124/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 11 februari 2011

Lag om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skjutvapenlagen (1/1998) 1 § 2 mom., 2 § 1 och 3 mom., 3 §, 17 § 1 mom. 6 och 8 punkten, 25 §, 27 § 3 mom., 43 § 1 mom. 7 punkten, 44 § 1 mom., 45 §, 45 b § 2 mom., 50 § 2 mom., 53 §, 54 § 2 mom., 55 § 1 mom., 66 § 2 mom., 67 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 5 punkten, 69 och 89 §, 103 § 9 punkten, 119 § 1 mom. 3 och 7 punkten samt 3 mom.,

av dem 1 § 2 mom., 27 § 3 mom., 43 § 1 mom. 7 punkten, 45 b § 2 mom., 50 § 2 mom., 54 § 2 mom., 69 och 89 § samt 119 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i lag 601/2001, 25 och 53 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 601/2001, 45 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 601/2001 och 508/2009, 103 § 9 punkten sådan den lyder i lag 532/2007 och 119 § 3 mom. sådant det lyder i lag 508/2009,

fogas till 19 § 1 mom. en ny 2 a-punkt, till lagen en ny 19 a §, till 43 § 1 mom. en ny 8 punkt i stället för den 8 punkt som upphävts genom lag 601/2001, till lagen nya 45 c och 45 d §, till 46 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 53 a, 67 b, 110 a—110 c och 112 b § samt en ny 114 §, i stället för den 114 § som upphävts genom lag 601/2001, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vad som i denna lag bestäms om skjutvapen gäller också robot- och raketuppskjutningssystem samt gassprayer. På gassprayer tillämpas dock inte 2—10, 12, 15, 31—33, 35, 35 a, 36, 42—45, 45 a, 45 b, 45 d, 46—53, 53 a, 54, 55, 56—59, 59 a och 60—63 §, 66 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 67 b, 68, 70—72, 74—77, 80—82, 89, 90, 110, 110 a—110 c, 112, 112 a eller 112 b §. I fråga om andra undantag från tillämpningsområdet bestäms i 17 §.

2 §
Skjutvapen

Med skjutvapen avses ett redskap med vilket kulor, hagel, andra projektiler eller förlamande ämnen kan avfyras med hjälp av krutgastryck, detonationstryck från en tändsats eller annat detonationstryck så att det kan medföra fara för människan. Som skjutvapen betraktas också ett föremål som liknar ett skjutvapen och som på grund av sin konstruktion eller sina materialegenskaper utan särskilda kunskaper eller färdigheter kan modifieras till ett funktionsdugligt skjutvapen.


Ett skjutvapen som har försatts i varaktigt obrukbart skick betraktas inte som ett i 1 mom. avsett föremål.

3 §
Vapendelar

Med vapendel avses en stomme, pipa, patronkammare, slutstycke med stomme, ett slutstyckshuvud och en ljuddämpare som inte är fäst vid ett skjutvapen samt delar som funktionellt sett motsvarar dessa.

17 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte


6) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i statens inrättningar, med undantag för den märkningsskyldighet som föreskrivs i 110 b § 1 mom.,


8) överlåtelse av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som staten tagit ur bruk, med undantag för den märkningsskyldighet som föreskrivs i 110 b § 1 mom.,


2 kap.

Tillståndsplikt

19 §
Undantag från tillståndsplikten

Enligt denna lag är följande inte beroende av tillstånd:


2 a) förvärv, innehav och överlåtelse av en ljuddämpare, om personen i fråga har ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen,


19 a §
Förbud mot att tillverka skjutvapen av olagliga vapendelar

Skjutvapen får inte tillverkas av vapendelar som har förts in eller överförts till Finland på olaglig väg eller som olagligen har saluförts i Finland.

25 §
Skyldighet att föra register

En vapennäringsidkare som har rätt att idka handel med, tillverka, reparera eller modifiera skjutvapen, ska för i denna lag avsedd tillsyn över idkandet av näring i vapenbranschen föra register över vapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler. I registret ska också antecknas namnet på den som överlåtit och den som tagit emot ett föremål samt namnet på den som gett i uppdrag att reparera eller modifiera ett föremål. Personuppgifter i registret får endast lämnas ut till den tillsynsmyndighet som avses i 115 § för myndighetens tillsynsuppgifter. Närmare bestämmelser om registerföringen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Vapennäringsidkaren ska på anfordran visa registret för polisen samt överlåta det till tillståndsmyndigheten då tillståndet upphör att gälla eller om det återkallas. Närmare bestämmelser om visande och överlåtande av registret utfärdas genom förordning av statsrådet.

