185/2011

Utfärdat i Helsingfors den 3 mars 2011

Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 17 december om skyddsupplag (970/1982):

1 §

Inom ramen för statsbudgeten kan år 2011 skyddsupplagringsavtal ingås om skyddsupplagring av de läkemedelssubstanser, hjälpsubstanser och tillsatsämnen som förtecknats i 1 § statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel (1114/2008) samt följande varor, hänförliga till tulltariffens inom parentes nämnda positioner:

—Utsädesfrö av grönsaker och rotfrukter (07.13 och 12.09)

—Orostat kaffe (09.01)

—Rörsocker (11.10)

—Sojabönor (12.01)

—Rypsfrön (12.05)

—Betsocker (12.10)

—Bomullslinters (14.04)

—Rå rypsolja (15.14)

—Foderjäst (21.02)

—Etanol (22.07)

—Natriumklorid (25.01)

—Svavel (25.03)

—Kaolin (25.07)

—Krita (25.09)

—Eldfasta varor (25.18, 69.02 och 69.03)

—Gipssten (25.20)

—Borater (25.28 och 28.40)

—Järnmalmspellets (26.01)

—Nickelmalm, även anrikad (26.04)

—Molybdenmalm (26.13)

—Stenkol, förutom antracit, stenkolsbriketter och liknande fasta bränslen (27.01)

—Koks och halvkoks av stenkol eller brunkol (27.04)

—Råoljor (27.09)

—Oljor för framställning av gummiprodukter (27.10)

—Smörjoljor och -fetter (27.10)

—Toppad råolja (27.10)

—Motorbensin (27.10)

—Flygpetroleum (27.10)

—Dieseloljor och lätta brännoljor (27.10)

—Tunga brännoljor (27.10)

—Oljor för framställning av tryckfärger (27.10)

—Joedoljegaser och andra gasformiga kolväten (27.11)

—Kemikalier för behandling av vatten (kapitel 28)

—Sot (kimrök) (28.03)

—Kiselmetall och kisel med halvledaregenskaper (28.04)

—Svaveldioxid (28.11)

—Koldisulfid (28.13)

—Ammoniak (28.14)

—Natronlut (28.15)

—Bariumhydroxid (28.16)

—Aluminiumhydroxid (28.18)

—Mangandioxid (28.20)

—Kobolt (28.22)

—Bariumsulfat (28.33)

—Kromsulfat (28.33 och 32.02)

—Mangansulfat (28.33)

—Polyfosfater (28.35)

—Natriumkarbonat (28.36)

—Väteperoxid (28.47)

—Kalciumkarbid (28.49)

—Toluen (29.02)

—Metanol och glykol (29.05)

—Tillsatsämnen till smörjmedel (29.19, 29.21, 29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 38.11, 39.07 och 40.02)

—Polyaminer (29.21)

—Acceleratorer och stabilisatorer för vulkanisering inom gummiindustrin (29.21, 29.25, 29.30, 29.32, 29.33, 29.34, 38.12)

—Lysin (29.22)

—Isocyanater (29.29)

—Metionin (29.30)

—A-, D- och E-vitaminer (29.36)

—Kaliumsulfat (31.04)

—Färgämnen och tryckfärgspigment (32.03, 32.04 och 32.05)

—Tryckfärg (32.15)

—Sulfonsyra (34.02)

—Strålningskänsliga plåtar, offsetplåtar och grafiska filmer och fotografiska filmer i rullar (37.01 och 37.02)

—Ljuskänsligt papper (37.03)

—Filmframkallare (37.07)

—Elektrodmassa (38.01)

—Aktiverat kol (38.02)

—Kiselgur (38.02)

—Insekt-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel samt råämnen för dessa (38.08)

—Katalysatorer för oljeraffineringsindustrin och den kemiska industrin (38.15)

—Eldfast murbruk (38.16)

—Kemikalier (38.23)

—HD-polyeten (39.01)

—Polypropen (39.02)

—ABS- och SAN-plaster (39.03)

—PVC-massor (39.04)

—Polyetrar (39.07)

—Tryckfärgshartser (38.06, 39.05 och 39.07)

—Polyamid (39.08)

—Polyuretan (39.09)

—Silikongummi (39.10)

—Gjuterihartser (39.13)

—Jonbytarmassa (39.14)

—Fyllnadstråd av plast (39.16) och andra plastband (39.20)

—Plastprodukter (39.26)

—Naturgummi (40.01)

—Syntetiskt gummi (40.02 och 40.05)

—Gummiduk (40.08 och 40.16)

—Andningsskydd av engångstyp, tillverkade av papper (48.23)

—Vävda tyger av bomull (52.08—52.11)

—Vävda tyger av garn av syntetfilament och syntetstatpelfibrer (54.07 och 55.12—55.15)

—Cordväv (54.08 och 59.02)

—Konststapelfibrer och garn av konstfibrer (55.03, 55.06 och 55.08—55.10)

—Regenatfibrer (55.04)

—Polyamidpapper och polyamidfilm (56.03)

—Tråd av fibertyg (56.04)

—Gummibehandlade textilvävnader av konstfibrer hänförliga till position 54.01 eller 54.02 (59.06)

—Filterduk och diafragmaduk (59.11)

—Andningsskydd av engångstyp, tillverkade av fibertyg (63.07)

