174/2011

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning  om avgifterna för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 33 § i viltförvaltningslagen (158/2011) och 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Finlands viltcentrals offentligrättsliga prestationer

Finlands viltcentral tar ut avgifter för sina prestationer som följer:

1) för beslut enligt 10, 26, 40—42, 49 a och 52 § i jaktlagen (615/1993), 25 euro; samt

2) för återutfärdande av beslut enligt 41 § i jaktlagen under beslutets giltighetstid, 15 euro.

Följande prestationer av Finlands viltcentral är avgiftsfria:

1) beslut enligt 10 a och 41 d §;

2) anteckning i jägarregistret enligt 78 a §;

3) tillsättande enligt 2 § 1 mom. punkterna 3—5 i viltförvaltningslagen (158/2011); samt

4) beslut enligt 11, 12, 30 och 31 § i viltförvaltningslagen.

2 §
Jaktvårdsföreningens offentligrättsliga prestationer

Jaktvårdsföreningen tar ut avgiften som avses i 2 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993), 20 euro per provomgång för avläggande av jägarexamen.

3 §
Andra offentligrättsliga prestationer

Avgifterna för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för att lämna ut en kopia av en handling eller en handling i form av en utskrift enligt 3 mom. bestäms av Finlands viltcentral med iakttagande av bestämmelserna i paragrafen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011 och gäller till den 31 december 2011.

Helsingfors den 24 februari 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Christian Krogell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.