Registret ska förvaras i minst tjugo år efter det den sista anteckningen har gjorts i det. Registret ska förstöras efter att det har gått 50 år sedan den senaste anteckningen gjordes i det.

27 §
Vapenhanteringstillstånd

Vapenhanteringstillstånd kan meddelas den som har fyllt 18 år och som på grundval av sitt hälsotillstånd och uppförande ska anses lämplig att hantera skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler. När vapenhanteringstillstånd meddelas en person som inte har fyllt 20 år ska tillståndsmyndigheten förena tillståndet med ett villkor enligt vilket tillståndet inte ger tillståndshavaren rätt att hantera sådana skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4—7 punkten förrän han eller hon har fyllt 20 år. I fråga om det lämplighetstest som är ett villkor för behandlingen av tillståndsansökan gäller vad som föreskrivs i 45 c § och med stöd av den.


43 §
Godtagbara användningssyften

Förvärvstillstånd kan meddelas för följande användningssyften:


7) signalering,

8) förvaring och transport av ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär eller ett kombinationsvapen som är avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under tillståndshavarens vårdnad.


44 §
Krav som gäller skjutvapen och vapendelar som förvärvas

Förvärvstillstånd kan endast meddelas för ett sådant skjutvapen eller en sådan vapendel som på basis av antalet patroner i magasinet, kaliber eller andra egenskaper inte är onödigt eldkraftigt och effektivt för det användningssyfte som sökanden angett och som väl lämpar sig för detta syfte. Om det användningssyfte som sökanden har angett är sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen, ska vid bedömningen av skjutvapnets lämplighet dessutom iakttas jaktlagen (615/1993) och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den. För sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen kan förvärvstillstånd inte meddelas för något annat skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4—7 punkten än en miniatyrpistol med enkelskott eller en miniatyrrevolver.


45 §
Krav som gäller en fysisk person som innehavare av ett förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan meddelas den som har fyllt 18 år och som på grundval av sitt hälsotillstånd och uppförande kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Tillståndsmyndigheten har rätt att få en medicinsk bedömning av sökanden, om tillståndsmyndigheten utifrån tillgänglig information eller en intervju med sökanden har anledning att ifrågasätta att denna personligen är lämplig att inneha ett skjutvapen. Trots tystnadsplikten har tillståndsmyndigheten rätt att i den medicinska bedömningen få sådana hälsouppgifter om sökanden som är nödvändiga när tillståndsmyndigheten bedömer om personen är lämplig att inneha ett skjutvapen. En värnpliktig person ska visa upp en utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst. Om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst ska han visa upp ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, jämte orsakerna till detta. Förvärvstillstånd som gäller en pistol, en miniatyrpistol, en revolver eller en miniatyrrevolver eller delar till sådana kan endast meddelas personer som har fyllt 20 år. Förvärvstillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4—7 punkten och som används för sport- och hobbyskytte kan ges en fysisk person endast om denna visar upp ett intyg över sin hobby, som han eller hon ska ha utövat aktivt i minst två års tid. Intyget ska vara utfärdat av en skytteinstruktör i en förening som har ett tillstånd enligt 4 § i föreningslagen (503/1989). Hälften av den tjänstgöring som en värnpliktig har fullgjort i vapentjänst eller hälften av den tjänstgöring som har fullgjorts i frivillig militärtjänst för kvinnor räknas in i den tvååriga period då hobbyn fortsatt ska ha utövats aktivt. Förvärvstillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4—7 punkten i denna lag och som används för sport- och hobbyskytte kan beviljas också om personen visar upp en tillförlitlig utredning över sin hobby och ett intyg från den statliga myndighet som är personens arbetsgivare över att personen i sina tjänsteuppdrag bär ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4—7 punkten.

