188/2011

Utfärdad i Helsingfors den 1 mars 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 3 § 1 mom. i och bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (638/2010) som följer:

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 4,60 euro i fast avgift för sådan anmälan av nötkreatur till nötkreatursregistret som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 när ett nytt djur registreras eller när ett märke som är avsett för tillfälligt bruk registreras. Livsmedelssäkerhetsverket tar likaså ut 1,05 euro i fast avgift per djur för en sådan anmälan av en aktör inom slakteribranschen som avses i 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006).Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2011.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning har trätt i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 1 mars 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga

LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKETS AVGIFTSTABELL

Avgifter som fastställs enligt timpris tas ut för varje påbörjad timme.

Höjning av avgift:

För kontroller eller andra prestationer som på kundens begäran görs

- mellan kl. 16.15 och 22.00 tas avgiften ut förhöjd med 50 procent

- mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar eller lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent

1. Beslut om tillstånd och godkännande Euro
1.1 Anläggningar
1.1.1 Slakterier
1.1.1.1 - anläggning vars slaktkapacitet är högst 10 000 000 kg per år 652,00
1.1.1.2 - anläggning vars slaktkapacitet är över 10 000 000 kg per år 1 304,00
1.1.2 Behandling av ansökan om godkännande av en anläggning inom kött- och fiskeribranschen i anslutning till ett slakteri 652,00
En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av tillståndsansökningar från anläggningar som är belägna inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så att det till den största fasta avgift som fastställs för behandlingen av tillståndsansökningar läggs 50 % av den fasta avgiften för de övriga tillståndsansökningarna.
1.1.3 I livsmedelslagen avsett förnyande av godkännande av slakterier och av anläggningar inom kött- och fiskeribranschen i anslutning till dessa, per timme 78,00
1.1.4 Behandling av tillståndsansökningar som gäller ändringar i verksamheten vid slakterier och anläggningar i anslutning till dessa, per timme 78,00
1.1.5 Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat samt sådana biogas- och komposteringsanläggningar och tekniska anläggningar som framställer gödselfabrikat och som avses i biproduktsförordningen
1.1.5.1 - anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2 000 m3 per år 470,00
1.1.5.2 - anläggning vars behandlingskapacitet är 2 001―8 000 m3 per år 1 174,00
1.1.5.3 - anläggning vars behandlingskapacitet är över 8 000 m3 per år 2 348,00
1.1.5.4 - förnyande eller återkallande av godkännande av anläggningen, per timme 78,00
1.1.5.5 -behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggningen, per timme 78,00
1.1.5.6 - vid avbrott av godkännandeförfarandet tas avgift ut för den tid som behandlingen pågått, per timme 78,00
1.1.6 En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av ansökningar från anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat, som är belägna inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så att det till den största fasta avgift som fastställs för behandlingen av ansökningar läggs 50 % av den fasta avgiften för de övriga tillståndsansökningarna.
