110/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 februari  2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av livsmedelslagen (23/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller krav på renhet hos ett tillsatsämne för livsmedel och vissa krav som gäller identifikation.

Till tillämpningsområdet för denna förordning hör inte ett tillsatsämne som har framställts med andra metoder eller av andra råämnen än ett tillsatsämne som omfattas av dess säkerhetsbedömning. Ett sådant tillsatsämne ska inges till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för en fullständig bedömning med särskild tonvikt på renhetskrav.

2 §
Tillsatsämnets egenskaper

Ett tillsatsämne för livsmedel ska uppfylla kraven för identifikation, renhet och bestämningsmetoder enligt följande EG-regelverk:

1. Sötningsmedel: Kommissionens direktiv 2008/60/EG om särskilda renhetskriterier för sötningsmedel som används i livsmedel, ändrat genom kommissionens direktiv 2010/37/EU;

2. Färgämnen: Kommissionens direktiv 2008/128/EG om särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedel, ändrat genom kommissionens direktiv 2011/3/EU; samt

3. Andra tillsatsämnen för livsmedel än sötningsmedel och färgämnen: Kommissionens direktiv 2008/84/EG om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel, ändrat genom kommissionens direktiv 2009/10/EG och 2010/67/EU.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2011.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 8 april 2010 om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder (237/2010).

Kommissionens direktiv: 2008/60/EG (32008L0158); EUT nr L158, 18.6.2008, s. 17,
Kommissionens direktiv: 2008/128/EG (32008L0006); EUT nr L6, 10.1.2009, s. 20,
Kommissionens direktiv: 2008/84/EG (32008L0254); EUT nr L254, 20.9.2008, s. 1,
Kommissionens direktiv: 2009/10/EG (32009L0044); EUT nr L44, 14.2.2009, s. 62
Kommissionens direktiv: 2010/37/EU (32010L0037); EUT nr L 152, 18.6.2010, s. 12-13,
Kommissionens direktiv: 2010/67/EU (32010L0067); EUT nr L 277, 21.10.2010, s. 17-26,
Kommissionens direktiv: 2011/3/EU (32011L0003); EUT nr L 13, 18.1.2011, s. 59-63.

Helsingfors den 10 februari 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Anna Lemström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.