264/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 24 mars 2011

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom., 6 § 5 mom. och 8 § 4 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), av dem 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 269/2008:

1 §
Nya förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd som ingås 2011

En jordbrukare kan 2011 ingå en sådan förbindelse om kompensationsbidrag samt om basåtgärder inom miljöstödet för jordbruket och eventuella tilläggsåtgärder som avses i 5 § 2 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), nedan axel 2-lagen, om jordbrukaren inte har en tidigare förbindelse eller förbindelsen har upphört att gälla.

I en sådan förbindelse som avses i 1 mom. kan på ansökan av jordbrukaren som stödberättigande åkerareal godkännas en sådan åkerareal som avses i 3 och 4 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 (366/2007), nedan miljöstödsförordningen, samt en sådan åkerareal som avses i 2—6 och 9—12 § i denna förordning.

2 §
Skiften som berörs av arealökningsreglerna

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för en åkerareal som inte 2003 eller 2004 har kunnat beviljas stödberättigande enligt 46 § 2 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000). En förutsättning är att den åkerareal för vilken stödberättigande söks har varit i en sådan jordbrukares besittning åren 2003 och 2004 eller 2005 samt 2010 som har förbundit sig vid kompensationsbidrags- eller miljöstödssystemet eller bådadera och att arealen då har uppgetts på den årliga ansökningsblanketten för arealstöd. Åkerarealen ska vara odlingsbar när ansökan om stödberättigande görs och den får inte uppges som icke-odlad eller tillfälligt icke-odlad på ansökningsblanketten för arealstöd 2011.

3 §
Arealer som röjts 2003 eller tidigare

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för en åkerareal som röjts 2003 eller tidigare och som 2004 har uppgetts på blankett nummer 175, som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

4 §
Arealer som omfattas av en förbindelse att inte odla och som anmälts 2004

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för en sådan åkerareal som 2004 har uppgetts på blankett nummer 175, som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet, och som inte längre omfattas av en sådan förbindelse att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

5 §
Arealer som röjts 2004

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för en åkerareal som röjts 2004 och som 2004 har uppgetts på blankett nummer 175, som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet. Stödberättigande kan beviljas, om

1) den jordbrukare som ansöker om stödberättigande eller dennes make har fyllt högst 40 år den 31 december 2010,

2) den jordbrukare som ansöker om stödberättigande har ett sådant gällande avtal som avses i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen och som har ingåtts 2010 eller tidigare,

3) den gårdsbruksenhet som den jordbrukare som ansöker om stödberättigande har i sin besittning uppfyller kraven på en husdjurslägenhet inom miljöstödet eller inom den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget eller bådadera, eller

4) stödberättigande söks av någon annan än de jordbrukare som avses i 1—3 punkten.

6 §
Andra arealer som anmälts 2004

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för en sådan åkerareal som 2004 har uppgetts på blankett nummer 175, som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet, och som där hänförts till gruppen annat (annan åkerareal).

7 §
Anmälan om arealer för vilka stödberättigande söks

Den åkerareal som avses i 3—6 § ska vara odlingsbar när ansökan om stödberättigande görs och den får inte uppges som icke-odlad eller tillfälligt icke-odlad på ansökningsblanketten för arealstöd 2011. Åkerarealen kan inte godkännas som stödberättigande, om den åren 2005—2010 har uppgetts som icke-odlad eller tillfälligt icke-odlad. En förutsättning är också att den åkerareal för vilken stödberättigande söks har varit i en sådan jordbrukares besittning 2010 som har förbundit sig vid kompensationsbidrags- eller miljöstödssystemet eller bådadera och att arealen har uppgetts på den årliga ansökningsblanketten för arealstöd 2005 och 2010. Arealen kan godkännas som stödberättigande, om en kod för arealhistoria har registrerats för den i det integrerade administrations- och kontrollsystemet.