1.2 Verksamhetsidkare
1.2.1 Godkännande av det frivilliga märkningssystemet för nötkött, per timme 78,00
1.2.2 Behandling av den första ansökan om registrering av ekologisk produktion eller ett annat kontrollsystem/verksamhetsidkare 105,00
1.2.3 Tillstånd för utsädespackeri
1.2.3.1 Grundavgift för syn av utsädespackeri 349,00
1.2.3.2 - tilläggsavgift för varje påbörjad timme 75,00
1.2.3.3 Beslut om tillstånd för utsädespackeri 361,00
1.2.3.4 Beslut om tillstånd för utsädespackeri, utvidgning 76,00
1.2.4 Godkännande av ansökan som gäller införande i registret över kompetenstestare 179,00
1.2.5 Registrering av aktörer enligt foderlagen 31,00
1.2.6 Hälsogodkännande som gäller vattenbruksdjur
Anläggningar som dessutom behöver miljötillstånd för sin verksamhet (d.v.s. anläggningar som årligen använder minst 2 000 kg torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kg per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder
1.2.6.1 - den första anläggningen som hör till företaget 158,00
1.2.6.2 - följande anläggningar 39,00
Övriga anläggningar för vilka det krävs hälsogodkännande
1.2.6.3 - den första anläggningen som hör till företaget 78,00
1.2.6.4 - följande anläggningar 39,00
1.3 Utövare av veterinäryrket
1.3.1 Legitimering av veterinär
1.3.1.1 - slutligt beslut 76,00
1.3.1.2 - beslut om kompensationsåtgärder eller andra kompletterande studier 124,00
1.3.2 Tillstånd som avses i 7 § eller 7 a § i lagen om utövning av veterinäryrket
1.3.2.1 - bifallsbeslut 124,00
1.3.2.2 - avslagsbeslut 76,00
1.3.3 Rätt att vara verksam som veterinär enligt 42 § i lagen om utövning av veterinäryrket 246,00
1.4 Laboratorier
1.4.1 Godkännande av sådana laboratorier som undersöker myndighetsprov av livsmedel, laboratorier för egenkontroll och köttkontroll samt undersökningslaboratorier som avses i 49 a § i hälsoskyddslagen 258,00
1.4.2 Godkännande av laboratorier som undersöker myndighetsprov av gödselfabrikat och foder samt de laboratorier för egenkontroll vid anläggningar som förutsätts enligt biproduktsförordningen 258,00
1.4.2.1 - ändring av godkännande 78,00
1.4.2.2 - återkallande av godkännande 78,00
1.4.3 Godkännande av utsädeslaboratorier 247,00
1.4.3.1 - utvidgat godkännande av utsädeslaboratorier, per påbörjad timme 78,00
1.4.4 Godkännande av laboratorier som undersöker myndighetsprov av skadegörare som är skadliga för växter och växtprodukter 258,00
1.4.4.1 - ändring av godkännande, per timme 78,00
1.4.4.2 - återkallande av godkännande, per timme 78,00
1.4.4.3 - godkännande av laboratorieanalyser, per timme 78,00
1.5 Övriga beslut
1.5.1 Livsmedel
1.5.1.1 Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av naturligt mineralvatten:
1.5.1.1.1 - erkännande av naturligt mineralvatten 1 087,00
1.5.1.1.2 - förnyande av erkännandet 406,00
1.5.1.2 Behandling av ett ärende som gäller godkännandet av ett sådant provningsorgan som avses i 3 § 2 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (971/2006), per timme 78,00
1.5.2 Ekologisk produktion
1.5.2.1 Behandling av ett ansökningsärende som äller saluföring av kologiskt producerade jordbruksprodukter, foder, livsmedel och alkoholdrycker som har importerats från ett tredjeland 376,00
1.5.2.1.1 - komplettering av tillstånd 25,00
1.5.2.2 Behandling av en tillståndsansökan och förnyande av tillstånd för användningen av på konventionellt sätt producerade ingredienser av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker
1.5.2.2.1 - tillstånd 95,00
1.5.2.2.2 - förnyande av tillstånd 25,00
1.5.2.3 Behandling av ansökan om tillstånd för växt- och djurproduktion 12,40
1.5.2.4 Tillstånd att använda konventionellt foder inom djurproduktion 98,00
1.5.3 Foder, gödselfabrikat och biproduktsförordningen
1.5.3.1 Övriga tillstånd och beslut enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen 58,00
