209/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 mars 2011

Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 27 c § i miljöskyddslagen (86/2000), sådan den lyder i lag 196/2011:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på avledande och behandling av hushållsavloppsvatten i de situationer som avses i 27 b § i miljöskyddslagen (86/2000).

2 §
Belastningstal för glesbebyggelse

Den mängd organisk materia som ingår i belastningstalet för glesbebyggelse av en invånares obehandlade hushållsavloppsvatten är 50 gram, uttryckt som biologisk syreförbrukning under sju dygn, mängden totalfosfor 2,2 gram och mängden totalkväve 14 gram per dygn.

3 §
Minimikrav för reningsnivån

Hushållsavloppsvatten ska renas så att belastningen på miljön minskar i fråga om organisk materia med minst 80 procent, totalfosfor med minst 70 procent och totalkväve med minst 30 procent jämfört med den belastning av obehandlat avloppsvatten som anges med hjälp av belastningstalet för glesbebyggelse.

4 §
Vägledande reningsnivå för områden som är känsliga för förorening

Inom ett område som omfattas av de kommunala miljöskyddsföreskrifter om maximal belastning av det avloppsvatten som leds ut i miljön, vilka utfärdas med stöd av 19 § i miljöskyddslagen, ska reningsnivån för hushållsavloppsvatten vara sådan att belastningen på miljön minskar i fråga om organisk materia med minst 90 procent, totalfosfor med minst 85 procent och totalkväve med minst 40 procent jämfört med den belastning från obehandlat avloppsvatten som anges med hjälp av belastningstalet för glesbebyggelse.

5 §
Beskrivning av avloppsvattensystem

Det ska finnas en beskrivning av ett avloppsvattensystem som gör det möjligt att bedöma den belastning som avloppsvattnet orsakar på miljön. Denna beskrivning ska utarbetas också i de fall då avloppsvattnet med stöd av 27 b § 2 mom. i miljöskyddslagen får släppas ut i marken orenat. Beskrivningen ska uppfylla kraven i bilaga 1 punkt 2 B. Beskrivningen ska förvaras på fastigheten och på begäran visas för tillsynsmyndigheten.

6 §
Plan för avloppsvattensystem och anläggande av system

Om ett avloppsvattensystem anläggs eller verksamheten effektiveras inom ett existerande system ska planen för systemet fogas till den nödvändiga ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd eller till den anmälan om byggande som ska lämnas in enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

Planen ska uppfylla de allmänna kraven i bilaga 1 punkt 2 A och dimensioneringskraven i punkt 2 C. En sådan plan motsvarar den beskrivning som avses i 5 §.

Då ett avloppsvattensystem anläggs ska den plan som avses i 1 och 2 mom. iakttas.

7 §
Bruk och underhåll av avloppsvattensystem

Det ska finnas uppdaterade bruks- och underhållsanvisningar för varje avloppsvattensystem. Dessa anvisningar ska uppfylla de krav enligt bilaga 2 som ställs på underhåll, kontroll och bokföring i fråga om avloppsvattensystem och system för behandling av avloppsvatten. Anvisningarna ska förvaras på fastigheten och på begäran visas för tillsynsmyndigheten.

Avloppsvattensystemet ska brukas och underhållas enligt anvisningarna så att det fungerar på avsett sätt och så att de krav som ställs på reningsnivån av avloppsvatten kan uppfyllas vid normalt bruk.

I avfallslagen (1072/1993) och med stöd av den föreskrivs om transport och behandling av slammet från avloppsvattensystem och avfall från sluten avloppstank.

8 §
Uppföljning av och tillgång till uppgifter om system för behandling av avloppsvatten

Finlands miljöcentral ska följa den utrustningen och de metoder för behandling av avloppsvatten som finns allmänt tillgängliga på marknaden samt de resultat som de ger. Aktuella uppgifter från denna uppföljning som grundar sig på en opartisk och tillförlitlig bedömning ska hållas lätt tillgängliga för medborgarna.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003).

10 §
Övergångsbestämmelser

De funktionsdugliga avloppsvattensystem som fanns på en fastighet den 1 januari 2004 och som inte uppfyller kraven enligt 3 § i denna förordning ska senast inom fem år från förordningens ikraftträdande överensstämma med denna förordning.

