225/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om försäkringskassor (1123/2006) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Pensionskassorna får tillämpa 83 b § 2 mom. 7 punkten, vilken upphävts genom denna lag, till och med den 31 december 2010.

En pensionskassa som den 31 december 2010 har en borgensförbindelse eller säkerhet som avses i 83 b § 2 mom. 7 punkten, vilken upphävts genom denna lag, får tillämpa nämnda punkt till och med den 31 december 2012.


Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Ikraftträdandebestämmelsens 3 mom. tillämpas dock från och med den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 273/2010
ShUB 50/2010
RSv 299/2010

  Helsingfors den 11 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.