219/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) 5 § 2 mom. och 17 § 1 mom. 3 punkten, av dem 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag 901/2008,

ändras 2 § 1 mom. 4 punkten, 6 §, 7 § 2 mom., 10 § 3 mom., 13 §, 18 § 2 mom., 19 § 2 mom. och 25 § 2 mom., av dem 25 § 2 mom. sådant det lyder i lag 901/2008, samt

fogas till lagen en ny 17 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) offentlig handel sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) och sådan multilateral handel som avses i 1 kap. 3 a § i samma lag samt med dessa jämförbar handel i en annan stat,


6 §
Placeringsgrupper

Placeringsgrupperna är följande:

I penningmarknadsinstrument

1) sådana i euro angivna skuldförbindelser jämte ränta som förfaller inom ett år och i vilka gäldenären eller borgensmannen är en EES- eller OECD-stat, landskapet Åland, en internationell organisation med åtminstone en EES- eller OECD-stat som medlem, eller en i en EES- eller OECD-stat belägen kommun eller samkommun eller sådan församling som är ett offentligt samfund eller något annat med dem jämställbart regionalt offentligt samfund som har rätt att ta ut skatt eller vars medlemmar har en sådan rätt, samt fordringar i fråga om den ansvarsfördelning som avses i 183 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och i 138 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) och sådana fordringar hos staten som avses i 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) och i 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), samt fordringar för försäkringspremier och pensionsstiftelsers återlån jämte ränta, förutsatt att återlånen har betryggande säkerhet,

2) sådana i euro angivna skuldförbindelser jämte ränta som förfaller inom ett år och i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett försäkringsbolag eller kreditinstitut under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES- eller OECD-stat,

3) sådana i euro angivna skuldförbindelser jämte ränta som förfaller inom ett år, om offentlig handel bedrivs i en EES- eller OECD-stat med skuldförbindelserna i fråga eller med aktier i det aktiebolag som är gäldenär,

4) övriga i euro angivna fordringar jämte ränta som förfaller inom ett år, såsom fordringar hos fondbörser och clearingorganisationer,

II masskuldebrevslån och skuldförbindelser

1) av pensionsanstalter beviljade premielån och placeringslån jämte ränta,

2) sådana i euro angivna masskuldebrevslån och andra skuldförbindelser jämte ränta än sådana som förfaller inom ett år, i vilka lån och förbindelser gäldenären eller borgensmannen är en stat vars kreditklassificering hör till kreditklass 1,

3) andra i euro angivna masskuldebrevslån och andra skuldförbindelser jämte ränta än sådana som förfaller inom ett år, vilka har en kreditklassificering eller i fråga om vilka emittenten har en kreditklassificering som hör till kreditklass 1,

4) sådana i euro angivna masskuldebrevslån och andra skuldförbindelser jämte ränta än sådana som förfaller inom ett år, vilka har en kreditklassificering eller i fråga om vilka emittenten har en kreditklassificering som hör till kreditklass 2,

5) sådana i euro angivna masskuldebrevslån och andra skuldförbindelser jämte ränta än sådana som förfaller inom ett år, vilka har en kreditklassificering eller i fråga om vilka emittenten har en kreditklassificering som hör till kreditklass 3,

III fastigheter

1) bostadsfastigheter som är belägna i en EES- eller OECD-stat,

2) affärs-, kontors-, hotell- och industrifastigheter som är belägna i en EES- eller OECD-stat,

3) andra fastigheter som är belägna i en EES- eller OECD-stat,

4) andra fastigheter som inte är belägna i en EES- eller OECD-stat,

IV aktier

1) aktier, andelar och andra motsvarande förbindelser med vilka offentlig handel bedrivs i en EES- eller OECD-stat,

2) aktier, andelar och andra motsvarande förbindelser i fråga om vilka sammanslutningens hemort är belägen i en EES- eller OECD-stat,

3) andra aktier, andelar och motsvarande förbindelser,

V diverse placeringar

1) sådana masskuldebrevslån och skuldförbindelser jämte ränta som förfaller inom ett år och inte är angivna i euro, och valutaplaceringar jämte ränta som förfaller inom ett år,

2) sådana andra masskuldebrevslån och skuldförbindelser jämte ränta som inte förfaller inom ett år och inte är angivna i euro, och andra valutaplaceringar jämte ränta som inte förfaller inom ett år,

3) metaller, energi, andra råvaror och nyttigheter samt inteckningar, rättigheter till obebyggda markområden och till vattenkraft som utnyttjas av ett vattenkraftverk samt andra särskilda rättigheter,

4) andra placeringar än de som avses ovan i denna paragraf.