Om det på fastigheten utförs sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförandet av en byggnad eller om en större en ringa utvidgning av en byggnad genomförs på fastigheten eller om avloppsvattensystemet förändras väsentligt så, att det förutsätter bygglov eller åtgärdstillstånd eller anmälan om byggande enligt markanvändnings- och bygglagen, ska 1 mom. dock inte tillämpas.

Helsingfors den 10 mars 2011

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Lagstiftningsråd
Tuire Taina

Bilaga 1

1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

Systemen för behandling av avloppsvatten består av följande metoder och anordningar:

1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät mekanisk anordning i en eller flera delar för förbehandling av avloppsvatten, genom vilken vattnet strömmar, och vars huvudsakliga syfte är att hålla kvar de fasta partiklar som avskiljs från avloppsvattnet samt partiklar som är lättare än vatten,

2) sluten avloppstank (sluten avloppsbrunn), som avser en vattentät tank utan avloppsrör ut i omgivningen, och är avsedd för tillfällig lagring av hushållsavloppsvatten eller slam,

3) infiltrationsanläggning för avloppsvatten, som avser en i marken nedgrävd eller upplyft anläggning för behandling av hushållsavloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare absorberas i marken för rening innan det når grundvattnet,

4) markbädd för avloppsvatten, som avser en i marken nedgrävd eller upplyft anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande lager av i huvudsak sand eller andra marksubstanser och från vilket vattnet samlas i ett rörsystem och leds ut i omgivningen eller till fortsatt behandling,

5) minireningsverk, som avser en annan än i punkterna 1-4 nämnd anläggning för rening av hushållsavloppsvatten, som kan fungera enligt fysikaliska, kemiska eller biologiska principer eller enligt en kombination av dessa.

2. BESKRIVNING AV OCH PLAN FÖR AVLOPPSVATTENSYSTEM SAMT INNEHÅLLET I DESSA

A. Plan för avloppsvattensystem

Utöver vad som i 6 § i miljöskyddslagen (86/2000) föreskrivs om placeringen av verksamhet som orsakar risk för miljöförorening och vad som föreskrivs om planer för byggande i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) samt i Finlands byggbestämmelsesamling, vilken getts med stöd av dem, ska planen för ett avloppsvattensystem som inte är anslutet till avloppsnätet för ett vattentjänstverk uppfylla följande krav:

1) planen ska basera sig på tillräckliga mätningar i terrängen på byggnadsplatsen, på tillräckliga undersökningar av markgrunden samt på utredning om yt- och grundvattenförhållandena och hushållsbrunnarna,

2) systemet för behandling av avloppsvatten ska dimensioneras på basis av mängden, arten och belastningsvariationerna för de avloppsvattnen som uppstår, med beaktande av den planerade och eventuell annan användning av fastigheten och variationerna i användningen under byggnadernas livscykel, så att dimensioneringen uppfyller kraven under i punkt C,

3) i planen ska avloppsvattensystemets uppbyggnad samt principerna för hur systemet för behandling av avloppsvatten fungerar presenteras samt en tillförlitlig bedömning av de resultat som behandlingen kan ge och den miljöbelastning som avloppsvattnen orsakar läggas fram; om det inte finns tillförlitliga uppgifter om de reningsresultat som det planerade systemet för behandling av avloppsvattnen ger och om miljöbelastningen, ska i planen de åtgärder presenteras genom vilka man kan säkerställa att kraven uppfylls,

4) att det i planen inte förslås att regnvatten, dagvatten och dräneringsvatten från byggnadsgrunder ska ledas in i avloppsvattensystemet före behandlingen av avloppsvattnet,

5) planen är tillräckligt detaljerad för att ett avloppsvattensystem som uppfyller kraven ska kunna anläggas och byggnadsarbetets kvalitet ska kunna kontrolleras,

6) systemet för behandling av avloppsvatten planeras så att representativa prover kan tas ur det avloppsvatten som kommer in i och går ut ur systemet; i infiltrationsanläggningar ska det vid behov kunna säkerställas att systemet för behandling av avloppsvatten fungerar, genom att vattenprover tas genom ett sådant rör för observation av grundvattnet, som placeras i närheten av absorptionsfältet nedströms i den riktning som grundvattnet strömmar,

