126/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 11 februari 2011 

Lag om ändring av 35 och 36 § i polislagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polislagen (493/1995) 35 § och 36 § 3 mom. som följer:

35 §
Rätt att få uppgifter av en myndighet

Utan hinder av en myndighets tystnadsplikt har polisen rätt att för ett tjänsteuppdrag avgiftsfritt få behövliga uppgifter och handlingar av myndigheten och av en sammanslutning som tillsatts för att handha en offentlig uppgift, om inte lämnande av uppgiften eller handlingen till polisen eller användning av uppgiften såsom bevis har förbjudits eller begränsats i lag.

Trots bestämmelserna om sekretess har polisen rätt att av myndigheten på motiverad begäran få sådana uppgifter om tillståndshavarens hälsotillstånd, användning av berusningsmedel och våldsamma uppförande som är nödvändiga för att polisen ska kunna avgöra om en körrätt eller ett annat liknande tillstånd ska förbli i kraft, när det finns skäl att befara att tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljandet av tillståndet.

Trots tystnadsplikten har polisen rätt att för bedömningen av den personliga lämpligheten i fråga om en person som söker eller innehar ett tillstånd som avses i skjutvapenlagen och i fråga om en person för vilken ett godkännande som avses i skjutvapenlagen söks eller som har fått ett sådant godkännande få de uppgifter som är nödvändiga om en värnpliktigs tjänstgöring och tjänsteduglighet och omständigheter som gäller personens användning av berusningsmedel och våldsamma uppförande. Polisen har dessutom rätt att trots tystnadsplikten få uppgifter som gäller hälsan hos en tillståndshavare eller en person som har fått ett godkännande och som är nödvändiga för en bedömning av om förutsättningarna eller villkoren enligt 5 mom. är uppfyllda.

I de fall som avses i 1 och 2 mom. fattas beslutet om inhämtande av sekretessbelagda uppgifter av en polisman som tillhör befälet.

Sekretessbelagda uppgifter som polisen har fått med stöd av 2 och 3 mom. får endast användas för att bedöma pålitligheten eller lämpligheten hos tillståndssökanden eller tillståndshavaren eller den person för vilken ett godkännande söks eller som har fått godkännande, eller för att bedöma övriga förutsättningar för att tillståndet eller godkännandet ska förbli i kraft eller huruvida ett villkor för tillstånd eller godkännande är uppfyllt.

36 §
Rätt att få uppgifter av en privat sammanslutning eller en privatperson

För sin tillståndsförvaltning har polisen rätt att enligt 35 § 2—5 mom. få uppgifter av en privat sammanslutning eller en privatperson.Denna lag träder i kraft den 13 juni 2011.

RP 106/2010
FvUB 16/2010
RSv 149/2010 rd

Helsingfors den 11 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.