328/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

Lag om ändring av 4 kap. 1 och 11 § i fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fängelselagen (767/2005) 4 kap. 1 § 2 mom. och 11 §, av dem 4 kap. 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 89/2010, som följer:

4 kap.

Ankomst till ett fängelse och placering i fängelset

1 §
Fängelser

Fångar i öppna anstalter kan vistas och röra sig på fängelseområdet eller avdelningsområdet, arbetsplatsen och något annat verksamhetsställe utan omedelbar övervakning. I öppna anstalter kan fångarna övervakas med tekniska anordningar som installeras i fängelselokalerna, ges till fången eller fästs på fången vid handleden, vristen eller midjan eller med en kombination av sådana anordningar.

11 §
Beslutanderätt

Beslut om planen för strafftiden och placeringen av en fånge i fängelse fattas av ett bedömningscentrum vid Brottspåföljdsmyndigheten. Centralförvaltningsenheten vid Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om de öppna anstalter och öppna avdelningar där fångar övervakas tekniskt på det sätt som avses i 1 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 17/2010
LaUB 30/2010
GrUU 30/2010
RSv 266/2010

  Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.