146/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 februari 2011

Republikens presidents förordning om livräddningsmedalj

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av inrikesministern, föreskrivs med stöd av 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom. i lagen om offentlig belöning (1215/1999):

1 §
Grunderna för beviljande av livräddningsmedalj

En livräddningsmedalj förlänas som erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.

En livräddningsmedalj kan av särskilda skäl förlänas även en sammanslutning som  är välmeriterad inom uppfostrings- och upplysningsarbete i anknytning till räddning av människoliv.

2 §
Livräddningsmedalj och diplom

Livräddningsmedaljen präglas i silver. Den är cirkelformig och dess diameter är 31 millimeter. På framsidan finns i relieffigur en hand som bär livets låga och är omgiven av en lagerkrans och på frånsidan finns i relieffigur lejonet i Finlands vapen och randinskriften ”Ihmishengen pelastamisesta” eller ”För räddning av människoliv”.

Medaljen bärs på samma sätt som utmärkelsetecken på vänstra sidan av bröstet i ett 28,5 millimeter brett marinblått band med fem vita lodräta ränder. Bandet kan bäras även utan medalj som en 10 millimeter hög bandbricka.

Medaljen åtföljs av ett diplom.

3 §
Förlänande av livräddningsmedalj

Livräddningsmedaljen förlänas av republikens president. Medaljen och diplomet ges avgiftsfritt.

Medaljen och diplomet överlåts av det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde den som mottar medaljen har sin hemvist, eller om hemvisten är i landskapet Åland, av Statens ämbetsverk på Åland.

4 §
Livräddningsmedaljnämnden

För handläggningen av förslag om förlänande av en livräddningsmedalj finns en livräddningsmedaljnämnd. Den består av fem medlemmar som republikens president förordnar för fyra år i sänder och som var och en har en personlig suppleant. En av medlemmarna förordnas till ordförande och en till vice ordförande.

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två av nämndens övriga medlemmar är närvarande.

Nämndens beslut om förslag till avgörande ska fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika gäller som beslut den ståndpunkt som mötets ordförande företräder. Nämndens medlemmar har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet.

Nämnden överlämnar sitt förslag till avgörande till inrikesministeriet, som föredrar ärendet för republikens president.

Nämndens medlemmar och suppleanter betalas inte något arvode eller någon ersättning.

Nämndens sekreteraruppgifter och kontorsarbeten sköts vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

5 §
Förslag om förlänande av livräddningsmedalj

Förslag om förlänande av en livräddningsmedalj till en enskild person ska framställas skriftligen hos det regionförvaltningsverk, inom vars verksamhetsområde den i 1 § avsedda handlingen har utförts eller, om handlingen utförts utanför landets gränser, hos det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde räddaren eller den räddade har sin hemvist. Förslag som gäller en handling som har utförts inom landskapet Åland ska framställas hos Statens ämbetsverk på Åland.

Regionförvaltningsverket eller Statens ämbetsverk på Åland ska skaffa behövliga utredningar i ärendet och därefter sända in handlingarna och sitt eget utlåtande till livräddningsmedaljnämnden vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket och Statens ämbetsverk på Åland kan be polisen utreda om det finns grunder för beviljande av en livräddningsmedalj.

Förslag om förlänande av en livräddningsmedalj till en sammanslutning ska framställas skriftligen hos livräddningsmedaljnämnden.

6 §
Den tid inom vilken förslaget ska framställas

Förslag om förlänande av en livräddningsmedalj till en enskild person ska framställas inom fem år från utgången av det kalenderår då den handling som utgör grund för förslaget utfördes.

Av särskilda skäl kan även ett senare förslag om förlänande av en livräddningsmedalj tas upp till behandling.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Genom denna förordning upphävs förordningen om livräddningsmedalj (487/1978).

Helsingfors den 18 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.