1.5.3.2 Behandling av ansökan om typbeteckning och godkännande av en typbeteckning till en förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar, per timme 78,00
1.5.3.3 Behandling av och beslut om förhandsanmälningar 78,00
1.5.3.4 Tidsbegränsade beslut som gäller gödselfabrikat och som fattas utifrån en förhandsanmälan
1.5.3.4.1 - tillstånd 6 månader 380,00
1.5.3.4.2 - tillstånd 12 månader 760,00
1.5.4 Lagen om djursjukdomar
1.5.4.1 Importtillstånd enligt lagen om djursjukdomar 99,00
1.5.4.2 Transporttillstånd enligt lagen om djursjukdomar 99,00
1.5.4.3 Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som avses i lagen om djursjukdomar 99,00
1.5.5 Växtförädlarrätt
1.5.5.1 Ansökningsavgift 412,00
1.5.5.2 Årsavgift 309,00
1.5.5.3 Avgift för ny behandling 124,00
1.5.6 Tillstånd för import och användning av läkemedel enligt 21 g § i läkemedelslagen 99,00
1.5.7 Övriga beslut och tillstånd som har att göra med växters sundhet, plantmaterial och handelsnormer för frukt och grönsaker än de som nämns i punkt 5.3 och 5.6 och kontroller i anslutning till dessa 61,00
1.5.8 Ansökningar enligt MBL, per timme (artikel 42 i förordning (EG) nr 396/2005 om bekämpningsmedelsrester) 78,00
2. Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
2.1 Utfärdande av sundhetscertifikat och intyg som har att göra med ndelsnormerna för frukt och grönsaker, med undantag av intyg för virke och sågvaror samt potatis (annat än utsädespotatis) 30,00
2.2 Utfärdande av sundhetscertifikat för virke och sågvaror (inkluderar kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspekterad produktion 38,00
2.3 Utfärdande av sundhetscertifikat för potatis (annat än utsädespotatis) (inkluderar kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspekterad produktion 44,00
2.4 Utfärdande av intyg som har att göra med handelsnormerna för frukt och grönsaker och som är förhandsifyllda av aktörerna 15,50
2.5 Certifikat för foder och gödselfabrikat
2.5.1 - det första 52,00
2.5.2 - det följande 12,40
2.6 Exportintyg och andra intyg för levande djur och animaliska livsmedel
2.6.1 - det första 25,00
2.6.2 - det följande 3,70
2.7 Nötkreaturspass 11,30
2.8 Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial 10,50
2.9 OBPR-certifiering av djurvaccin 152,00
2.10 OCABR-certifiering av djurvaccin 700,00
2.11 Garantibevis:
2.11.1 - tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimiavgift per handelsparti 10,30
2.11.2 - garantibevis för potatis, st. 0,08
2.11.3 - garantibevis för andra växtslag, st. 0,06
2.11.4 - handläggningsavgift för tilläggsbeställningar av garantibevis 5,60
3. Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt
3.1 Behandling av sådan anmälan om utsläppande på marknaden av livsmedel för speciella medicinska ändamål som avses i 11 § i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000) 74,00
3.2 Mottagning av anmälan som avses i 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål (121/2010) 31,00
3.3 Mottagning av anmälan som avses i 7 § i ord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott (78/2010) 68,00
3.4 Mottagning av en sådan anmälan om utsläppande på marknaden av berikade livsmedel som avses i 2 § i handels- och industriministeriets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter (726/2007) 57,00
3.5 Mottagning av sådan anmälan om utsläppande av modersmjölksersättning på marknaden som avses i kommissionens direktiv 2006/141/EG om modersmjölksersättning och tillskottsnäring 126,00
3.6 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 928,00
3.7 Behandling av en sådan ansökan om nya livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 2 321,00
3.8 Ett sådant yttrande om huvudsaklig överensstämmelse som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser 928,00
3.9 Godkännande av identifieringsmärken för nötkreatur, får och getter 232,00
