108/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 februari 2011

Statsrådets förordning om Sameområdets utbildningscentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010) 9 §:

1 §
Utbildningscentralens direktion

Utbildningsstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande bland direktionens medlemmar.

Om en medlem av direktionen eller dennes ersättare avgår eller avlider under pågående mandatperiod, utser Utbildningsstyrelsen en ny medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

Sekreterare i direktionen är utbildningscentralens rektor.

2 §
Behandling av ärenden i direktionen

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för ordföranden av vice ordföranden. Direktionen ska sammankallas om minst tre medlemmar kräver det.

Direktionen behandlar ärenden som hör till dess befogenhet efter föredragning av rektor.

Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, gäller den mening som ordföranden omfattat. Om röstetalet faller lika i ett personval, avgörs valet genom lottning.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2011.

Åtgärder som kräver för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 februari 2011

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Merja Leinonen

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.