221/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

Lag om ändring av 29 e och 29 g § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 29 e § 3 mom. och 29 g §, sådana de lyder, 29 e § 3 mom. i lag 524/2008 och 29 g § i lag 419/2003, som följer:

29 e §
Verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Den förordning som avses i 2 mom. utfärdas fyra gånger per kalenderår före utgången av mars, juni, september och december för att träda i kraft vid ingången av närmast följande april, juli, oktober och januari månad. Finansinspektionen ska kalenderårsvis före utgången av februari, maj, augusti och november göra en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om fastställande av den procentandel som avses i 2 mom.


29 g §
Tidpunkten för överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

I avtalet om överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd ska den planerade tidpunkten för överlåtelsens ikraftträdande anges. Denna tidpunkt ska infalla senast sex månader efter det att avtalet om överlåtelse ingicks.


Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Lagens 29 e § 3 mom. tillämpas första gången vid utfärdandet av den förordning som träder i kraft den 1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 273/2010
ShUB 50/2010
RSv 299/2010

  Helsingfors den 11 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.