Närmare bestämmelser om kreditklassificeringen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

7 §
Derivatavtal

Andra derivatavtal än sådana som minskar placeringsrisken ska klassificeras enligt den grupp i 6 § som bäst motsvarar risken i avtalet, med användning av det verkliga värdet av den underliggande egendomen. Den sammanräknade kalkylerade maximala förlusten för sådana derivatavtal får inte överstiga det sammanräknade verkliga värdet av sådana andra placeringar än derivatavtal som har klassificerats i grupp I och grupp II punkt 2 i 6 §. Vid beräkning av solvensgränsen ska de verkliga värdena av den underliggande egendomen för sådana derivatavtal dras av från det sammanräknade verkliga värdet av de placeringar som har klassificerats i grupp I och grupp II punkt 2 i 6 §.

10 §
Beräkning av solvensgränsen

I formeln är ßi den andel  i fråga  om placeringarna tillhörande placeringsgrupp i enligt 6 § av det sammanlagda beloppet av pensionsanstaltens placeringar, där dock talet λ dras av från andelen i den första undergruppen i placeringsgrupp IV. Bestämmelser om väntevärdet (mi) och spridningen (si) för avkastningen i placeringsgrupp i samt korrelationerna rij mellan placeringsgrupperna i och j utfärdas genom förordning av statsrådet.


13 §
Placeringar i andra stater än EES- och OECD-stater samt diverse placeringar

Högst 20 procent av ansvarsskulden kan täckas med placeringar som avses i grupp V punkt 3 och 4 i 6 § samt med placeringar i andra stater än EES- och OECD-stater.

En placering anses finnas i den stat där emittenten har sin hemort. Dessutom anses ett värdepapper finnas i en EES- eller OECD-stat om offentlig handel med värdepapperet bedrivs i en EES- eller OECD-stat. Placeringsfonder eller med sådana jämförbara fondföretag anses finnas i en EES- eller OECD-stat om fondbolaget eller någon annan sammanslutning som förvaltar placeringsfondens tillgångar har hemort i en EES- eller OECD-stat, och om mer än 70 procent av placeringsfondens tillgångar är placerade i tillgångar i en EES- eller OECD-stat.

17 a §
Säkerhet för skuldförbindelser

Högst 10 procent av ansvarsskulden kan täckas med direkta eller indirekta placeringar i sådana skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av placeringar i samma samfund eller av borgen eller borgensförsäkring som samma samfund har ställt, om ett internationellt ratinginstitut för samfundet i fråga har bestämt ett sådant kreditbetyg som motsvarar kreditklass 1 eller de två högsta vitsorden i kreditklass 2. I annat fall kan högst 5 procent av ansvarsskulden täckas med direkta eller indirekta placeringar i sådana skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av placeringar i samma samfund eller av borgen eller borgensförsäkring som samma samfund har ställt.

Denna paragraf tillämpas inte på placeringar som avses i 5 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser, om placeringarna är förknippade med betryggande säkerhet.

Denna paragraf tillämpas inte på sådana skuldförbindelser där borgensmannen är ett offentligt samfund som avses i grupp I punkt 1 i 6 §.

18 §
Placeringar i skuldförbindelser utan säkerhet

Denna paragraf tillämpas inte på skuldförbindelser där gäldenären är ett offentligt samfund som avses i grupp I punkt 1 i 6 § och inte heller på skuldförbindelser som avses i grupp I punkt 2 och 3 i 6 §.

19 §
Täckningsförteckning

Täckningsförteckningen ska, angiven enligt situationen vid räkenskapsperiodens slut, förvaras på ett betryggande sätt hos pensionsanstalten i tio år från räkenskapsperiodens slut.

25 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om

1) utarbetandet av och innehållet i de grunder som anges i 5 §, de grunder och de utredningar som anges i 8 § samt av täckningsförteckningen och om när den ska lämnas till Finansinspektionen,

2) användningen och klassificeringen av derivatavtal samt hanteringen av derivatavtal vid beräkning av solvensgränsen,

3) tillämpningen av kreditklassificering på masskuldebrevslån som avses i 6 §,

4) bestämmandet av den maximala förlusten enligt 7 §,

5) värderingen av tillgångar,

6) förvaringen av tillgångar som hör till täckningen.


Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 273/2010
ShUB 50/2010
RSv 299/2010

  Helsingfors den 11 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.