8 §
Företrädesordning i fråga om arealer för vilka stödberättigande söks

Av de åkerarealer som avses i 2—6 § och som tidigare inte har berättigat till stöd kan högst 18 300 hektar godkännas som stödberättigande inom gränserna för anslagen och fullmakterna i statsbudgeten. Om de arealer som godkänns som stödberättigande sammantagna överskrider denna hektargräns, ställs arealerna gruppvis i följande företrädesordning vid beviljandet av stödberättigande:

1) åkerareal enligt 2 §,

2) åkerareal enligt 3 §,

3) åkerareal enligt 4 §,

4) åkerareal som anmälts av jordbrukare enligt 5 § 1 punkten,

5) annan åkerareal som anmälts av jordbrukare enligt 5 § 1 punkten,

6) åkerareal som anmälts av jordbrukare enligt 5 § 2 punkten,

7) annan åkerareal som anmälts av jordbrukare enligt 5 § 2 punkten,

8) åkerareal som anmälts av jordbrukare enligt 5 § 3 punkten,

9) annan åkerareal som anmälts av jordbrukare enligt 5 § 3 punkten,

10) åkerareal som anmälts av jordbrukare enligt 5 § 4 punkten,

11) annan åkerareal som anmälts av jordbrukare enligt 5 § 4 punkten.

Den behöriga myndigheten kan som stödberättigande arealer endast godkänna de grupper som avses i 1 mom. och som Landsbygdsverket utifrån företrädesordningen anmäler efter ansökan om stöd.

9 §
Ökningar av basskiftesarealer

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för ökningar av arealen av stödberättigande basskiften, förutsatt att det är fråga om sådana åkerarealer i odlingsbart skick som finns i anslutning till basskiftet. Till ett stödberättigat basskifte kan fogas flera arealer, förutsatt att arealerna är fristående från varandra. Enskilda ökningar kan vara högst 0,05 hektar. Ett nytt basskifte som bildas ska uppfylla de krav som anges i 2 § 1 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser (329/2007).

10 §
Areal som fåtts genom generationsväxling eller genom överföring av besittningen av en hel gård

En jordbrukare som inte har förbundit sig vid kompensationsbidrags- eller miljöstödssystemet eller ingetdera av dessa system och som den 1 januari 2005 eller senare, senast den 29 april 2011 och innan han eller hon har fyllt 40 år, genom generationsväxling eller genom överföring av besittningen av en hel gård, i sin besittning har fått en gård som innehafts av en jordbrukare som inte har fyllt 65 år, kan för den här gårdens åkerareal söka berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket. Ansökan om stödberättigande kan göras om den jordbrukare som inte har fyllt 65 år och som har överlåtit gården inte hade förbundit sig vid kompensationsbidrags- eller miljöstödssystemet eller ingetdera av dessa system. I samband med detta kan berättigande till stöd också beviljas för annan åkerareal som jordbrukaren har i sin besittning och som inte berättigar till stöd förutsatt att denna areal har uppgetts som åker 2010 på den årliga ansökningsblanketten för arealstöd.

11 §
Areal som ändrats till icke stödberättigande

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för en åkerareal som vid ansökan om arealstöd för 1999 eller senare har ändrats från stödberättigande till icke stödberättigande till följd av att åkerarealen inte har uppgetts på den årliga ansökningsblanketten för arealstöd eller att besittningen av åkerarealen har överförts till en jordbrukare, ett offentligrättsligt samfund, en förening eller en stiftelse som inte har förbundit sig vid kompensationsbidrags- eller miljöstödssystemet. Åkerarealen ska vara odlingsbar när ansökan om stödberättigande görs och den får inte uppges som icke-odlad eller tillfälligt icke-odlad på ansökningsblanketten för arealstöd 2011.

12 §
Arealer som omfattas av en förbindelse att inte odla

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan på ansökan av jordbrukaren godkännas för en åkerareal som inte längre omfattas av en sådan förbindelse att inte odla som upphört att gälla efter den sista ansökningsdagen för arealstöd 2005 och senast den sista ansökningsdagen för arealstöd 2011 och som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension, 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Åkerarealen ska vara odlingsbar när ansökan om stödberättigande görs och den får inte uppges som icke-odlad eller tillfälligt icke-odlad på ansökningsblanketten för arealstöd 2011.

13 §
Fogande av nya arealer till förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd

Till kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som gäller 2011 kan fogas sådana åkerarealer som avses i 4 § 3 mom. och 9 § i miljöstödsförordningen. Sådana åkerarealer som avses i 2—6 och 9—12 § och som tidigare inte har berättigat till stöd kan godkännas som stödberättigande och fogas till de kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som ingåtts 2009 eller 2010.

