121/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 februari 2011

Lag om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om frågor som behövs för verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG, nedan gemenskapens förordning.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) EMAS miljölednings- och miljörevisionsordningen enligt gemenskapens förordning,

2) organisation en instans enligt artikel 2.21 i gemenskapens förordning, exempelvis ett företag, en sammanslutning, en myndighet eller en del av dessa,

3) miljökontrollant en person eller instans enligt artikel 2.20 i gemenskapens förordning, som genom ackreditering eller licens är befullmäktigad att kontrollera att organisationens verksamhet motsvarar det som förutsätts i EMAS,

4) behörigt organ ett organ enligt artikel 11 i gemenskapens förordning, som ansvarar för registreringen av organisationen och andra uppgifter enligt gemenskapens förordning,

5) tillsynsmyndighet en behörig tillsynsmyndighet enligt artikel 2.26 i gemenskapens förordning,

6) ackrediteringssystem ett system i enlighet med gemenskapens förordning för att ackreditera och utöva tillsyn över miljökontrollanter, vilket leds av ett ackrediteringsorgan,

7) koncern en i bokföringslagen (1336/1997) avsedd koncern och en med den jämförbar utländsk koncern.

3 §
Deltagande i EMAS

EMAS är en öppen ordning för frivilligt deltagande av organisationer som önskar förbättra sin miljöprestanda. Ibruktagandet av EMAS förutsätter att organisationer som är belägna i Finland, en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller ett tredjeland, eller sådana organisationer som har verksamhetsställen i flera länder registrerar sig hos det behöriga organet.

Bestämmelser om förutsättningarna för registrering av organisationer, inklusive registrering på koncernnivå, finns i artiklarna 3 och 4 i gemenskapens förordning. Separat registrering gäller för organisationer i kluster enligt artikel 2.23 i gemenskapens förordning. Bestämmelser om sådan fortsatta regelbundna åtgärder som krävs för deltagande i EMAS finns i artiklarna 6—9 i gemenskapens förordning.

4 §
Miljökontrollanter

Bestämmelser om ackreditering och licensiering av miljökontrollanter finns i artiklarna 20—22 i gemenskapens förordning och om deras uppgifter i artiklarna 18, 19 och 25—27 i gemenskapens förordning. Miljökontrollanterna ska i den verksamhet som utövas enligt denna lag dessutom iaktta vad som bestäms i språklagen (423/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på anställda hos miljökontrollanter, när de utför uppgifter som avses i 1 mom.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

5 §
Ackrediteringssystemet

Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet, ackrediteringstjänsten FINAS, är det i artikel 2 i gemenskapens förordning avsedda nationella ackrediteringsorgan som ackrediterar miljökontrollanterna. Ackrediteringstjänsten utövar också tillsyn över den verksamhet som bedrivs av miljökontrollanterna och de kontrollanter som fått licens. Bestämmelser om tillsynen finns i artiklarna 23, 24 och 28 i gemenskapens förordning.

Ackrediteringstjänsten FINAS ackrediterar inte fysiska personer till miljökontrollanter.

Ackrediteringstjänsten FINAS ska föra en sådan förteckning över de ackrediterade miljökontrollanterna och omfattningen av deras ackreditering som avses i artikel 28.8 i gemenskapens förordning. Varje månad ska ackrediteringstjänsten meddela ändringarna i förteckningen till det behöriga nationella organet och till Europeiska kommissionen.

6 §
Behörigt organ

Finlands miljöcentral är det nationellt behöriga organ som avses i artikel 11 i gemenskapens förordning och som har hand om de ärenden som enligt förordningen hör till dess uppgifter. Dessa är exempelvis att registrera organisationer, utöva sådan tillsyn som avses i gemenskapens förordning, föra register enligt artikel 12.2 i gemenskapens förordning och att månatligen underrätta Europeiska kommissionen om ändringar i registret.

