234/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

Lag om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen (615/1993) 72 och 74 § samt 76 § 2 mom., sådana de lyder, 72 § och 76 § 2 mom. i lag 516/2002 och 74 § i lagarna 516/2006 och 519/2011, som följer:

72 §
Jaktbrott

Bestämmelser om straff för jaktbrott finns i 48 a kap. 1 och 1 a § i strafflagen (39/1889).

74 §
Jaktförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet jagar

1) i strid med ett förbud eller en begränsning som gäller enligt eller som har meddelats med stöd av 20 § 3 mom., 23 § 1 mom., 32 §, 33 § 1 eller 2 mom. eller 38 § 1 mom., eller

2) under den fredningstid som avses i 37 § 1 och 3 mom. eller utan sådan jaktlicens eller dispens som avses i 10 , 26, 41 eller 49 a § eller 52 § 3 mom. eller i strid med en regional kvot som fastställts med stöd av 10 § eller 41 a § 4 mom.,

ska, om inte gärningen utgör brott enligt 48 a kap. 1 eller 1 a § i strafflagen eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för jaktförseelse dömas till böter.

För jaktförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) förfar i strid med de begränsningar enligt 25 § som beror på bebyggelse, odlingar eller trafikleder,

2) jagar olovligen i strid med en sådan begränsning av användningen av fångstredskap eller fångstmetoder som meddelats genom en förordning som utfärdats med stöd av 34 §,

3) transporterar jaktvapen i strid med förbudet i 35 §,

4) ofredar vilt i strid med förbudet i 36 §,

5) i strid med 28 § anordnar jakt på hjortdjur utan en jaktledare eller jagar i strid med föreskrifter eller förbud som jaktledaren meddelat med stöd av 28 §,

6) förfar i strid med vad som i en förordning som utfärdats med stöd av 30 § bestäms om jaktlicens för hjortdjur eller om anmälningsskyldigheten i fråga om byte eller i strid med villkor som enligt förordningen fogats till en jaktlicens för hjortdjur,

7) förfar i strid med vad som i en förordning som utfärdats med stöd av 10 § 1 mom. eller 41 § 3 mom. eller 41 a § 4 mom. bestäms om anmälningsskyldighet som gäller en jaktlicens eller dispens eller regional kvot eller förfar i strid med en bestämmelse som enligt förordningen fogats till en jaktlicens eller dispens,

8) jagar utan att använda sådan utrustning som enligt en förordning som utfärdats med stöd av 30 § ska användas vid jakt på hjortdjur,

9) i egenskap av jaktledare underlåter att fullgöra en uppgift som enligt en förordning som utfärdats med stöd av 30 § hör till jaktledaren,

10) jagar eller fungerar som jaktledare utan att ha betalt jaktvårdsavgift enligt lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993),

11) fungerar som skytt utan att ha avlagt skjutprov enligt 21 §,

12) försummar att visa upp jaktkort eller intyg över skjutprov så som bestäms i 22 §, eller

13) jagar eller fungerar som jaktledare i strid med ett jaktförbud som meddelats med stöd av 48 a kap. 6 § i strafflagen.

76 §
Olovlig fångst och döljande av olagligt byte

Bestämmelser om straff för döljande av olagligt byte finns i 48 a kap. 4 och 4 a § i strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

RP 221/2010
LaUB 33/2010
RSv 302/2010

  Helsingfors den 11 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.