När tillstånd söks

1) för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen ska sökanden lämna en tillförlitlig utredning om sin hobby och, om ansökan gäller ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 5 eller 7 punkten, dessutom ett intyg som har utfärdats av en jaktvårdsförening över att sökanden aktivt utövar sin hobby,

2) för sport- och hobbyskytte ska sökanden lämna en tillförlitlig utredning över sin hobby,

3) för arbete ska sökanden lämna en utredning om att han eller hon genom sin utbildning eller annars är tillräckligt förtrogen med hur skjutvapnet ska hanteras på ett säkert sätt och att han eller hon har godtagbara skäl för att bära skjutvapen i sitt arbete.

Tillstånd att ha skjutvapen och vapendelar på ett museum eller i en samling kan meddelas endast en vapensamlare som av Polisstyrelsen har fått godkännande att samla skjutvapen eller vapendelar och vars förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna. Ett tillstånd enligt 43 § 1 mom. 8 punkten kan meddelas när en person som står under tillståndssökandens vårdnad har lämnat in en ansökan om parallelltillstånd och tillståndsmyndigheten har kontrollerat att förutsättningarna för meddelande av ett parallelltillstånd enligt 54 § är uppfyllda.

Den hobby som avses i 2 mom. 1 punkten kan betraktas som aktiv om skjutandet av djur med ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 5 eller 7 punkten är jakt som bedrivs regelbundet under en jaktsäsong och för vilken något annat än ett skjutvapen som avses i de nämnda lagrummen inte är väl lämpat. Med skjutande av djur avses att ett djur som finns i ett gryt, en fälla eller annars i liknande förhållanden avlivas i samband med jakt. Sport- och hobbyskytte betraktas som aktivt när det är fråga om träningar i någon skyttegren, deltagande i skyttetävlingar, verksamhet som funktionär vid tävlingar och verksamhet som tränare eller som instruktör vid användningen av skjutvapen.

45 b §
Vapenansvarig i en sammanslutning eller stiftelse

Den vapenansvariga godkänns och godkännandet återkallas av polisinrättningen på sammanslutningens eller stiftelsens hemort. Polisinrättningen kan kräva att det finns fler än en vapenansvarig, om det behövs med beaktande av sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet. Som vapenansvarig kan godkännas en person som har fyllt 18 år och som på grundval av sitt hälsotillstånd, sitt uppförande och sin förtrogenhet med skjutvapen och vapendelar kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Om den vapenansvariga ansvarar för skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4—7 punkten för en sammanslutnings räkning kan som vapenansvarig endast godkännas en person som har fyllt 20 år. I fråga om det lämplighetstest som är ett villkor för behandlingen av en ansökan som avser godkännande av en vapenansvarig gäller vad som föreskrivs i 45 c § och med stöd av den.


45 c §
Lämplighetstest

Ett villkor för behandling av en ansökan om förvärvstillstånd är att sökanden genomgår ett lämplighetstest som ordnas av tillståndsmyndigheten och genom vilket det klarläggs huruvida sökanden personligen är lämplig att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler. Testresultatet får inte ensamt användas för att motivera ett nekande tillståndsbeslut. Testresultatet får endast användas för den bedömning som gäller sökandens personliga lämplighet.

Utöver vad som bestäms om sekretess i fråga om test i 24 § 1 mom. 29 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har ingen annan än den som genomgår testet rätt att få uppgifter om testet. Den som genomgått testet har endast rätt att ta del av testresultatet. Alla uppgifter om resultatet ska förstöras när det beslut som gäller den ansökan som testet hänför sig till har vunnit laga kraft.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i testet och om undantag från skyldigheten att genomgå lämplighetstest i de fall där testet inte är nödvändigt på grund av att endast en kort tid har förflutit sedan sökanden genomgick ett tidigare test eller där den sökandes personliga lämplighet har klarlagts på något annat tillförlitligt sätt.

45 d §
Godkännande som skytteinstruktör

Som skytteinstruktör kan godkännas en person som

1) har fyllt 20 år och gett sitt samtycke till uppdraget,

2) har ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen,

3) är medlem i eller anställd hos en förening som avses i 4 § i föreningslagen, samt

4) på godkänt sätt har fullgjort en av polisen ordnad utbildning som uppfyller de krav som Polisstyrelsen fastställt (utbildning för skytteinstruktörer) och som åtminstone omfattar ämnen med anknytning till lagstiftningen om skjutvapen, säker hantering och förvaring av skjutvapen, skytteinstruktörers rättigheter och skyldigheter samt tjänstgöring som instruktör.