7 §
Tillsynsmyndigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna, de kommunala miljövårdsmyndigheterna, skogscentralerna, Energimarknadsverket och Säkerhets- och kemikalieverket är inom sina respektive verksamhetsområden sådana tillsynsmyndigheter som avses i 2 § 5 punkten.

Bestämmelser om tillsynsmyndigheternas uppgifter finns i artikel 32 i gemenskapens förordning.

8 §
Registrering av organisationer

Bestämmelser om registrering av en organisation och kraven på organisationen samt om tilldelande av registernummer finns i artikel 13 i gemenskapens förordning. Före registreringen ska Finlands miljöcentral vid behov begära utlåtande av tillsynsmyndigheten om huruvida organisationens verksamhet följer miljölagstiftningen.

Bestämmelser om när det behöriga organet kan låta bli att registrera en organisation finns i artikel 13 i gemenskapens förordning och bestämmelser om när organet kan avregistrera en organisation tillfälligt eller permanent i artikel 15 i gemenskapens förordning. Om en organisation inte kan registreras eller om organisationen ska avregistreras, ska det behöriga organet ge organisationen och de berörda intressentgrupperna tillfälle att bli hörda innan beslutet fattas. Bestämmelser om delgivning av beslutet finns i förvaltningslagen.

Finlands miljöcentral svarar förutom för registreringen av organisationerna inom unionens område också för registreringen av organisationer utanför unionen, inklusive koncerner eller delar av dem, i enlighet med 1 mom. och för tillsynen över deras verksamhet i enlighet med 2 mom.

9 §
Tillsyn

Finlands miljöcentral ska reda ut de brister i en registrerad organisations miljövård som kommit till dess kännedom. Centralen kan för detta begära att tillsynsmyndigheten granskar organisationens verksamhet och ger ett utlåtande i ärendet, om inte ärendet kommit upp genom tillsynsmyndighetens förmedling.

Organisationen ska lämna behövliga uppgifter till Finlands miljöcentral eller tillsynsmyndigheten för att det ska kunna utredas om organisationen har följt kraven i gemenskapsförordningen.

10 §
Användning av logotyp

Bestämmelser om en registrerad organisations rätt att använda den EMAS-logotyp som anges i bilaga V i gemenskapens förordning finns i artikel 10 i gemenskapens förordning. Bestämmelser om andra organisationers rätt att använda logotypen finns i artikel 35.2 i förordningen.

11 §
Avgifter

För registrering, förnyande av registrering och avregistrering av en organisation och för ackreditering av miljökontrollanter enligt denna lag får en avgift tas ut. I fråga om bestämmande av avgiftens storlek iakttas det som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av den i förordning av miljöministeriet.

12 §
Stegvis ansats

Miljöministeriet kan i enlighet med artikel 45 i gemenskapens förordning föreslå för Europeiska kommissionen att i Finland certifierade miljöledningssystem eller delar av dem erkänns. Miljöministeriet kan begära att den instans som ansvarar för miljöledningssystemen styrker att deras miljöledningssystem eller delar av dem överensstämmer med kraven i gemenskapens förordning. Miljöministeriet kan även begära utlåtande i ärendet av Finlands miljöcentral.

13 §
Ändringssökande

I beslut som Finlands miljöcentral och Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet fattat i enlighet med denna lag får ändring sökas genom besvär på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

14 §
Straffbestämmelse

Bestämmelser om straff för marknadsföringsbrott finns i 30 kap. 1 § i strafflagen (39/1889).

Den som använder en logotyp med registreringsnummer som avses i 10 §, trots att organisationen inte är införd i registret, eller som i strid med artikel 10.4 i gemenskapens förordning använder logotypen på produkter eller förpackningar eller i samband med jämförande påståenden om tjänster ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse avseende användning av EMAS-logotypen dömas till böter.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 16 februari 2011. Lagens 8 § 3 mom. och 12 § träder dock i kraft först den 31 januari 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (914/2002).

RP 308/2010
MiUB 16/2010
RSv 277/2010
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (32009R1221); EGT nr L 342, 22.12.2009, s. 1

Helsingfors den 11 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.