3.10 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande godkännande av hur återvunnen plast ska behandlas som avses i kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 232,00
3.11 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande godkännande av aktiva förpackningskomponenter som avses i kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 232,00
4. Examinationer för påvisande av kompetens, examina
4.1 Intyg och kort för hygienisk kompetens 6,00
4.2 Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- och artvis, jämförande testanalyser per laboratorium analys- och artvis:
4.2.1 - renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej 387,00
4.2.2 - renhet: övriga arter 516,00
4.2.3 - grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger respektiveanalysers pris samt dessutom övriga kostnader per timme 42,00
5. Övervakning (innehållande provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
5.1 Livsmedel
5.1.1 Övervakning av lagring
5.1.1.1 Övervakning av privat lagring av ost, per besök 61,00
5.1.1.2 Övervakning av privat lagring av smör, per besök 98,00
5.1.1.3 - analys per prov 92,00
5.1.2 Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
5.1.2.1 Avgift som tas ut hos slakterier och slaktplatser för övervakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren och vilt, per ton slaktkött 1,90
5.1.2.2 Avgift som tas ut hos fiskodlingsanläggningar för övervakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel, per producerat ton fiskerivaror 1,95
5.1.2.3 Avgift som tas ut hos anläggningar som tar emot råmjölk för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter, per 10 000 liter råmjölk 0,82
5.1.2.4 Avgift som tas ut hos packerier för övervakning av främmande ämnen i ägg, per tusen kilo ägg 0,72
5.1.3 Tillsyn över den första ankomstplatsen när det gäller animaliska livsmedel
5.1.3.1 Grundavgift vid tillsyn över den första ankomstplatsen, per timme 142,00
5.1.3.2 Förnyad besiktning, per timme 158,00
5.1.3.3 Godkännande av plan för egenkontroll och ändring av godkännandet, per timme 142,00
5.2 Veterinär gränskontroll
Grunden för avgiften är vikten på det parti som kontrolleras. Ett parti består av produkter för vilka det finns ett gemensamt hälsointyg. Den slutliga avgiften fastställs antingen enligt grundavgiften eller enligt grundavgiften för den nedre gränsen i viktklassen i fråga till vilken det lagts till en avgift för varje påbörjat ton.
5.2.1 Animaliska livsmedel
5.2.1.1 Alla andra livsmedel än produkter enligt punkt 5.2.1.2:
5.2.1.1.1 - högst 100 kg 106,00
5.2.1.1.2 - 101-1 000 kg 160,00
5.2.1.1.3 - 1 001-10 000 kg 355,00
5.2.1.1.4 - 10 001-25 000 kg 453,00
5.2.1.1.5 - över 25 000 kg
5.2.1.1.6 - grundavgift 453,00
5.2.1.1.7 - för varje påbörjat ton 10,30
5.2.1.2 På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (partier som landas direkt av ett fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel II och på livsmedel enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförordningen) tillämpas avgifterna enligt kontrollförordningen
5.2.2. Andra produkter som omfattas av den veterinära gränskontrollen, förutom livsmedel
5.2.2.1 Alla andra biprodukter (inkl. skinn, hudar, fjädrar, ull), foder, hö och halm än produkter enligt punkt 5.2.2.2
5.2.2.1.1 - högst 1 000 kg 110,00
- 1 001-20 000 kg:
5.2.2.1.2 - grundavgift 129,00
5.2.2.1.3 - för varje påbörjat ton 7,20
- 20 001-46 000 kg:
5.2.2.1.4 - grundavgift 299,00
5.2.2.1.5 - för varje påbörjat ton 12,90
5.2.2.1.6 - över 46 000 kg 675,00
5.2.2.2 På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III till kontrollförordningen tillämpas avgifter enligtkontrollförordningen.
5.2.3 Levande djur och könsceller
Avgifter enligt denna punkt tas också ut för kontroller enligt 30 och 31 § i förordningen om transport av djur (491/1996).
