283/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 mars 2011

Statsrådets förordning om ändring av 62 och 63 § i markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) 62 § 1 mom. 11 punkten och 2 mom. samt 63 § 1 mom., av dem 62 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1187/2005, samt

fogas till 62 § 1 mom. en ny 12 punkt som följer:

 62 §
Tillståndsplikt för åtgärder

Åtgärdstillstånd behövs, under de förutsättningar och med de begränsningar som anges i markanvändnings- och bygglagen och nedan i denna förordning, för uppförande eller placering av sådana konstruktioner och anläggningar som inte betraktas som byggnader eller för ändring av en byggnads exteriör eller utrymmen som följer:


11) sammanslagning eller delning av bostadslägenheter (lägenhetsarrangemang),

12) borrning av värmebrunnar som är avsedda för utnyttjande av jordvärme eller nedläggning av kollektorslingor när uppvärmningssystemet i en byggnad byts ut eller förnyas eller för att användas som källa för tilläggsvärme (jordvärme).

Tillstånd enligt 1 mom. 1—10 punkten och 12 punkten behövs inte, om åtgärden baserar sig på en plan med rättsverkningar, en gatuplan eller en godkänd vägplan enligt landsvägslagen eller lagen om allmänna vägar (234/1954).

63 §
Lättnader i tillståndsplikten samt anmälningsförfarande

I byggnadsordningen kan föreskrivas att en sådan åtgärd som nämns i 62 § 1 mom. 1—10 punkten och 12 punkten och som med beaktande av förhållandena i kommunen eller en del av kommunen ska betraktas som ringa befrias från tillståndsplikt inom kommunen eller en del av den.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

  Helsingfors den 17 mars 2011

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Lagstiftningsråd
Kirsi Martinkauppi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.