168/2011

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2011

Statsrådets förordning om Geologiska forskningscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 3 mom., 4 § 4 mom. och 9 § i lagen om Geologiska forskningscentralen (167/2011) och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), av dem 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen sådant det lyder i lag 281/2000:

1 §
Uppgifter

För fullgörande av de uppgifter som föreskrivs i 3 § i lagen om Geologiska forskningscentralen (167/2011) ska forskningscentralen

1) genom egen finansiering, samfinansiering och på uppdrag utföra sådant forsknings- och utvecklingsarbete inom det geologiska området som behövs för näringslivet och för samhället i övrigt,

2) främja forskningen inom sitt ansvarsområde genom att delta i internationellt samarbete och betjäna såväl inhemska som utländska kunder,

3) sörja för insamlandet av uppgifter och informationsförsörjningen inom sitt ansvarsområde och

4) utföra andra uppgifter som bestäms eller föreskrivs för centralen.

2 §
Personal

Vid forskningscentralen finns utöver generaldirektören även personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande. Dessutom kan forskningsprofessorer anställas vid forskningscentralen. Generaldirektören och forskningsdirektören har professorstitel.

3 §
Direktionens uppgifter

Direktionen har till uppgift att

1) besluta om forskningscentralens allmänna verksamhetslinjer och om fördelningen av statens budgetanslag för forskningscentralen enligt de resultatmål som har överenskommits med arbets- och näringsministeriet,

2) utöver generaldirektören på forskningscentralens vägnar godkänna det resultatavtal som ingås med arbets- och näringsministeriet,

3) besluta om forskningscentralens strategi, budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt godkännande av bokslutet,

4) besluta om principerna för intern kontroll och riskhantering,

5) utnämna tjänstemän och anställa arbetstagare i arbetsavtalsförhållande, om de är direkt underställda generaldirektören och har ledningsansvar, samt anställa forskningsprofessorerna,

6) besluta om andra ärenden som ur forskningscentralens synvinkel är vittsyftande och principiellt viktiga och som generaldirektören eller direktionens ordförande vill att direktionen ska behandla.

4 §
Direktionens beslutförhet och avgörande av ärenden

Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Direktionen avgör ärenden efter föredragning av generaldirektören genom enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden omfattar.

5 §
Behörighetsvillkor

Av direktörerna krävs högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga.

Av forskningsprofessorerna krävs en doktorsexamen som lämpar sig för uppgiftsområdet och god förtrogenhet med uppgiftsområdet.

6 §
Förordnande av generaldirektörens ställföreträdare

Forskningscentralens direktion förordnar en ställföreträdare för generaldirektören.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2011.

Helsingfors den 24 februari 2011

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Päivi Marttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.