143/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 februari 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om riktat fiske efter strömming på Östersjöns centralbassäng

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §
Riktat trålfiske efter strömming på Östersjöns centralbassäng

Fiskefartyg som är registrerade i Finland får med avvikelse från jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng (2/2011) fiska strömming och vassbuk inom ICES delområden 25—28 och delområde 29 söder om breddgraden 59°30'N tills fångsten från detta fiske uppgår till sammanlagt högst 3 000 ton strömming eller sammanlagt högst 1 000 ton vassbuk.

2 §
Tekniska fiskeregler

I fiske enligt denna förordning ska en trålpåse med minst 32 millimeters maska användas samt fisket utövas och riktas så att strömmingens andel i fångsten är så stor som möjligt.

3 §
Rapportering över fisket

En kopia av fiskedagboken över fiske som utövas med stöd av denna förordning ska sändas så att kopian når den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen omedelbart efter landningen av fångsten.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2011 och är i kraft till den 31 december 2011.

Helsingfors den 18 februari 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.