Ett godkännande som skytteinstruktör är i kraft högst tio år.

Polischefen för polisinrättningen i personens hemkommun eller någon annan polisman som hör till befälet och som förordnats till uppgiften godkänner en person som skytteinstruktör på ansökan av föreningen och ändrar också de villkor och begränsningar som fogats till godkännandet. Som sådan utbildning som avses i 1 mom. 4 punkten kan polischefen eller någon annan polisman som hör till befälet på ansökan också godkänna annan utbildning som uppfyller motsvarande villkor.

46 §
Förvärvstillståndets giltighetstid och tillståndsvillkor

I ett tillstånd som meddelas med stöd av 43 § 1 mom. 8 punkten ska tillståndsmyndigheten ta in ett villkor om att tillståndshavaren inte får skjuta med vapnet.

50 §
Privat tillverkningstillstånd

Tillståndet kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 eller 45 a samt i 45 c §, med iakttagande i tillämpliga delar av 42 § 2 och 3 mom. samt 43 och 44 §.

53 §
Innehavstillståndets giltighetstid och tillståndsvillkor

Innehavstillstånd meddelas tills vidare, om det inte av särskilda skäl ska meddelas för viss tid. Det första innehavstillståndet för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen, för sport- och hobbyskytte eller för en uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning, meddelas en fysisk person för ett skjutvapen som hör till en kategori som omfattar de vapentyper som avses i 6 § 2 mom. 4—7 punkten för högst fem år. Samtliga innehavstillstånd som under giltighetstiden för ett tillstånd som meddelats för viss tid har meddelats tillståndshavaren för skjutvapen som hör till samma vapenkategori meddelas för viss tid som går ut senast vid samma tidpunkt som giltighetstiden för det första tillståndet för viss tid. För arbete där skjutvapen är nödvändigt meddelas tillståndet dock för högst fem år i sänder. Innehavstillstånd för förvaring och transport av ett hagelgevär, ett kombinationsvapen, ett gevär eller ett salongsgevär som är avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under tillståndshavarens vårdnad meddelas för viss tid som går ut senast när den yngsta parallelltillståndshavaren fyller 19 år.

Tillståndsmyndigheten kan förena tillståndet med ett villkor enligt vilket det är förbjudet att skjuta med ett skjutvapen som hör till en samling. I ett tillstånd som meddelats för arbete där vapen är nödvändigt ska det tas in ett villkor enligt vilket tillståndet är i kraft endast så länge som tillståndshavaren innehar arbetsuppgiften i fråga. I ett innehavstillstånd som har meddelats för förvaring och transport av ett hagelgevär, ett kombinationsvapen, ett gevär eller ett salongsgevär som innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under tillståndshavarens vårdnad ska det tas in ett villkor om att tillståndshavaren inte får skjuta med vapnet.

53 a §
Påvisande av aktiv hobbyverksamhet

En fysisk person som för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen, för sport- och hobbyskytte eller för en uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning har meddelats innehavstillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4—7 punkten som gäller tills vidare, ska fem år efter det att tillståndet meddelades, och därefter med fem års mellanrum, till tillståndsmyndigheten lämna in

1) ett intyg av en skytteinstruktör över att personen aktivt utövar sport- och hobbyskytte,

2) ett intyg av en jaktvårdsförening över att personen aktivt bedriver jakt med fälla eller grytjakt, eller

3) en tillförlitlig utredning över att skjutvapnet används vid uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning.

Tillståndsmyndigheten kan vid behov av tillståndshavaren kräva också andra utredningar som gäller hobbyverksamheten.