7) anläggningar och konstruktioner som kräver regelbunden service och underhåll planeras så att service och underhåll kan utföras utan besvär och oberoende av årstid och väderlek,

8) systemet för behandling av avloppsvatten planeras så att det är försett med behövliga varnings- och larmanordningar som uppmärksamgör aktörerna på att det uppkommit ett stopp i systemet, om att systemet blivit överfullt eller om det uppstått andra funktionsstörningar; en varnings- och larmanordning som visar när en sluten avloppstank har blivit full är alltid nödvändig,

9) att det i planen dessutom tas in de uppgifter som är nödvändiga för anläggande, användning och kontroll av avloppsvattensystemet och som gäller

a) åtgärder för att förebygga det att obehandlat hushållsavloppsvatten medför belastning på miljön,

b) systemet för behandling av avloppsvatten jämte anordningar och uppgifter om dimensioneringen,

c) placeringen av och höjdläget för rör och anordningar samt för utloppet för det behandlade avloppsvattnet i förhållande till närbelägna byggnader, hushållsvattenbrunnar eller andra vattentäkter och till ytvattnen och grundvattnen samt till annan markanvändning i avloppsvattensystemets potentiella verkningsområde,

d) den uppmätta höjden för yt- och grundvattnen på den plats där hushållsavloppsvatten behandlas och släpps ut i miljön samt en motiverad bedömning av den högsta ovan avsedda vattenhöjden och av hur systemet för behandling av avloppsvatten fungerar under sådana omständigheter,

e) hur alarm- och övervakningsanordningarna ska fungera enligt planen,

f) objekt som kräver regelbunden service och underhåll samt de konstruktioner och färdrutter som krävs för utförandet av service och underhåll såsom underhållsrutter, inomhusutrymmena i de byggnader som används och förbindelserna till dessa samt eluttag och vattenposter, samt

g) andra motsvarande omständigheter.

I planen kan det föreslås att avloppsvattensystemet genomförs stegvis om den faktiska användningen vid byggnadsobjektet och den dimensionering (C1) som baseras på livscykeln avviker från varandra på ett betydande sätt och det är motiverad att genomföra systemet stegvis för att säkerställa behandlingssystemets funktionsduglighet. Byggandets olika steg ska då beskrivas i planen.

B. Beskrivning av avloppsvattensystem

Beskrivningen av systemet för behandling av avloppsvatten ska visa hur avloppsvattnen från fastigheten behandlas och ge en motiverad bedömning av miljöbelastningen och av hur kraven på behandlingen uppfylls. Till beskrivningen ska fogas en situationsplan som visar var systemet ligger och var avloppsvattnet släpps ut. Dessutom ska de övriga uppgifter som nämns i punkt A och som behövs för användningen, servicen, underhållet och kontrollen av systemet fogas till beskrivningen.

C. Dimensionering av systemet för behandling av avloppsvatten

Utöver vad som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen och med stöd av den ska de grunder för dimensionering som används vid planeringen av systemet för behandling av avloppsvatten uppfylla följande krav:

1) ett system för behandling av avloppsvatten från en bostadsfastighet dimensioneras enligt behovet så att det under sin livscykel uppfyller kraven i alla situationer som sannolikt kan uppstå; dimensioneringen ska basera sig på minst det antal boende som man får genom att dividera lägenhetsarealen i kvadratmeter med talet 30, dock så att det minsta antal boende som får användas vid dimensioneringen är fem,

2) det antal boende som används för dimensioneringen av ett system för behandling av avloppsvatten från byggnader för inkvarteringstjänster är minst det maximala antalet inkvarteringsplatser, och från förplägnadstjänster minst det maximala antalet kundplatser dividerat med tre; om systemet för behandling av avloppsvatten tjänar ett ställe som erbjuder både inkvartering och förplägnad ska de ovan avsedda dimensioneringstalen adderas,

3) den genomsnittliga belastningen av obehandlat avloppsvatten från mjölkrum på kreatursgårdar och från näringar i liten skala ska basera sig på undersökningar eller andra tillförlitliga uppgifter, och

4) den belastning som avloppsvattensystemet orsakar på miljön ska beräknas som summan av olika typer av belastning; då avloppsvattensystemet baserar sig på separation av avfallet ska belastningskalkylerna basera sig på tabell 1 eller på tillförlitliga allmänna undersökningar eller undersökningar vid det aktuella objektet.

