238/2011

Utfärdad i Helsingfors den  14 mars 2011

Justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över förmynderskapsärenden

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 95 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), sådan paragrafen lyder i lag 122/2011:

1 §
Uppgifter som antecknas i registret över förmynderskapsärenden

I det register över förmynderskapsärenden som avses i 64 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) antecknas

1) i fråga om den som har en intressebevakare (huvudman) namn, personbeteckning, adress och hemkommun samt uppgift om när intressebevakningen började,

2) intressebevakarens namn, personbeteckning och adress samt i de fall då intressebevakarens uppdrag grundar sig på ett beslut av en domstol eller en förmyndarmyndighet, uppgift om när uppdraget började,

3) intressebevakarens uppdrag,

4) den tidpunkt då intressebevakarens uppdrag upphör, om intressebevakaren har förordnats till uppdraget för viss tid,

5) uppgift om huruvida huvudmannens handlingsbehörighet har begränsats,

6) om huvudmannens handlingsbehörighet har begränsats, uppgift om på vilket sätt huvudmannens handlingsbehörighet har begränsats och från vilken tidpunkt begränsningen gäller,

7) uppgift om vilken myndighet som har beslutat om förordnande av intressebevakare, intressebevakarens uppgifter och begränsning av handlingsbehörigheten samt uppgift om när beslutet fattades,

8) den förmyndarmyndighet som övervakar intressebevakarens verksamhet, och

9) sådana inskrivningsuppgifter som behövs för att föra och använda registret.

När en allmän intressebevakare är intressebevakare, antecknas i registret över förmynderskapsärenden i stället för namn och personbeteckning uppgift om namnet på producenten av intressebevakningstjänster och övriga uppgifter som behövs för att kunna identifiera producenten, titeln för intressebevakaren samt intressebevakarens ordningsnummer, om producenten har flera än en allmän intressebevakare.

2 §
Anteckning av ändringar

Om en ändring sker beträffande något som antecknats i registret över förmynderskapsärenden antecknas den ändrade uppgiften i registret. Vid byte av intressebevakare och när en intressebevakares uppdrag eller en begränsning av handlingsbehörigheten ändras, antecknas dessutom i registret från vilken tidpunkt ändringen gäller.

I registret över förmynderskapsärenden antecknas även uppgift om att huvudmannen eller intressebevakaren har avlidit samt, om en intressebevakares uppdrag upphör av någon annan orsak, uppgift om att uppdraget har upphört och om när det upphörde.

3 §
Anteckning om företrädaruppdrag

När ett företrädaruppdrag som avses i 31 § 2 mom. i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) antecknas i registret över förmynderskapsärenden iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 1—2 §.

4 §
Tidpunkten för anteckning i registret

När förmyndarmyndigheten av en domstol har fått det meddelande som avses i 65 § 3 mom. i lagen om förmyndarverksamhet eller i 31 § 2 mom. i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande, ska myndigheten utan dröjsmål och senast följande vardag efter det meddelandet inkommit se till att uppgifterna i meddelandet antecknas i registret över förmynderskapsärenden.

Vad som föreskrivs i 1 mom. om antecknande av uppgifter i registret över förmynderskapsärenden, ska på motsvarande sätt tillämpas när förmyndarmyndigheten förordnar en intressebevakare enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet eller beslutar om ändring av en omständighet som har antecknats i registret. Om beslutet ska iakttas först när det har vunnit laga kraft, antecknas dock uppgifterna i registret först efter att detta skett.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 14 mars 2011

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Salla Lötjönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.