5.2.3.1 Importkontroll för varje djur som kontrolleras, om inte något annat följer av punkterna 5.2.3.2―5.2.3.5
5.2.3.1.1 - andra djur än hästar 93,00
5.2.3.1.2 - hästar 131,00
5.2.3.2 Importkontroll av gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra små djur som kontrolleras samtidigt
5.2.3.2.1 - insekter 67,00
5.2.3.2.2 - andra än insekter 120,00
5.2.3.3 Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt
5.2.3.3.1 - grundavgift 117,00
5.2.3.3.2 - kontrollavgift, per timme 139,00
5.2.3.4 Exportkontroller och exportbidragskontroller, per timme 139,00
5.2.3.5 Importkontroll av djur som får importeras utan veterinär gränskontroll 106,00
5.2.3.6 Importkontroll av varje parti könsceller som kontrolleras
5.2.3.6.1 - könsceller av sällskapsdjur och andra djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg 66,00
5.2.3.6.2 - könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg 109,00
5.2.4 Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra produkter
5.2.4.1 Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 82,00
5.2.4.2 Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 155,00
5.2.4.3 För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad kontrollfrekvens tas avgift ut enligt punkt 5.2.1―5.2.3
5.2.4.4 För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning
5.2.4.4.1 - första intyg 31,00
5.2.4.4.2 - för följande intyg som utfärdas samtidigt 4,10
5.2.5 Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet under lagringstiden, övervakning av transportlastning och kontroll av de färska fiskerivaror som lossas från fartyg som seglar under ett tredjelands flagg, per timme 139,00
5.2.6 Förvaring på gränskontrollstation
För förvaring av importpartier för vilka inspektion pågår eller som väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destinationsort uttas för förvaring av importpartiet i gränskontrollstationens lager eller på stationens gård efter det första dygnet en förvaringsavgift per varje påbörjat 1 000 kg och dygn.
5.2.6.1 - förvaring utan temperaturkontroll 3,00
5.2.6.2 - temperaturkontrollerad förvaring 4,00
5.2.7 Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
5.2.7.1 Om en kontroll i enlighet med punkterna 5.2.1―5.2.4, inklusive de åtgärder, såsom skötsel av djur, som gränsveterinären vidtagit i fråga om ett parti i samband med kontrollen eller efter den, är mer tidskrävande än normalt av skäl som beror på importören uttas utöver de i dessa punkter fastställda avgifterna dessutom per timme. 139,00
5.2.7.2 Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, tas av importören ut de kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta.
5.3 Handelsnormer för frukt och grönsaker
5.3.1 Inspektion per parti (exportinspektion, förnyad inspektion, interventionsinspektion eller annan inspektion som görs på begäran) 110,00
5.3.2 Inspektion per aktör (uppföljningskontroll och kontroll för eller i anslutning till egenkontroll) 147,00
5.4 Ekologisk produktion
5.4.1 Inledande kontroll för ekologisk produktion 74,00
5.4.2 Grundavgift för kontroll av ekologisk produktion 74,00
5.4.3 Ekologisk produktion
5.4.3.1 - övervakning av aktörer som är anslutna till kontrollsystemet för ekologiska livsmedel, per timme 98,00
5.4.3.2 - annan övervakning, per timme 78,00
5.4.4 Avgifter för kontroll av olika odlingsväxter per hektar enligt den ekologiskt odlade arealen (areal godkänd som ekologisk areal och areal i övergångsskede):
5.4.4.1 - vall, träda, grönträda eller areal som inte ger skörd under kontrollåret 5,80
5.4.4.2 - strå- och trindsäd, oljeväxter 11,50
