301/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 april  2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2011 (977/2010) 27 § 4 mom. och

fogas till 27 § ett nytt 5 mom. och till förordningen en ny 27 a § som följer:

27 §
Stödets form och maximibelopp

Statsborgen kan beviljas för sådana investeringar som avses i 4—6, 8, 9 och 14 § och för andra investeringar som avses i 7 § än sådana som gäller hönshushållning. Statsborgen kan uppgå till högst 500 000 euro per investering.

Statsborgen som beviljas för andra investeringar än sådana som avses i 4 § kan gälla högst 80 procent av det lånebelopp som borgen beviljats för under hela lånetiden.

27 a §
Maximibeloppet av det stöd som ingår i statsborgen

Om statsborgen beviljas för en investering, får det stöd som ingår i statsborgen vara större än maximibeloppet av stöd enligt bilagan. Maximibeloppet får dock inte överskridas till den del det stöd som ingår i statsborgen tillsammans med något annat stöd som beviljas för samma ändamål överstiger 60 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen, om stöd beviljas unga jordbrukare, eller 50 procent, om stöd beviljas andra jordbrukare.

Om investeringen gäller mjölkboskaps-, nötkreaturs- eller fårskötsel eller hästhushållning, eller ett sådant lager för trädgårdsprodukter för vilket stöd för lagring av trädgårdsprodukter betalas enligt 12 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), uppgår de maximibelopp av stödet som motsvarar maximibeloppen enligt 1 mom. till 70 procent av investeringens godtagbara kostnader när stöd beviljas unga jordbrukare och till 60 procent när stöd beviljas andra jordbrukare.


Denna förordning träder i kraft den 30 april 2011. På ansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 6 april 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lagstiftningsråd
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.