267/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 mars 2011

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 156 b § 4 mom., sådant det lyder i lag 1359/2009, samt

fogas till lagen en ny 101 b § som följer:

9 kap.

Import av varor

101 b §

Vid mervärdesbeskattningen av varuimport är det minsta skattebelopp som uppbärs eller indrivs 5 euro.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte i situationer som avses i 2 § 2 mom. i tullförordningen (1543/1994).

156 b §

Ansökan ska göras inom nio månader från utgången av det kalenderår som omfattar den period ansökan gäller. Tidsfristen för ansökningar som görs för år 2009 löper dock ut den 31 mars 2011.


Lagens 101 b § träder i kraft den 1 januari 2013. Lagens 156 b § 4 mom. träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas från och med den 1 oktober 2010.

RP 311/2010
FiUB 58/2010
RSv 329/2010
Rådets direktiv 2010/66/EU; EUT nr L275, 20.10.2010, s.1

  Helsingfors den 25 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.