5.4.4.3 - potatis, grönsaker, bär, frukt och övriga trädgårdsväxter samt plantuppdrivning i växthus för egen frilandsproduktion 28,90
5.4.4.4 - övriga växter 11,50
5.4.5 Den högsta sammanlagda avgiften som en verksamhetsidkare kan påföras för produktionskontroll gällande gårdens växtproduktion 739,00
5.4.6 Införande av sorter i registret över ekologiskt förökningsmaterial:
5.4.6.1 - 1―3 st. 25,00
5.4.6.2 - 4―20 st. 61,00
5.4.6.3 - 21―100 st. 124,00
5.4.6.4 - över 100 st. 246,00
5.4.7 Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionsövervakningssystem för ekologisk produktion, per timme 78,00
5.5 Foder, gödselfabrikat och animaliska biprodukter
5.5.1 Grundläggande kontroll av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 78,00
5.5.2 Övervakning av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 104,00
5.5.3 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av gödselfabrikat (inkluderar beslut om provtagning, analys och kontroll)
5.5.3.1 - kontrollavgiftsklass 1 218,00
5.5.3.2 - kontrollavgiftsklass 2 437,00
5.5.3.3 - kontrollavgiftsklass 3 655,00
5.5.3.4 - kontrollavgiftsklass 4 873,00
5.5.4 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av foder (inkluderar beslut om provtagning, analys och kontroll)
5.5.4.1 - kontrollavgiftsklass 1 131,00
5.5.4.2 - kontrollavgiftsklass 2 207,00
5.5.4.3 - kontrollavgiftsklass 3 425,00
5.5.4.4 - kontrollavgiftsklass 4 797,00
I punkterna 5.5.3 och 5.5.4 bestäms kontrollavgiftsklassen utgående från en riskbaserad officiell kontrollplan
5.5.5 Fodermiljöprov från djurhållningsplats i anslutning till kontrollen av foder, per prov 62,00
5.6 Material i anslutning till växters sundhet och plantmaterial
5.6.1 Importkontroller
5.6.1.1 Minimiavgiften för kontroll av växters sundhet, med undantag av barrträdsvirke som importeras från Ryska federationen 65,00
5.6.1.2 Sticklingar, unga plantor samt buskar, träd (utom fällda julgranar), övriga plantskoleväxter, också skogsodlingsmaterial (utom frön), blomlökar, blomknölar och rotstockar för utplantering, rotknölar, sättlökar, frön och cellodlingar:
5.6.1.2.1 - för varje påbörjat 100 kg 5,80
5.6.1.2.2 - för kontroll av plantmaterial dessutom för varje påbörjat 100 kg 2,30
5.6.1.3 Snittblommor och -kvistar med blad, barrträdskvistar och fällda julgranar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter:
5.6.1.3.1 - för varje påbörjat 100 kg 5,20
5.6.1.4 Spannmål, för varje påbörjat 1 000 kg 0,70
5.6.1.5 Potatisknölar, för varje påbörjat 25 000 kg 65,00
5.6.1.6 Förnyad importkontroll, per kontrolltimme 53,00
5.6.2 Importkontroll av virke
5.6.2.1 Barrträdsvirke från den europeiska delen av Ryska federationen, utom lärkträd och barrträdsvirke som är avsett för skyddsområden:
5.6.2.1.1 - lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3 6,00
5.6.2.1.2 - tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera) 7,40
5.6.2.1.3 - fartyg, under 2 000 m3 223,00
5.6.2.1.4 - fartyg, 2 000 m3 eller mera 372,00
5.6.2.1.5 - om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 113,00
5.6.2.2 Virke, annat än bark, med undantag av virke som importeras från den europeiska delen av Ryska federationen, gäller dock även lärkträd (Larix) och virke som är avsett för skyddsområden:
5.6.2.2.1 - lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3 68,00
5.6.2.2.2 - tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera) 84,00
5.6.2.2.3 - fartyg, under 2 000 m3 223,00
5.6.2.2.4 - fartyg, 2 000 m3 eller mera 372,00
5.6.2.2.5 - om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 113,00
5.6.2.3 Jordmaterial, växtunderlag och bark, vikt högst 25 000 kg 19,70