En jordbrukare kan ansöka om en ny förbindelse som ersätter en tidigare förbindelse, om den i 2—6 och 9—12 § avsedda åkerareal som tidigare inte berättigat till stöd ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som tidigare godkänts för förbindelsen överstiger 50 procent av jordbrukarens referensareal eller överstiger två hektar.

14 §
Avtal om specialstöd som upphör och förlängs 2011

Om jordbrukaren har ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal om specialstöd, som ingåtts med stöd av 18 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket och vars giltighetstid i enlighet med avtalet upphör 2011, kan jordbrukaren ansöka om ett nytt motsvarande avtal om specialstöd i enlighet med 39 § i miljöstödsförordningen. I det sammanhanget kan jordbrukaren ansöka om att det i det nya avtalet om specialstöd även ska ingå områden som tidigare inte har omfattats av avtal om specialstöd, dock förutsatt att en åkerareal som godkänns för avtalet är berättigad till stöd 2011 eller kan godkännas som stödberättigande 2011 enligt en sådan förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder inom miljöstödet för jordbruket som avses i 5 § 2 mom. i axel 2-lagen.

15 §
Nya avtal om specialstöd som kan sökas 2011

Om det inte är fråga om en sådan situation som avses i 14 §, kan en jordbrukare 2011 ansöka om följande avtal om specialstöd som avses i 5 § i axel 2-lagen:

1) anläggning och skötsel av skyddszon,

2) skötsel av mångfunktionell våtmark,

3) åkerodling på grundvattenområden,

4) ekologisk produktion,

5) ekologisk husdjursproduktion,

6) skötsel av vårdbiotoper,

7) främjande av naturens och landskapets mångfald,

8) uppfödning av lantraser,

9) odling av ursprungssorter,

10) metoder för hantering av avrinningsvatten,

11) effektiviserad minskning av näringsbelastningen,

12) placering av flytgödsel i åker,

13) långvarig vallodling på torvåkrar.

Andra stödtagare som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen kan ansöka om avtal om specialstöd i enlighet med 1 mom. 2, 6 och 7 punkten.

De avtal om specialstöd som avses i 1 mom. kan ingås inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten.

16 §
Fogande av nya arealer till ett avtal om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion

Till gällande avtal som har börjat 2009 eller 2010 och som avses i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen kan på ansökan fogas nya åkerarealer 2011. En åkerareal som godkänns för avtalet ska vara berättigad till stöd 2011 eller ska kunna godkännas som stödberättigande 2011 enligt en sådan förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder inom miljöstödet för jordbruket som avses i 5 § 2 mom. i axel 2-lagen. Arealen av de områden som fogas till avtalet ska vara högst 50 procent av jordbrukarens ursprungliga avtalsareal eller högst två hektar. I fråga om de nya arealerna ska övergången till ekologisk produktion ske samtidigt enligt det ursprungliga avtalets övergångstidtabell.

En jordbrukare kan ansöka om ett nytt i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen avsett avtal som ersätter ett tidigare avtal, om den nya åkerareal som avtalet omfattar 2009 eller 2010 ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som godkänts för avtalet tidigare avtalsår överstiger 50 procent av det tidigare avtalets avtalsareal eller två hektar. En jordbrukare kan också ansöka om ett nytt avtal som ersätter ett tidigare avtal, om den nya åkerareal som avtalet omfattar åren 2007 och 2008 är minst två hektar. Den åker som godkänns för avtalet ska uppfylla de villkor som föreskrivs i 1 mom.

17 §
Ansökan om stöd för djurens välbefinnande

En jordbrukare kan 2011 ingå en sådan förbindelse om stöd för djurens välbefinnande som avses i 5 § 3 mom. i axel 2-lagen.

18 §
Ansökan om stöd för icke-produktiva investeringar

En jordbrukare och en annan stödtagare som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen kan 2011 ansöka om sådant stöd för icke-produktiva investeringar som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten i den lagen och som gäller anläggning av mångfunktionell våtmark och inledande röjning av värdefulla vårdbiotoper.

19 §
Anpassning av förbindelser för kompensationsbidrag

När en jordbrukare ingår en ny förbindelse om kompensationsbidrag godkänner jordbrukaren att förbindelsen kan anpassas under förbindelseperioden på det sätt som avses i artikel 46 i genomförandeförordningen.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 24 mars 2011

Minister
Paula Lehtomäki

Avdelningschef
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.