300/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (299/2008) 31 och 32 § och

fogas till förordningen nya 32 a och 32 b § och till 34 § ett nytt 2 mom. som följer:

31 §
Statsborgen

Statsborgen beviljas endast för lån som återbetalas i lika stora årliga amorteringar.

Om ansökan om räntestödslån och statsborgen görs för samma ändamål, ska beloppet av det stöd som ingår i statsborgen dras av från räntestödets belopp, om det stöd som beviljas annars skulle överstiga det sammanlagda maximibeloppet av det stöd som ingår i statsborgen, räntestödet och understödet.

Om ansökan om statsborgen och understöd görs för samma ändamål, ska ett belopp motsvarande det avdrag som avses i 1 mom. dras av från understödsbeloppet.

Om ansökan om såväl statsborgen som räntestödslån och understöd görs för samma ändamål, ska beloppet av det stöd som ingår i statsborgen dras av från räntestödet så att det stöd som ingår i borgen kan minska räntestödets belopp till högst hälften av det belopp som annars skulle kunna beviljas som räntestöd för ändamålet, och det återstående stödbelopp som ingår i borgen dras av från understödet.

Vad som bestäms i 1—3 mom. ska fogas som ett villkor till beslutet om statsborgen i enlighet med det stöd ansökan gäller.

32 §
Objekt och villkor för statsborgen

Statsborgen beviljas främst för verksamhet som avsevärt förnyar produktionsmetoderna eller med vilken gårdsbruksenhetens produktionsverksamhet utvidgas.

Statsborgen kan endast beviljas små och medelstora företag. Statsborgen får uppgå till högst 2 500 000 euro per gårdsbruksenhet. Om något annat företag är verksamt på gårdsbruksenheten förutom det företag som ansöker om statsborgen, får företagens sammanlagda belopp av borgen inte överstiga det belopp som nämns ovan. Om samma företag har flera gårdsbruksenheter eller delar av en gårdsbruksenhet, får företagets statsborgen  sammanlagt utgöra högst det  ovannämnda beloppet.

Statsborgen kan endast av särskilda skäl vara större än 30 procent av en åtgärds totalfinansiering. Om det för samma investering har beviljats eller kommer att beviljas understöd, får understödet och statsborgen sammanlagt inte överstiga 70 procent av investeringens totalfinansiering. Om det godkända kostnadsförslaget eller anbudet för den investering som ska stödjas överstiger maximibeloppet av de stödberättigande kostnaderna, kan statsborgen beviljas för den del av lånet som överstiger de stödberättigande kostnaderna endast om det stöd som ingår i borgen tillsammans med understödet och det stöd som hänför sig till det lån som beviljats för samma ändamål inte överstiger det maximala stödbelopp som baserar sig på de godkända stödberättigande maximikostnaderna.

Bestämmelser om stöd som beviljas små och medelstora företag finns i kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag.

32 a §
Stödbelopp som ingår i statsborgen

Om statsborgen beviljas för en sådan investering som gäller mjölkboskaps- eller nötkreatursskötsel och för vilken det har beviljats eller kommer att beviljas understöd som delfinansieras av Europeiska unionen, utgör det stöd som ingår i statsborgen 0,45 procent av borgensbeloppet. Om borgensbeloppet motsvarar hela lånebeloppet, utgör stödet dock 1,0 procent av borgensbeloppet.

Om statsborgen beviljats för något annat ändamål, utgör det stöd som ingår i statsborgen minst 0,15 procent men högst 5,0 procent av hela borgensbeloppet.

32 b §
Beräkning av det stödbelopp som ingår i statsborgen

Det stöd enligt 32 a § 2 mom. som ingår i statsborgen utgör summan av räntan på riskkapitalet i borgenssystemet, de administrativa kostnaderna och den med borgen förknippade risken för hela lånetiden, diskonterade till nuvärde, med avdrag för de årliga avgifterna för borgen, diskonterade till nuvärde.

Åtta procent av det återstående borgensbeloppet betraktas som det riskkapitalbelopp som borgenssystemet förutsätter. På riskkapitalet beräknas en årlig ränta enligt fyra procent på det återstående beloppet av statsborgen.

Som administrativa kostnader för statsborgen betraktas sådana personalkostnader, lokalkostnader och andra kostnader som föranleds av verkställigheten av borgenssystemet, baserade på uppgifter från året innan, till den del kostnaderna beror på statsborgenssystemets verkställighet vid beviljande av statsborgen enligt 32 a §. De administrativa kostnaderna  för borgenssystemets verkställighet beräknas så att 90 procent av kostnaderna anses uppkomma under det år borgen beviljas och 10 procent under den därpå följande lånetiden för det lån som borgen gäller. 

Vid beräkning av stödbeloppet betraktas som årligt genomsnittligt borgensbelopp för den statsborgen som beviljas, det genomsnittliga beloppet av den statsborgen som beviljats föregående år multiplicerat med det tal som fås då det genomsnittliga beloppet av den statsborgen som beviljats under nämnda år delas med det genomsnittliga beloppet av den statsborgen som beviljats det år som föregår nämnda år. Det sammanlagda beloppet av beviljad borgen fås då det tal som divisionen ger multipliceras med beloppet av den borgen som enligt uppskattning kommer att beviljas under det aktuella året. Som genomsnittlig lånetid för beviljade lån med statsborgen betraktas den genomsnittliga lånetiden för de lån med statsborgen som beviljats föregående år multiplicerad med det tal som fås då lånetiden divideras med den genomsnittliga lånetiden för de lån med statsborgen som beviljats det år som föregår nämnda år.

När beloppet av statsrisken beräknas, görs den bedömningen att risken årligen realiseras  i 7,5 procent av antalet beviljade statsborgen. Av det sammanlagda beloppet av den i 32 a § 2 mom. avsedda borgen beräknad enligt 4 mom. betraktas riskens andel som 7,5 procent delat med två. .

För den årliga statsborgen som beviljas meddelar jord- och skogsbruksministeriet meddelar varje år på förhand vilken andel av statsborgensbeloppet som ska betraktas som stöd som ingår i statsborgen.

34 §
Bedömning av riskerna vid statsborgen

Statsborgen beviljas inte, om den sökandes betalningsförmåga är beroende av att förhållandena kontinuerligt är gynnsamma.


Denna förordning träder i kraft den 30 april 2011. På ansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 6 april 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lagstiftningsråd
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.