5.6.2.3.1 - för varje ytterligare parti om 1 000 kg utöver det ovannämnda 0,80
5.6.2.3.2 - maximiavgift 158,00
5.6.2.4 Övriga växter och växtprodukter, per försändelse 19,70
5.6.2.5 Förnyad importkontroll av virke, per kontrolltimme 48,00
5.6.3 Exportkontroller
5.6.3.1 Växters sundhet och plantmaterial, minimikontrollavgift 56,00
5.6.3.2 Levande växter och växtdelar, också för fortsatt uppodling eller förökning, för varje påbörjat 1 000 kg 7,60
5.6.3.3 Frukt, grönsaker och andra vegetabilier, lavar, bär, svamp o.d., ej för fortsatt odling, för varje påbörjat 1 000 kg 1,00
5.6.3.4 Exportpartier av potatis som inte har odlats på gård med exportberedskap 147,00
5.6.3.5 Kontroll av virke och sågvaror per exportparti, om partiet inte härstammar från en s.k. exportberedskapsinspekterad produktionsanläggning, varvid kontrollavgiften ingår i avgiften för virkets sundhetsintyg 110,00
5.6.3.6 Spannmål, för varje påbörjat 100 t 1,05
5.6.3.7 Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsinspektion):
5.6.3.7.1 - sågar och torkanläggningar (inbegriper kontroll av förutsättningarna för beviljande av rättigheten att märka träemballage enligt standarden ISPM-15) 320,00
5.6.3.8 Frilandsodling, utom potatis:
5.6.3.8.1 - grundavgift 110,00
5.6.3.8.2 - inspektionsavgift högst 499,00
5.6.3.8.3 - under 10 ha, för varje påbörjad hektar 19,00
5.6.3.8.4 - för den del som överskrider 10 ha, för varje påbörjad hektar 9,20
5.6.3.9 Potatisodling och potatisskörd:
5.6.3.9.1 - odlingsinspektion/ha (nematoder, växtskiften) 42,00
5.6.3.9.2 - kontroll av växtsjukdomar/ha (ringröta, potatisskörd) 68,00
5.6.3.10 Växthusodlingar:
5.6.3.10.1 - grundavgift 61,00
5.6.3.10.2 - inspektionsavgift högst 250,00
5.6.3.10.3 - för varje påbörjad 100 m2 19,00
5.6.3.11 Förnyad exportkontroll och kontroll av exportberedskap, per kontrolltimme 53,00
5.6.4 Kontroll av företag som använder växtpass eller plantintyg, kontroll av förutsättningarna för registrering eller rätten att använda märkning gällande växters sundhet, beviljande av växtpass och befullmäktigande av leverantör av plantskolematerial
5.6.4.1 - plantproduktion på friland under 0,5 ha, plantproduktion av växthusväxter under 500 m2 44,00
5.6.4.2 - plantproduktion på friland 0,5 ha―2 ha, plantproduktion av växthusväxter 500―2 500 m2 99,00
5.6.4.3 - plantproduktion på friland 2,1 ha―5 ha, plantproduktion av växthusväxter 2 501―5 000 m2 172,00
5.6.4.4 - plantproduktion på friland över 5 ha, plantproduktion av växthusväxter över 5 000 m2 344,00
5.6.4.5 Plantbutiker, grossister, importörer och exportörer, förmedlare och lager 87,00
5.6.4.6 Innehavare av rätt att använda märkning enligt standarden ISPM-15 87,00
5.6.5 Certifierat plantmaterial
5.6.5.1 Inspektion av produktionsställets förutsättningar:
5.6.5.1.1 - produktionsareal under 10 ha 135,00
5.6.5.1.2 - produktionsareal 10 ha eller mera 192,00
5.6.5.2 Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden, sammanlagt:
5.6.5.2.1 - moderplantor, högst 1 000 plantor 221,00
5.6.5.2.2 - moderplantor, över 1 000 plantor 535,00
5.6.5.2.3 - moderplantor, över 3 000 plantor 923,00
5.6.5.2.4 - moderplantor, över 15 000 plantor 1 106,00
5.6.5.2.5 - förnyade inspektioner 50 % av priserna ovan
5.6.5.3 Granskning av ett nytt odlingsskifte:
5.6.5.3.1 - i samband med annan granskning 56,00
5.6.5.3.2 - särskild granskning, granskning av interna arbetsanvisningar 110,00
5.7 Skogsodlingsmaterial
5.7.1 Godkännande och kontroll av frökälla, per timme 56,00
5.7.1.1 - kontroller från prover av att de kloner som används vid fröodling är riktiga:
5.7.1.2 - tall 20,00
5.7.1.3 - gran 24,00