Tabell 1. Sammansättningen av belastningstalen för glesbebyggelse: belastningstyper och belastningsmängder i gram per boende per dygn (g/p d) och procentuella andelar (%)

Belastningstyp Organiska ämnen,(BSF7) Totalfosfor Totalkväve
g/p d % g/p d % g/p d %
Exkrement 15 30 0,6 30 1,5 10
Urin 5 10 1,2 50 11,5 80
Annat 30 60 0,4 20 1,0 10
Belastningstal 50 100 2,2 100 14 100

Bilaga 2

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR AVLOPPSVATTENSYSTEM

Utöver vad som i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) samt i Finlands byggbestämmelsesamling föreskrivs om bruks- och underhållsanvisningar för byggnader ska bruks- och underhållsanvisningar för avloppsvattensystem uppfylla kraven i punkt A, B och C.

A. Anvisningarna ska innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att säkerställa att användningen av avloppsvattensystemet är trygg och bygger på bästa miljöskyddspraxis och att resultaten av behandlingen är tillförlitliga, såsom

1) hur avloppsvattensystemet och anordningarna normalt används och vilka åtgärder detta förutsätter,

2) vilka objekt som kräver regelbunden service, underhåll och observation, vad som åtgärdas samt hur ofta,

3) vilka åtgärder som ska vidtas i fråga om de vanligaste felen i systemet,

4) vilka periodiska kontroller baserade på den planerade brukstiden som behövs för att säkerställa att avloppsvattensystemets viktigaste anordningar fungerar och anvisningar om den sakkunskap som kontrollerna kräver, samt

5) kontaktuppgifterna för den som planerat och anlagt systemet och för den som svarar för service, underhåll och kontroll.

B. Bruks- och underhållsanvisningarna ska innehålla följande krav på underhåll, kontroll och bokföring i fråga om metoderna och anordningarna inom systemet för behandling av avloppsvatten:

1) för slamavskiljare

- anvisningar för slamtömning, vilken ska utföras minst en gång om året,

- anvisningar för kontroll av konstruktionernas skick och funktion, vilken ska utföras minst en gång på tio år.

2) för slutna avloppstankar

- anvisningar för kontroll av hur larmanordningen för överfyllning av tanken fungerar, vilken ska utföras minst en gång om året,

- för kontroll av tankens täthet krävs anvisningar för bokföring av mängden avloppsvatten som transporteras bort inklusive en modell för bokföringen, samt

- anvisningar för kontroll av att tanken är vattentät och i övrigt funktionsduglig, vilken ska utföras minst en gång på fem år.

3) för infiltrationsanläggningar och markbäddar

- anvisningar för hur fördelningsbrunnen eller fördelningskonstruktionen för det behandlade avloppsvattnet ska hållas ren och om tidsintervallen för kontrollerna,

- anvisningar för kontroll av hur larmanordningen för uppdämning i filtreringsrören fungerar och om tidsintervallen för kontrollerna, eller kontrolltätheten i fråga om uppdämningar, samt

- anvisningar för hur en konstruktions skick och användbarhet ska kontrolleras; här ingår rengöring av filtreringsrören och kontrollen ska utföras minst en gång på tio år.

4) för minireningsverk för avloppsvatten

- anvisningar för planmässig borttagning av överskottsslam, vilken ska utföras minst en gång om året,

- anvisningar för planmässig kontroll av elektriska och mekaniska anordningar och om tidsintervallen för kontrollerna samt för tidsintervallerna för kontroll av att larmsystemen fungerar, samt

- anvisningar för hur en konstruktions skick och funktionsduglighet ska kontrolleras; kontrollen ska utföras minst en gång på tio år och ska omfatta tillräcklig tömning och rengöring av bassängerna för att utreda i vilket skick konstruktionerna under vatten befinner sig.

C. Bruks- och underhållsanvisningarna ska hållas uppdaterade så att de åtgärder som vidtagits för att effektivera systemet, de olika planmässiga steg i byggandet och andra förändringar beaktas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.