54 §
Parallelltillstånd

Tillståndet kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 och 45 c §, med iakttagande i tillämpliga delar av 42 § 2 och 3 mom. samt 43 och 44 §. Med vårdnadshavarnas samtycke kan tillstånd för hagelgevär, gevär, salongsgevär eller kombinationsvapen för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen eller för sport- och hobbyskytte dock meddelas också en person som har fyllt 15 men inte 18 år och som annars uppfyller de krav som gäller en tillståndshavare. Parallelltillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4—7 punkten får av synnerligen vägande skäl meddelas en person som har fyllt 18 men inte 20 år för sport- och hobbyskytte.


55 §
Parallelltillståndets giltighetstid och tillståndsvillkor

Parallelltillstånd meddelas för den tid innehavstillståndet är i kraft, om det inte av särskilda skäl ska meddelas för en kortare tid. Tillstånd för skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4—7 punkten meddelas emellertid för högst fem år och tillstånd för andra skjutvapen för högst tio år. Om en person har ett innehavstillstånd enligt 53 § 1 mom. som har meddelats för fem år, meddelas parallelltillstånd för skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4—7 punkten för viss tid som går ut senast samma dag som giltighetstiden för innehavstillståndet.


66 §
Tillståndens och samtyckets upphörande

Ett parallelltillstånd upphör att gälla när innehavstillståndet upphör att gälla eller återkallas. Ett innehavstillstånd som har meddelats för förvaring och transport av ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär eller ett kombinationsvapen som är avsett att innehas av en person som fyllt 15 men inte 18 år och som står under tillståndshavarens vårdnad, upphör att gälla när parallelltillstånden upphör att gälla.


67 §
Återkallelse av tillstånd

Ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler skall återkallas


2) om vårdnadshavarna återkallar sitt samtycke till ett tillstånd att inneha ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler,


Ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler kan återkallas, om


5) tillståndshavaren annat än tillfälligt har upphört att bära skjutvapen, en fysisk person som är tillståndshavare inte, på det sätt som avses i 53 a §, har visat att han eller hon använder ett i 6 § 2 mom. 4—7 punkten avsett skjutvapen för ett godtagbart användningssyfte enligt 43 § 1 mom. 1, 2 eller 4 punkten, eller innehavet av ett skjutvapen inte längre är nödvändigt för arbetet, eller om


67 b §
Upphörande och återkallande av godkännande som skytteinstruktör

Ett godkännande som skytteinstruktör upphör att gälla då skytteinstruktören dör eller då den förening som har ansökt om godkännandet upphör.

Ett godkännande som skytteinstruktör ska återkallas, om föreningen eller instruktören begär det.

Ett godkännande som skytteinstruktör kan återkallas på de grunder som anges i 67 § 2 mom. 1—4 punkten. Ett godkännande kan också återkallas, om skytteinstruktören på ett väsentligt sätt bryter mot de villkor och begränsningar som fogats till beslutet om godkännande eller om han eller hon inte längre är medlem i eller anställd hos en sådan förening som avses i 4 § i föreningslagen. Polisinrättningen ska anmäla återkallandet av ett godkännande som skytteinstruktör till den förening som har ansökt om godkännandet.

69 §
Varning

Tillståndsmyndigheten och den myndighet som meddelat godkännandet som vapenansvarig, vapensamlare eller skytteinstruktör kan ge en varning i stället för att återkalla ett tillstånd att förvärva eller inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller ett godkännande, om det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att återkalla tillståndet eller godkännandet.

Polisinrättningen ska anmäla en varning som har getts till en skytteinstruktör till den förening som har ansökt om godkännandet.

89 §
Anmälan om överlåtelse

Den som varaktigt överlåter ett skjutvapen eller en vapendel till någon annan ska inom 30 dagar från överlåtelsen lämna in en anmälan om saken (anmälan om överlåtelse) till den polisinrättning som meddelat det tillstånd som berättigar till förvärv av skjutvapnet eller vapendelen, eller till någon annan polisinrättning. Överlåtelse av en ljuddämpare ska anmälas endast om mottagarens rätt att förvärva ljuddämparen baserade sig på ett förvärvstillstånd som meddelats för en ljuddämpare eller om överlåtarens innehavsrätt baserar sig på ett innehavs- eller parallelltillstånd som meddelats för en ljuddämpare. Anmälningsskyldigheten gäller inte överlåtelser mellan vapennäringsidkare som har meddelats tillstånd att idka handel med eller tillverka skjutvapen eller vapendelar, när överlåtelsen gäller ett skjutvapen eller en vapendel som innehavstillstånd inte har meddelats för. I anmälan ska anges de uppgifter som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

103 §
Skjutvapenförseelse

Den som i strid med denna lag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


9) försätter ett skjutvapen eller en vapendel i varaktigt obrukbart skick eller försummar skyldigheten enligt 108 § 1 mom. 3 punkten eller 112 § att för polisen visa upp ett skjutvapen eller en vapendel som försatts i varaktigt obrukbart skick,


skall för skjutvapenförseelse dömas till böter.

