321/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

Lag om ändring av djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen (247/1996) 54 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1430/2006, och

fogas till lagen en ny 26 a § i stället för den 26 a § som upphävts genom lag 238/2010, nya 26 b, 26 c och 41 a §, till 42 §, sådan den lyder i lag 1477/2009, ett nytt 2 mom. samt till 48 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1430/2006 och 1477/2009, ett nytt 4 mom. som följer:

26 a §
Bokföring av produktionsdjur

Den som äger eller håller produktionsdjur ska föra bok över den medicinska behandling som getts produktionsdjuren och över antalet döda djur.

Bokföringen över den medicinska behandlingen av produktionsdjur som hålls för livsmedelsproduktion ska bevaras i minst fem år och bokföringen över antalet döda djur och bokföringen över den medicinska behandlingen av produktionsdjur som inte hålls för livsmedelsproduktion ska bevaras i minst tre år efter utgången av det år då den senaste anteckningen om ett djur gjordes i bokföringen. Bokföringen ska på begäran visas upp för regionförvaltningsverket, kommunalveterinären, den tjänsteinnehavare som utövar tillsyn över hälsoskyddet i kommunen, polisen, besiktningsveterinären, gränsveterinären och djurskyddsövervakaren.

Närmare bestämmelser om bokföringen över antalet döda djur får utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 b §
Behörigheten för dem som håller broilrar och handledning av dem som hanterar broilrar

En fysisk person som håller broilrar och ansvarar för skötseln av minst 500 fåglar ska ha kompetens som motsvarar minst en examensdel, fastställd av Utbildningsstyrelsen, med specialisering på slaktfjäderfä och ett intyg över kompetensen utfärdat av en utbildningsanordnare som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tillstånd att ordna grundläggande yrkesutbildning eller yrkesinriktad tilläggsutbildning. Med broiler avses en fågel av arten Gallus gallus som föds upp för slakt.

De som äger eller håller broilrar ska förse de personer som de anställer eller anlitar för att sköta och hantera broilrar med instruktioner om och handledning i krav som gäller broilrars välbefinnande.

26 c §
Uppfödningsstall för broilrar

Utöver vad som i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) föreskrivs om anmälningar av djurhållningsplatser och om registrering av uppgifter, ska den som äger eller håller broilrar lämna uppgifter om de delar av uppfödningsstallet där broilerflockar föds upp (uppfödningsavdelning) för registrering i registret över djurhållningsplatser.

Den förteckning som avses i 21 § i lagen om ett system för identifiering av djur ska föras separat för varje uppfödningsavdelning, och av den ska framgå

1) antalet insatta broilrar och den tillgängliga ytan för dem,

2) broilrarnas ras eller hybrid, om denna är känd,

3) antalet avlivade broilrar samt dödsorsakerna för de broilrar som påträffats döda, om dessa är kända, samt

4) antalet broilrar som finns kvar i flocken efter det att broilrar avlägsnats för försäljning eller slakt.

Om djurtätheten för broilrar överstiger 33 kilogram levande vikt per kvadratmeter, ska den som äger eller håller broilrarna göra en skriftlig beskrivning av produktionssystemet i broileruppfödningsstallet, vilken ska innehålla tekniska uppgifter om byggnaderna och deras anordningar. Beskrivningen ska hållas uppdaterad och på begäran visas upp för regionförvaltningsverket. Den djurtäthet som tillämpas i uppfödningsstallet eller en ändring av djurtätheten och viktiga uppgifter om produktionssystemet ska anmälas till regionförvaltningsverket senast 15 dagar innan den första flocken sätts in i stallet. Sådana förändringar i produktionssystemet som kan påverka broilrarnas välbefinnande ska utan dröjsmål anmälas till regionförvaltningsverket.

För att djurtätheten ska få höjas så att den överstiger 39 kilogram levande vikt per kvadratmeter och är högst 42 kilogram levande vikt per kvadratmeter förutsätts att det vid djurskyddsinspektionerna i broileruppfödningsstallet under de senaste två åren inte har uppdagats någon sådan verksamhet som strider mot bestämmelserna om djurskydd, att den som äger eller håller broilrarna tillämpar riktlinjer för god praxis och att dödligheten bland broilrarna är tillräckligt låg. Om ingen inspektion har gjorts i broileruppfödningsstallet under de senaste två åren, ska minst en inspektion göras innan djurtätheten får höjas.

När de som äger eller håller broilrar sänder broilrar till slakt ska de till slakteriet lämna de uppgifter om flockens förvaringsutrymme och om flocken som behövs för bedömningen av broilrarnas välbefinnande.

Närmare bestämmelser om beskrivningen av produktionssystemet i broileruppfödningsstallet, om viktiga uppgifter om produktionssystemet, om de krav som gäller djurtätheten för broilrar, om riktlinjer för god praxis, om omständigheter som ska beaktas när det gäller dödligheten bland broilrar samt om de uppgifter om flocken som ska lämnas till slakteriet utfärdas genom förordning av statsrådet.

