268/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 mars 2011

Lag om ändring av 11 och 31 § i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (1463/2007) 11 § 1 mom. och 31 § 2 mom. som följer:

11 §
Elevintagning

Som elever till skolan antas i första hand barn till anställda inom Europeiska unionen enligt vad som föreskrivs i konventionen om Europaskolornas stadga (FördrS 105—106/2004) (elevkategori 1). Även andra barn (elevkategori 2) antas så långt som möjligt, förutsatt att det inte kräver att nya undervisningsgrupper bildas.


31 §
Skolans direktion

Åtminstone eleverna, lärarna och den övriga personalen samt elevernas vårdnadshavare ska vara representerade i direktionen. Elevledamoten ska vara minst 15 år gammal och hans eller hennes mandattid kan vara en annan än de övriga ledamöternas.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Barn till anställda vid Europeiska skolan i Helsingfors som har antagits som elever i elevkategori 1 innan denna lag trädde i kraft kan fortsätta sin skolgång i Europeiska skolan i Helsingfors utan att påföras terminsavgifter enligt 15 § 1 mom. i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors.

RP 334/2010
KuUB 12/2010
RSv 335/2010

  Helsingfors den 25 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.