194/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2011

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 3 § 3 mom. 7 punkten, 10 § 2 mom. 12 punkten, 12 § 4 punkten och 71 § 1 mom. 3 punkten samt

fogas till lagen nya 3 a och 3 b §, till 10 § ett nytt 5 mom., till 11 § ett nytt 5 mom., till 15 § ett nytt 3 mom., till 67 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 10/2010, ett nytt 6 mom. och till lagen en ny 74 a § som följer:

3 §
Uppgifter

Dessutom ska Finansinspektionen


7) delta i det samarbete inom Europeiska unionen som sker inom ramen för det europeiska system för finansiell tillsyn som avses i 3 a § och i annat internationellt myndighetssamarbete,


3 a §
Det europeiska systemet för finansiell tillsyn

Finansinspektionen är en del av det europeiska system för finansiell tillsyn som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG, nedan de europeiska finanstillsynsförordningarna, samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd, nedan förordningen om Europeiska systemrisknämnden. Syftet med systemet för finansiell tillsyn är att säkerställa tillsynen över Europeiska unionens finansiella system.

Finansinspektionen ska vid utförande av sina uppgifter, utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, beakta beslut, anvisningar och rekommendationer från Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, vilka avses i de förordningar som nämns i 1 mom., nedan de europeiska tillsynsmyndigheterna, rekommendationer från Europeiska systemrisknämnden samt de av Europeiska kommissionens rättsakter som innehåller tekniska standarder och som kommissionen utfärdar med stöd av den behörighet som kommissionen har enligt de europeiska finanstillsynsförordningarna.

Om det inte är möjligt att följa en anvisning eller en rekommendation enligt 2 mom. ska Finansinspektionen ange orsakerna till avvikelsen från anvisningen eller rekommendation samt lämna dem till den europeiska tillsynsmyndighet som saken gäller eller till Europeiska systemrisknämnden.

3 b §
Samarbete kring beredningen av föreskrifter

Finansinspektionen utför sin uppgift enligt 3 § 2 mom. 6 punkten, och till den del det är fråga om reglering av finansmarknaden, enligt 3 a §, i samarbete med finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt andra behöriga ministerier.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål lämna det ministerium som svarar för beredningen av lagstiftningen om finansmarknaden samt för marknadens funktion upplysningar om

1) beredningen av en teknisk standard som inletts vid en europeisk tillsynsmyndighet, om den tekniska standarden enligt Finansinspektionens bedömning kan påverka finsk lagstiftning, och

2) något annat ärende som inletts vid en europeisk tillsynsmyndighet, om ärendet enligt Finansinspektionens bedömning kan ha inverkan på verksamheten på eller stabiliteten hos den finska finansmarknaden.

10 §
Direktionens uppgifter

Direktionen ska i fråga om Finansinspektionens förvaltning


12) årligen höra representanter för finansmarknadsaktörerna, konsumenterna och andra användare av finansiella tjänster om målen för tillsynen och måluppfyllelsen samt om den budget som avses i 3 punkten och om den bedömning som avses i 11 punkten.


De berättelser som avses i 2 mom. 10 och 11 punkten ska också omfatta Finansinspektionens verksamhet som en del av det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

11 §
Direktör

I de europeiska finanstillsynsförordningarna finns det bestämmelser om direktörens oberoende vid skötseln av uppdrag som medlem i tillsynsstyrelsen eller förvaltningsstyrelsen för en europeisk tillsynsmyndighet.

12 §
Direktörens uppgifter

Direktören ska


4) hålla direktionen informerad om sådana omständigheter och initiativ som kommit fram genom Finansinspektionens, de europeiska tillsynsmyndigheternas och Europeiska systemrisknämndens verksamhet och som påverkar utvecklingen på finansmarknaden och lagstiftningen inom finanssektorn samt svara för andra redogörelser till direktionen,


15 §
Oberoende ställning

I förordningen om Europeiska systemrisknämnden föreskrivs om det oberoende som en tjänsteman vid Finansinspektionen ska agera enligt när han eller hon sköter ett uppdrag som medlem i styrelsen för Europeiska systemrisknämnden eller andra uppgifter i samband med denna nämnd.

67 §
Överföring av inspektionsuppgifter

Finansinspektionen kan endast delegera sådan beslutanderätt och överföra sådana inspektionsuppgifter som behövs för en effektiv tillsyn över tillsynsobjekt eller konglomerat som bedriver gränsöverskridande verksamhet.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

71 §
Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till


3) myndigheter som övervakar finansmarknaden i andra EES-stater, andra myndigheter som svarar för finansmarknadens funktion i andra EES-stater samt till de europeiska tillsynsmyndigheterna, gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna och Europeiska systemrisknämnden,


74 a §
Beslut av de europeiska tillsynsmyndigheterna

Om en europeisk tillsynsmyndighet i enlighet med det förfarande som föreskrivs i de europeiska finanstillsynsförordningarna meddelar ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör i ett sådant ärende som Finansinspektionen tidigare har meddelat ett beslut i, ska den europeiska tillsynsmyndighetens beslut följas i stället för Finansinspektionens beslut. I de europeiska finanstillsynsförordningarna föreskrivs om överklagande av beslut som de europeiska tillsynsmyndigheterna har meddelat.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2011.

RP 287/2010
EkUB 40/2010
RSv 296/2010

Helsingfors den 4 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.