5.7.2 Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial:
5.7.2.1 - fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager 67,00
5.7.2.2 - separat ställe för packning av frön 28,00
5.7.2.3 - plantskola och plantlager:
5.7.2.4 - växthusareal under 5 000 m2 eller plantskola som enbart bedriver frilandsproduktion 44,00
5.7.2.5 - växthusareal 5 000―10 000 m2 101,00
5.7.2.6 - växthusareal över 10 000 m2 266,00
5.7.3 Förnyad kontroll av skogsodlingsmaterial 201,00
5.7.4 Separat plantlager 67,00
5.8 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
5.8.1 Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per granskningsgång: 58,00
5.8.1.1 - odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde 8,75
5.8.1.2 - odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basutsäde 12,00
5.8.2 Odlingsgranskning av stamutsäde för utsädespotatis, om man vid samma inspektionsbesök granskar minst tio odlingar är grundavgiften per odling och inspektionsbesök 16,50
5.8.2.1 - odlingsgranskning per hektar 8,75
5.8.3 Kontrollbesök gällande utförda åtgärder på odlingen 100,00
5.8.4 Jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet 15,00
5.8.4.1 - jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling, minimiavgift 62,00
5.8.4.2 - analys av potatiscystnematod från jordprov per påbörjad hektar 23,00
5.8.4.3 - jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet, när provtagningen görs 1.4―30.6 för produktion under samma växtperiod 22,50
5.8.4.4 - analys av potatiscystnematod från jordprov per påbörjad hektar, när analysen görs 1.4―30.6 för produktion under samma växtperiod 34,50
5.8.5 Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, grundavgift: 55,00
5.8.5.1 - provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, per delprov 9,55
5.8.5.2 - testning av ringröta i utsädespotatis, per prov 68,00
5.8.5.3 - virustest av utsädespotatis per prov, antingen 6 virus eller vid omtest 1 virus/400 knölar 221,00
5.8.5.4 - virustest av utsädespotatis per prov, 2 virus 139,00
5.8.6 Grundavgift för virus- och ringröteprovtagning av stamutsäde av utsädespotatis per prov, då man vid samma besök tar prov från minst 10 partier i samma lager 33,00
5.8.7 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som provtas 51,00
5.8.8 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som kontrolleras 98,00
5.9 Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
5.9.1 Beslut om granskning av utsädesodling 26,00
5.9.2 Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde, nytt certifieringsbeslut för handelsparti, beslut om ändring av utsädesklass för hela partiet, kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, kontroll och beslut gällande anmälan om omförpackning av fröparti 15,50
5.9.3 Indelning av kontrollerat handelsparti i utsädesklasser 31,00
5.9.4 Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstillstånd för utsädespartier 72,00
5.10 Fältförsök för utsädeskontroll och granskning av ursprungssorter
5.10.1 Kontroll av utsäde genom provodling på fält 290,50
5.10.2 Kontroll av underhållsparti av ursprungssort genom provodling på fält 105,00
5.10.3 Granskning av partiäkthet för gammal handelssort för registrering som ursprungssort 181,50
5.10.4 DUS-test, alla växtslag 1 020,00
5.10.5 Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före granskningen 460,00
5.10.6 Beskrivningsundersökning av lantsort för registrering som ursprungssort 305,00
5.10.7 Odlingsgranskning av underhållsodling av ursprungssort
5.10.7.1 - grundavgift 58,00
5.10.7.2 - dessutom per hektar 8,75

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.