306/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011

Miljöministeriets förordning om ändring av förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras 4 och 6 § i bilagan till förordningen av den 16 december 2009 om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (1141/2009) som följer:Denna förordning träder i kraft den 15 april 2011.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tas avgifter ut enligt de bestämmelser som gällde när förordningen trädde i kraft.

  Helsingfors den 6 april 2011

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Bilaga

AVGIFTSTABELL

4 §

Prestationer enligt lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (121/2011)

euro
1. Behandling av registreringsansökan
a) avgift för en organisation med verksamhet vid endast en anläggning där antalet anställda är högst 50 personer (8 timmar) 650
b) avgift för en organisation eller för den första anläggningen som hör tillorganisationen där antalet anställda är mer än 50 personer (13 timmar) 1050
c) avgift för varje därpå följande anläggning som hör till organisationen som ska registreras, eller som ska anslutas till den (5 timmar) 400
d) när arbetsinsatsen som krävs för behandling av registreringsansökan överskrider det i punkterna a-c angivna timantalet uttas 75/h
e) när registreringsansökan gäller annan registrering än sådan som avses ovan, tas avgiften ut enligt punkterna b och d.
2. Upprätthållande av registrering
Avgift för åtgärder för att upprätthålla en registrering tas ut enligt registreringsort och antalet anläggningar som hör till en registrerad organisation enligt följande:
a) avgift för den första anläggningen 400
b) avgift för varje därpå följande anläggning 225
c) avgift för varje separat registrerad anläggning eller separat registrerad underavdelning till en anläggning 400

3. Avförande ur registret och avslag

Om en organisation tillfälligt avregistreras på grundval av bestämmelserna i artikel 15.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS), tas samma avgift ut som för behandling av en registreringsansökan.

Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på grundval av någon annan bestämmelse än artikel 15.4 i den förordning som nämns i föregående stycke, tas för avregistreringen och avförandet ut en avgift på 600 euro. Avgift tas dock inte ut om en tillfällig avregistrering grundar sig på artikel 15.2 i förordningen.

Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på artikel 13.5 i förordningen, tas avgift inte ut för behandling av registreringsansökan. Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på ett annat stycke i artikel 13 i förordningen, tas samma avgift ut som för behandling av registreringsansökan.

För återkallande av en tillfällig avregistrering tas avgift inte ut.

Om en organisation, en anläggning som hör till organisationen eller en del av en anläggning avförs ur registret på egen begäran, uttas en avgift på 115 euro.


6 §

Förskottsavgift

I enlighet med 5 § 2 mom. i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992) kan Finlands miljöcentral kräva att avgiften för en prestation i sin helhet eller till en del betalas på förhand.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.