41 a §
Bedömning av broilrars välbefinnande

Besiktningsveterinären ska se till att uppgifterna om de broilrar som anlänt till slakteriet samt antalet broilrar som är döda vid ankomsten till slakteriet registreras vid slakteriet.

Vilken inverkan de förhållanden under vilka broilrar hålls och andra motsvarande faktorer har på broilrarnas välbefinnande bedöms utifrån dödligheten inom flocken och den bedömning av hudinflammation på trampdynorna som görs i samband med köttbesiktningen (faktorer som beskriver broilrars välbefinnande).

Om bedömningen av broilrarnas välbefinnande visar att välbefinnandet försämrats under uppfödningen, ska besiktningsveterinären underrätta den som äger eller håller broilrarna samt det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde djurhållningsenheten är belägen om detta. Dessa ska vidta lämpliga åtgärder.

Närmare bestämmelser om faktorer som beskriver broilrars välbefinnande och om hur dessa faktorer påverkar djurtätheten för broilrar samt om bedömningen av broilrars välbefinnande och om besiktningsveterinärens anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

42 §
Förbud och föreskrifter

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får regionförvaltningsverket bestämma att den som äger eller håller broilrar ska vidta de korrigerande åtgärder som behöver vidtas i broilrarnas förvaringsutrymme med tanke på broilrarnas välbefinnande, om de faktorer som beskriver broilrars välbefinnande visar att välbefinnandet försämrats under uppfödningen. Regionförvaltningsverket får bestämma att djurtätheten för broilrarna ska minskas, om de faktorer som beskriver broilrars välbefinnande visar att välbefinnandet hos broilrarna försämrats i minst två av tre på varandra följande flockar under uppfödningen, eller om det konstateras att den som äger eller håller broilrarna har brutit mot denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Om det har bestämts att djurtätheten för broilrarna ska minskas, ska regionförvaltningsverket underrätta besiktningsveterinären om detta.

48 §
Utredningar och undersökningar

Livsmedelssäkerhetsverket har rätt att närvara vid de utredningar och undersökningar som avses i denna paragraf och följa genomförandet av dem.

54 §
Djurskyddsförseelse

För djurskyddsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot ett förbud mot tillverkning, import, försäljning eller överlåtelse enligt 12 § eller mot ett förbud som avses i eller utfärdats med stöd av 7 § 3 mom., 13 § 1 mom., 16 § 3 mom. eller 18, 19, 22, 25 eller 27 §,

2) bryter mot ett djurhållningsförbud eller är mellanhand för någon annan för kringgående av djurhållningsförbud, eller

3) försummar en skyldighet som avses i eller som ålagts med stöd av 13 § 2 mom., 14 §, 16 § 1 mom., 17 §, 20 § 2 mom., 20 a § 2 mom., 21 § 2 eller 3 mom., 23, 24, 26 eller 26 a §, 26 c § 1, 3 eller 5 mom. eller 64 §.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Av personer som före den 30 juni 2010 har minst tre års praktisk erfarenhet av att sköta broilrar krävs inte i 26 b § avsedd utbildning. En sådan person ska inom ett år från denna lags ikraftträdande av regionförvaltningsverket ansöka om intyg som styrker likvärdigheten med utbildningen. Till ansökan ska fogas en sådan redogörelse över förvärvad praktisk erfarenhet som krävs för att intyget ska beviljas.

I fråga om broileruppfödningsstall som är verksamma när denna lag träder i kraft ska en anmälan enligt 26 c § 1 mom. göras senast 15 dagar innan följande möjliga flock sätts in i stallet.

I fråga om broileruppfödningsstall som är verksamma när denna lag träder i kraft och vilkas djurtäthet överstiger 33 kilogram levande vikt per kvadratmeter, ska en beskrivning av produktionssystemet enligt 26 c § 3 mom. göras inom en månad efter att denna lag trätt i kraft.

I de uppfödningsavdelningar för broilrar som är verksamma när denna lag träder i kraft får den djurtäthet, på högst 42 kilogram levande vikt per kvadratmeter, som tillämpats i broileruppfödningsstallet vid ikraftträdandet av lagen tillämpas, om den som äger eller håller uppfödningsstallet har ett produktionskontrakt med ett slakteri och villkoren för det kvalitetssystem som slakteriet förutsätter iakttas vid broileruppfödningen.

I fråga om broileruppfödningsstall som är verksamma när denna lag träder i kraft ska en anmälan enligt 26 c § 3 mom. om den djurtäthet som tillämpas i broileruppfödningsstallet göras och viktiga uppgifter om produktionssystemet lämnas till regionförvaltningsverket inom en månad från det att denna lag har trätt i kraft. Anmälan ska vid behov åtföljas av en redogörelse för produktionskontrakt och kvalitetssystem.

RP 296/2010
JsUB 33/2010
RSv 341/2010
Rådets direktiv 2007/43 EG (32007L0043); EGT nr L 182, 12.7.2007, s. 19
Rådets direktiv 98/58 EG (31998L0058); EGT nr L 221, 8.8.1998, s. 23
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (32004R0882); EGT nr L 165, 30.4.2004, s. 1

  Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.