildning, fortsatt utbildning och fortbildning.

I avtalet ska man komma överens om samarbetet och rutinerna mellan samkommunerna för sjukvårdsdistrikten när det gäller att trygga tillgången på personal inom den specialiserade sjukvården.

15 §
Forskning och utveckling

I avtalet ska det överenskommas om det samarbete mellan samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom ett specialupptagningsområde som idkas för att utveckla den specialiserade sjukvården på det regionala planet och för att bedriva forskning till stöd för utvecklingsarbetet.      

I avtalet ska det överenskommas hur man, i samarbete med andra specialupptagningsområden, Institutet för hälsa och välfärd samt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, inom specialupptagningsområdet tillgodoser utvärderingen av de förfaranden som tillämpas inom hälso- och sjukvården och införandet av nya förfaranden samt uppföljningen av hur de enhetliga grunderna för vården har utfallit.

16 §
Påföljder av att avtalet inte följs

I avtalet ska det överenskommas om påföljderna av att avtalet inte följs.

4 kap.

Ikraftträdande

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 6 april 2011

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.