110 a §
Serie- och identifieringsnummer samt märkning

I denna lag avses med

1) serienummer en numerisk eller alfanumerisk kod som anger att föremålet ingår i en serie, varigenom föremålet kan särskiljas från andra, likadana föremål,

2) identifieringsnummer en annan numerisk eller alfanumerisk kod än en sådan som avses i 1 punkten varigenom föremålet kan särskiljas från andra, likadana föremål,

3) tillverkningsmärkning en unik, synlig och beständig märkning på ett skjutvapen som består av tillverkarens namn, platsen eller landet för tillverkningen samt serienummer,

4) tilläggsmärkning en unik, synlig och beständig märkning på ett skjutvapen som består av namnet på importören, överföraren eller den överlåtande myndigheten, Finlands landskod och identifieringsnummer,

5) importmärkning en synlig, beständig märkning på ett skjutvapen som består av Finlands landskod och importåret,

6) förpackningspåskrift en märkning på den minsta säljförpackningen för patroner som består av tillverkarens namn, tillverkningspartiets nummer och kalibern.

110 b §
Märkning

Den som tillverkar skjutvapen ska i samband med tillverkningen förse varje vapen med en tillverkningsmärkning. En statlig myndighet som för varaktigt privat bruk överlåter ett skjutvapen som saknar tillverkningsmärkning ska förse vapnet med en tilläggsmärkning innan det överlåts.

En vapennäringsidkare som varaktigt för in eller överför ett skjutvapen som saknar tillverkningsmärkning till Finland ska förse vapnet med en tilläggsmärkning innan det saluförs eller överlåts. Andra än vapennäringsidkare ska lämna in sådana skjutvapen till Polisstyrelsen för tilläggsmärkning innan de ansöker om tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen.

En vapennäringsidkare som varaktigt för in ett skjutvapen till Finland ska förse vapnet med en importmärkning innan det saluförs eller överlåts. Andra än vapennäringsidkare ska lämna in skjutvapen som varaktigt förs in till Finland till Polisstyrelsen för importmärkning innan de ansöker om tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen.

Den som tillverkar patroner i kommersiellt syfte ska i samband med förpackandet förse förpackningen med en förpackningspåskrift.

Polisstyrelsen kan bevilja undantag från märkningsskyldigheten, om märkningen skulle sänka värdet på ett skjutvapen som är värdefullt ur samlarsynpunkt.

110 c §
Avlägsnande eller ändring av märkning

Ett serie- eller identifieringsnummer på ett skjutvapen samt en tillverknings-, tilläggs- och importmärkning och förpackningspåskrift får inte avlägsnas eller ändras om inte Polisstyrelsen har gett tillstånd till att märkningen förtydligas eller förbättras.

112 b §
Försättande i varaktigt obrukbart skick

Endast en vapennäringsidkare som har ett i 20 § 2 mom. 2 eller 3 punkten avsett tillstånd att tillverka eller reparera och modifiera skjutvapen i kommersiellt syfte har rätt att försätta ett skjutvapen eller en vapendel i varaktigt obrukbart skick. Näringsidkaren ska lämna ett intyg över att skjutvapnet eller vapendelen har försatts i varaktigt obrukbart skick.

114 §
Skyldighet och rätt att anmäla en person som inte är lämplig att inneha skjutvapen

Läkare är skyldiga och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har rätt att utan hinder av bestämmelserna om sekretess till polisen anmäla en person som han eller hon utifrån patientuppgifter och efter att ha träffat personen av grundad anledning anser vara olämplig att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler på grundval av personens hälsotillstånd eller uppförande. Anmälan ska innehålla en ståndpunkt som gäller olämpligheten och motiveringar till ståndpunkten.

