322/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

Lag om ändring av narkotikalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i narkotikalagen (373/2008) 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkterna c och d, 5 §, 9 § 2 mom., 11 § 2 mom., 12 § 2 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § 1 och 2 mom., 23 § 2 mom., 24 § och 45 § 1 mom.,

av dem 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt d sådan den lyder i lag 595/2010 och 11 § 2 mom. sådant det lyder i lag 775/2009, samt

fogas till 3 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder delvis ändrad i lag 595/2010, en ny underpunkt e, till lagen nya 3 a, 3 b och 23 a § samt till 28 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) narkotika


c) ämnen om vars innefattande i kontrollen det beslutas i enlighet med rådets beslut 2005/387/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen,

d) kat (Catha edulis), kaktusväxter innehållande meskalin samt Psilocybesvampar, och

e) ämnen som används i drogsyfte, när de är farliga för hälsan och har anmälts för att innefattas i kontrollen i enlighet med det beslut av rådet som anges i underpunkt c eller när de till sina farmakologiska egenskaper är en läkemedelssubstans som kan likställas med narkotika,


3 a §
Bedömning av narkotiska egenskaper

I fråga om ämnen som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e bedöms ämnets narkotiska egenskaper och farlighet av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd samt polisen och tullen. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet lämnar bedömningen till social- och hälsovårdsministeriet och bifogar sitt förslag till åtgärder utifrån om ämnet förekommer i Finland eller om det sannolikt kan förekomma i Finland innan ett beslut i enlighet med det beslut av rådet som anges i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt c kan fattas om att ämnet ska innefattas i kontrollen.

3 b §
Industriell användning av narkotiska ämnen

Om ett sådant ämne som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e kan antas vara användbart inom industrin eller om det rör sig om en läkemedelssubstans, ska de kända tillverkarna av ämnet eller substansen eller de aktörer som representerar dessa ges tillfälle att uttala sig om bedömningen och förslaget till åtgärder. Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om obetydliga undantag från förbudet mot industriell behandling, om användning av ämnet i industriell näringsverksamhet kan motiveras.

5 §
Allmänna förbud

Produktion, tillverkning, import till och export från Finlands territorium, transport, transitering, distribution, hantering, innehav och användning av samt handel med narkotika är förbjudet. Undantag från förbudet kan göras av medicinska skäl, forskningsskäl eller kontrollskäl eller med anledning av industriell användning enligt vad som särskilt föreskrivs i denna lag eller någon annanstans i lag.

9 §
Beviljande av tillstånd

Tillstånd får beviljas enskilda näringsidkare, juridiska personer, universitet och andra forskningsinstitut

1) för produktion av läkemedel och för andra medicinska syften, om aktören enligt 17 § 1 mom. i läkemedelslagen får importera läkemedel till Finland,

2) för tillverkning, import, export eller hantering av ämnen, preparat och testsystem som innehåller narkotika och som används för konstaterande av narkotika,

3) för vetenskaplig forskning och forskning i medicinskt syfte, för forskning som gäller kvalitetskontroll och för produktutveckling, eller

4) för industriell användning av sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e, om industriell användning av ämnet är tillåten med stöd av 3 b §.

11 §
Villkor för beviljande av tillstånd

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan anse att den tillståndssökande uppfyller villkoren i 1 mom. utan att särskilt utreda detta, om den som söker tillstånd regelbundet av centret ansöker om tillstånd enligt 12—15 § och centret under det senaste året har konstaterat att den tillståndssökandes verksamhet uppfyller villkoren enligt 1 mom.

12 §
Tillverkningstillstånd

Universitet och andra forskningsinstitut kan trots 1 mom. beviljas tillstånd att tillverka narkotika för vetenskaplig forskning, om institutet har ett giltigt hanteringstillstånd enligt 15 §. Tillstånd för tillverkning av sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e kan beviljas trots 1 mom., om tillståndssökanden har ett hanteringstillstånd enligt 15 § för industriell användning av ämnet i fråga. Tillverkningstillstånd kan inte beviljas för längre tid än hanteringstillståndet är i kraft.


13 §
Importtillstånd

Importtillstånd för narkotika beviljas för högst sex månader. Importtillstånd beviljas särskilt för varje leveransparti, med undantag av tillstånd som gäller sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e och som är avsedd för industriell användning eller ämnen, preparat och testsystem som innehåller narkotika och som används för konstaterande av narkotika.


14 §
Exporttillstånd

Exporttillstånd för narkotika beviljas för högst sex månader. Tidsfristen får inte vara längre än giltighetstiden för importtillståndet från det land till vilket exporten från Finland sker. Exporttillstånd beviljas särskilt för varje leveransparti, med undantag av tillstånd som gäller sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e och som är avsedd för industriell användning eller ämnen, preparat och testsystem som används för konstaterande av narkotika.


15 §
Hanteringstillstånd

Hanteringstillstånd för narkotika beviljas för högst tre år i sänder för vetenskaplig forskning eller för forskning i medicinskt syfte, för forskning som gäller kvalitetskontroll och för produktutveckling. Hanteringstillstånd kan beviljas för industriell användning av sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e endast om industriell användning av ämnet är tillåten med stöd av 3 b §.

Hanteringstillstånd för narkotika krävs inte för hantering och innehav av läkemedel som klassificerats som narkotika, när detta sker i medicinskt syfte enligt bestämmelserna i läkemedelslagen, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) eller lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) eller i en förordning som utfärdats med stöd av dem eller när en behörig myndighets officiella laboratorium utför lagstadgade uppgifter.


23 §
Vissa ämnen, preparat och testsystem

Tillstånd för import eller export enligt denna lag behövs inte för sådana kombinationspreparat som innehåller andra psykotropa ämnen än de som nämns i förteckning I i 1971 års konvention om psykotropa ämnen eller preparat som innehåller läkemedelssubstanser enligt 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e, om de innehåller narkotika endast i ringa mängder eller narkotikan är i svårligen avskiljbar form, och risken för missbruk med tanke på ämnets omfattande medicinska användning kan anses som liten.


23 a §
Ämnen som nationellt har definierats som narkotika

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e, om den av motiverad anledning ingår i ett annat ämne eller preparat och risken för missbruk kan anses som liten på grund av den obetydliga mängden av ämnet eller av att narkotikan är i en form som är svår att utnyttja eller avskilja.

24 §
Införsel och utförsel av personliga läkemedel

Denna lags bestämmelser om import till och export från Finland av narkotika tillämpas inte på sådana läkemedelspreparat som innehåller ämnen som avses i förteckningarna I—III i 1961 års allmänna narkotikakonvention eller i förteckningarna II—IV i 1971 års konvention om psykotropa ämnen eller läkemedelssubstanser enligt 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e, om de används av passagerare för personlig medicinering. Då ska 19 § i läkemedelslagen och de bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas.

28 §
Förstöring av narkotika som problemavfall

Med avvikelse från 1 mom. ska bestämmelserna i avfallslagen och miljöskyddslagen tillämpas på förstöring av sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e och som av statsrådet har godkänts för industriell användning.


45 §
Främjande av förebyggande, avslöjande och utredning av narkotikabrott

Genom skriftligt beslut av chefen för centralkriminalpolisen eller tullens chef för brottsbekämpning kan myndigheter som arbetar med förebyggande, avslöjande och utredning av narkotikabrott i enskilda fall beviljas tillstånd för import av narkotika till Finland, export av narkotika från Finland eller transitering av narkotika.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

Metylendioxipyrovaleron enligt den 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt d som gällde vid denna lags ikraftträdande betraktas som sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 303/2010
ShUB 48/2010
RSv 282/2010

  Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.