—Skivskärpare för verktyg av hårdmetall (68.04)

—Mikanitpappersband (68.14)

—Glasskärv och annat glasavfall och -skrot (70.01)

—Kvartsrör (70.02)

—Glasfiberförstärkningar (70.14)

—Laminat (70.19)

—Förstärkningstråd av glasfiber (70.20)

—Ferrolegeringar (72.02)

—Järn- och stålskrot (72.04)

—Dynamo- och transformatorplåt, spännstål, pläterad ståltråd, specialstål, ihåligt borrstål, processrör och rörnätsdelar (kapitlen 72 och 73)

—Med tenn överdragen eller pläterad plåt (72.10 och 72.12)

—Processbehållare (73.09)

—Raffinerad obearbetad katodkoppar och gjutgods (74.03)

—Ämne av mässing (74.03)

—Rundstång av mässing (74.07)

—Nickel (75.01, 75.02 och 75.03)

—Aluminium (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 och 76.08)

—Bly (78.01 och 78.02)

—Tenn (80.01, 80.02 och 80.03)

—Utbytbara verktyg för verktygsmaskiner (82.07, 82.08 och 82.09)

—Lödningsförnödenheter (83.11)

—Kärnbränsle, pannor, pumpar, fläktar, vattenbehandlingssystem, vatten-, ång- och gasturbiner med anordningar och delar (kapitel 84)

—Dieselmotorer och delar till dem (84.08 och 84.09)

—Processpumpar (84.13)

—Fläktar för anläggningar (84.14)

—Värmeväxlare, reaktor med omrörare för kemisk industri, distilleringskolonn med värmare (84.19)

—Filter (mot gas, bakterier och virus) (84.21)

—Skivraffinör, omrörare i tank, reservdelssats för centrifuger (84.39)

—Reservdelssats för skärmaskiner (84.41)

—Delar och tillbehör till maskiner och anordningar (84.66)

—Delar och tillbehör till elektroniska och elektriska apparater och maskiner samt till adb-maskiner (84.71 och 84.73)

—Rullager (84.82)

—Universaldelar (84.85)

—Styrstavar, manövreringsapparater för styrstavar och positionsangivningsapparater med delar (kapitlen 84, 85 och 90)

—Eltekniska anordningar (kapitlen 85 och 90)

—Elektrisk motor för deflaker (85.01)

—Elektromagneter, permanenta magneter och ämnen till dessa av speciella material samt andra apparater och delar (85.05)

—Batterier (85.06)

—Ackumulatorer (85.07)

—Elektriska anordningar för dieselmotorer (85.11)

—Elektriska apparater och delar till dem (85.14 och 85.15)

—Delar till elektriska apparater och bärfrekvensutrustning för trådtelefoni eller trådtelegrafi (85.17)

—Mikrofoner, högtalare och tonfrekvensförstärkare (85.18)

—Delar och tillbehör till apparater för upptagning eller återgivning av ljud och bilder (85.22)

—Adb- och andra dataregistreringar (85.24)

—Delar till apparater för sändning eller mottagning av radiotelegrafi, apparater för sändning eller mottagning av radiotelefoni eller rundradio eller television, televisionskameror, apparater för radionavigering, radarapparater och apparater för radiofjärrstyrning (85.29)

—Delar till elektriska trafikkontroll- och trafikmanöverapparater för järnvägar, landsvägar, insjöfarleder, hamnar eller flygfält (85.30)

—Delar till elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (85.31)

—Elektriska kondensatorer (85.32)

—Elektriska apparater för brytning och omkoppling av elektriska kretsar, för skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, motstånd, tryckta kretsar, kopplingstavlor och manöverpaneler (85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.37 och 85.38)

—Reservdelar och komponenter för text- och bildbehandling (85.38, 85.40, 85.41 och 85.42)

—Delar till elektriska glödlampor och elektriska gasurladdningslampor (85.39)

—Elektronrör, katodstrålerör, rör för televisionskameror och kvicksilverlikriktarrör, fotoceller,  piezoelektriska  kristaller, dioder, transitorer och liknande halvledarkomponenter, ljusmitterande dioder och elektroniska mikrokretsar (85.40, 85.41 och 85.42)

—Isolerad elektrisk tråd (85.44)

—Artiklar av kol för elektriska ändamål (85.45)

—Isolatorer (85.46)

—Isolerdetaljer för elektriska maskiner, apparater eller tillbehör (85.47)

—Fordons transmissionsanordningar och lager (87.08)

—Delar till flygplan (88.03)

—Optiska fibrer, optiska fiberknippen och optiska fiberkablar samt deras anslutningsdon (90.01)

—Delar och tillbehör till fotokopierings- och värmekopieringsapparater (90.09)

—Instrument och apparater som används inom medicinen och kirurgin (90.18)

—Återanvändbara andningsskydd med utbytbart filter (90.20)

—Delar och tillbehör till instrument för mätning eller reglering av täthet, tryck, fuktighet, temperatur, hastighet, strömning, nivå eller annan fysikalisk storhet (90.25, 90.26. och 90.32)

—Fordons givare, termostater och mätare (90.28, 90.29 och 90.32).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2011.

Helsingfors den 3 mars 2011

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Regeringsråd
Kari Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.