247/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 mars 2011

Statsrådets förordning om den delegation som bereder nomineringen av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 21 § 3 mom. i lagen om utnämning av domare (205/2000), sådant det lyder i lag 741/2010:

1 §
Delegationens sekreterare

För den delegation som avses i 19 c § i lagen om utnämning av domare (205/2000) förordnar statsrådets kansli en sekreterare med uppdraget som bisyssla.

2 §
Komplettering av delegationens sammansättning

Om delegationens ordförande, vice ordförande eller någon annan ledamot eller en ersättare avlider eller avgår under delegationens mandatperiod eller är varaktigt förhindrad att delta i delegationens verksamhet ska statsrådets kansli förordna en ny ledamot eller ersättare i stället för denne för delegationens återstående mandatperiod.

När statsrådet förordnar en ny ledamot av Permanenta skiljedomstolen, upphör utan särskilt beslut ledamotskapet för den som tidigare förordnats till ledamot av delegationen och som i delegationen representerar samma institution enligt 19 c § 2 mom. i lagen om utnämning av domare som den person som förordnas till ny ledamot av skiljedomstolen.

Om delegationens sammansättning inte överensstämmer med 19 c § 2 mom. i lagen om utnämning av domare efter att statsrådet har förordnat en ny ledamot av Permanenta skiljedomstolen, ska statsrådets kansli förordna en ny ledamot för den vakanta platsen för delegationens återstående mandatperiod.

3 §
Delegationens sammanträden

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden.

4 §
Utomstående sakkunniga

Delegationen kan i sitt arbete höra utomstående sakkunniga.

5 §
Arvoden och ersättningar

Statsrådets kansli beslutar om grunderna för arvoden och ersättningar till delegationens ordförande, vice ordförande, ledamöter, ersättare, sekreterare och utomstående sakkunniga.

I fråga om ersättning för resekostnader iakttas det statliga tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för resekostnader som gäller vid respektive tidpunkt.

6 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om handläggningen av ärenden och om hur delegationens arbete i övrigt ordnas kan ges i en arbetsordning som delegationen godkänner.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 17 mars 2011

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsdirektör
Sami Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.