292/2011

Utfärdad i Helsingfors den 31 mars 2011

Statsrådets förordning om införande av ljud- och textningstjänst i televisionsprogram

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 19 a § 3 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998), sådant det lyder i lag 733/2010:

1 §

Program som sänds inom televisionsverksamheten ska förses med en ljud- och textningstjänst enligt 19 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) i enlighet med vad som anges i bilagan.

Till de programtimmar som avses i bilagan räknas i fråga om textningstjänsten program på finska eller svenska, med undantag av musik-, sport- och barnprogram, och i fråga om ljudtjänsten alla program på andra språk än finska eller svenska.

Av ljud- och textningstjänstens andelar enligt bilagan kan en tredjedel av programtimmarna läggas i en beställ-tv som tillhandahålls av en utövare av televisionsverksamhet.

2 §

Sådana innehavare av riksomfattande programkoncession och sådana programutbud som avses i 19 a § 2 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet är

1) MTV Ab, programutbudet MTV3,

2) Sanoma Entertainment Finland Oy, programutbudet Nelonen,

3) Family Channel Oy, programutbudet SuomiTV.

3 §

Kostnaden per programtimme för ljud- och textningstjänsten för åren 2011 och 2012 är

1) 90 euro för införande av ljud i programutbud,

2) 630 euro för införande av textning i program som är på finska eller svenska.

4 §

Om de kostnader som ljud- och textningstjänsten medför för en utövare av televisionsverksamhet överskrider en procent av utövarens omsättning under föregående räkenskapsperiod, tillämpas den nedsatta andel som anges i punkt 1.1 i bilagan. Om även den nedsatta andelen överskrider gränsen en procent ska ljud- och textningstjänsten införas i en så stor andel av program som möjligt utan att gränsen överskrids.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

År 2011 beaktas vid beräkningen av tjänsternas andelar hälften av programtimmarna för hela året och vid beräkningen av kostnader hälften av årsomsättningen.

  Helsingfors den 31 mars 2011

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Kommunikationsrådet
Asta Virtaniemi

Bilaga

1.1 Ljud- och textningstjänstens andel av kalenderårets programtimmar, programutbud som sänds med stöd av en riksomfattande programkoncession

År Textningstjänstens andel av programtimmarna, program på finska eller svenska Textningstjänstens andel av programtimmarna, nedsatt andel Ljudtjänstens andel av programtimmarna, andra än program på finska eller svenska
2011 15 % 10 %                              15 %
2012 25 % 15 % 25 %
2013 35 % 20 % 35 %
2014 40 % 25 % 40 %
2015 45 % 30 % 45 %
2016 50 % 35 % 50 %

1.2 Textningstjänstens andel av kalenderårets programtimmar, allmännyttiga programutbud

År Textningstjänstens andel av programtimmar på finska eller svenska
2011  50 %
2012  60 %
2013  70 %
2014  80 %
2015  90 %
2016 100 %

2 Alla program med översättningstext i allmännyttiga programutbud ska förses med ljudtjänst.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.