177/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 februari 2011

Justitieministeriets förordning om information om livförsäkring

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 a § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994), sådant det lyder i lag 426/2010:

1 §
Skyldighet att lämna information om livförsäkring

Utöver vad som föreskrivs i 5—8 § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) ska försäkringsgivaren skriftligen lämna livförsäkringstagaren den information som anges i denna förordning. Informationen ska vara klar och begriplig och avfattad på finska eller svenska enligt försäkringstagarens eget val. Informationen får på försäkringstagarens begäran lämnas också på något annat språk.

2 §
Förhandsinformation om försäkringsgivaren

Innan ett försäkringsavtal ingås ska åtminstone följande information lämnas om försäkringsgivaren:

1) namn och juridisk form,

2) den stat där försäkringsgivaren har sin hemort samt den stat i vilken den filial eller företrädare där avtalet ingås är belägen,

3) försäkringsgivarens adress i den stat där denne har sin hemort samt i fråga om en filial eller företrädare adressen till det driftställe där avtalet ingås.

3 §
Förhandsinformation om livförsäkringsavtalet

Innan ett livförsäkringsavtal ingås ska åtminstone följande information lämnas om försäkringsavtalet:

1) vad försäkringsskyddet omfattar och, i det fall att valfria förmåner kan anslutas till försäkringen, en utredning om dem,

2) försäkringens giltighet och hur den sägs upp,

3) försäkringspremier och, i det fall att valfria förmåner ansluts till försäkringen, premierna för dem specificerade,

4) premieperioder och övriga betalningsvillkor,

5) hur eventuella tilläggsförmåner bestäms och fördelas,

6) hur återköpsvärde och fribrevsvärde bestäms samt huruvida det kapital som placerats i försäkringen är säkrat och i vilken omfattning det är säkrat,

7) placeringsobjekt som kan anslutas till fondförsäkringar och objektens art,

8) försäkringstagarens rätt att frånträda avtalet och villkoren för att utnyttja rätten till frånträde,

9) allmän information om de skatteregler som gäller för försäkringstypen i fråga,

10) huruvida försäkringstagaren har tillgång till rättsskyddsförfaranden utanför domstol och hur de kan användas,

11) vilken lag som ska tillämpas på avtalet eller, om parterna har frihet att välja vilken lag som ska tillämpas, ett omnämnande av detta och den lag försäkringsgivaren föreslår.

4 §
Information under försäkringens giltighetstid

Om den information som lämnats med stöd av 2 § eller 3 § 5—7 punkten ändras, ska försäkringstagaren informeras om ändringarna senast i det närmast följande årliga meddelande som avses i 7 § i lagen om försäkringsavtal. Det årliga meddelandet ska dessutom innehålla uppdaterad information om återköpsvärde, fribrevsvärde samt tilläggsförmåner som eventuellt betalas. Bestämmelser om ändringar i försäkringspremien eller i övriga avtalsvillkor och om hur ändringar meddelas finns i 20 a § i lagen om försäkringsavtal.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG (302L0083); EGT nr L 345, 19.12.2002, s. 1

Helsingfors den 17 februari 2011

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Marjo Lahelma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.