Anmälningar som gäller andra personer än sådana som har meddelats ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller ett godkännande enligt denna lag ska förstöras utan dröjsmål. Anmälningar som gäller personer som har meddelats tillstånd eller godkännande ska lämnas till den berörda tillståndsmyndigheten för behandling.

Bestämmelser om anmälningsförfarandet, innehållet i anmälan samt om den personal vid polisen som har rätt att behandla anmälningarna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

119 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om


3) förfarandet vid ansökan om tillstånd, förhandssamtycke, samtycke, godkännande som vapensamlare och europeiskt skjutvapenpass, innehållet i ansökningarna, utredningar som behövs för avgörandet av ett ärende samt om den aktiva hobbyverksamhet som avses i 45 § 4 mom.,


7) märkning av skjutvapen, vapendelar och patronförpackningar samt om lämnande av skjutvapen till myndigheten för märkning,


Närmare bestämmelser om försättande av skjutvapen och vapendelar i varaktigt obrukbart skick utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av inrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om de tekniska krav som hänför sig till försättande av skjutvapen och vapendelar i varaktigt obrukbart skick, om den märkning som anger ett godkännande av försättandet i varaktigt obrukbart skick och om det intyg som ska utfärdas däröver, samt om det förfarande som ska iakttas när ett skjutvapen eller en vapendel som har försatts i varaktigt obrukbart skick lämnas in för kontroll.


Denna lag träder i kraft den 13 juni 2011.

Tillstånd som hänför sig till skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, förhandssamtycken, vapennäringstillstånd och godkännanden som vapensamlare som gäller vid denna lags ikraftträdande förblir jämte tillståndsvillkoren i kraft. Skyldigheten att visa upp ett intyg över hobbyverksamheten enligt 53 a § gäller inte tillståndshavare som har lämnat in en ansökan om innehavstillstånd före denna lags ikraftträdande. Skyldigheten att visa upp ett intyg som avses ovan gäller inte heller tillståndshavare som söker ett nytt innehavstillstånd innan giltighetstiden har löpt ut för ett innehavstillstånd som meddelats för viss tid, om giltighetstiden löper ut inom två år från denna lags ikraftträdande.

Den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat en vapendel vars innehav inte krävde tillstånd enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande, ska inom ett år från ikraftträdandet utverka ett tillstånd som berättigar till innehav av vapendelen i fråga. Tillståndet meddelas avgiftsfritt och utan att förutsättningarna för meddelande av tillstånd bedöms enligt 45 §. I stället för att utverka ett tillstånd kan

1) en vapensamlare föra ett register enligt 60 § över de vapendelar som han eller hon förvärvat,

2) den som har rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar enligt 19 § 1 mom. 2 punkten göra en anmälan enligt 70 § hos polisinrättningen i hemkommunen,

3) den som har ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen inneha en ljuddämpare utan särskilt tillstånd eller anmälningsskyldighet.

Vapendelen ska visas upp då ett tillstånd som avses i 3 mom. söks, om inte tillståndsmyndigheten anser att det är onödigt. I stället för att utverka ett tillstånd kan den som innehar vapendelen överlåta den till en person som har rätt att förvärva den. Vapendelen kan också överlämnas till polisen, varvid den övergår i statens ägo utan lösen.

Den som när denna lag träder i kraft i kommersiellt syfte bedriver i 14 § 1 mom. 1 eller 2 punkten avsedd näring i vapenbranschen med vapendelar som inte hörde till lagens tillämpningsområde enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, och som inte har det näringstillstånd i vapenbranschen som behövs för verksamheten, ska inom ett år från denna lags ikraftträdande utverka ett näringstillstånd i vapenbranschen som ger rätt att bedriva sådan verksamhet. Tillståndet meddelas avgiftsfritt.

På tillstånds- eller besvärsärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler och på ansökningar om godkännande som vapensamlare som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 106/2010
FvUB 16/2010
RSv 149/2010 rd
Europaparlamentets och rådets direktiv 51/2008/EG (32008L0051); EUT nr L 179, 8.7.2008, s. 5
Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 98/48/EG.

Helsingfors den 11 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.