104/2011

Utfärdat i Helsingfors den 4 februari 2011

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Villmanstrand den 27 maj 2010 mellan republiken Finland och Ryska federationen ingångna fördraget om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal (arrendeavtalet om Saima kanal) gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

För att verkställa arrendeavtalet om Saima kanal och utveckla fartygstrafiken på Saima kanal och dess konkurrenskraft samt möjligheterna att fritt bedriva fartygstrafik på Saima kanal finns en kanalfullmäktig för Saima kanal i anslutning till kommunikationsministeriet. Kanalfullmäktigen för Saima kanal har ett kontor.

Statsrådet utser kanalfullmäktigen till uppdraget för fem år i sänder på fördragning av ministern med ansvar för trafikärenden. Närmare bestämmelser om kanalfullmäktigens behörighetsvillkor och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Enligt artikel 18.2 i arrendeavtalet om Saima kanal ska kommissionen för Saima kanal fungera som ett särskilt organ. Kommunikationsministeriet tillsätter kommissionen för fem år i sänder. Ordförande för kommissionen är kanalfullmäktigen och medlemmar företrädare för kommunikationsministeriet, utrikesministeriet, Gränsbevakningsväsendet, Tullstyrelsen och Trafikverket.

Kommissionen ska samordna myndigheternas ståndpunkter i frågor som gäller verkställande av arrendeavtalet om Saima kanal och utvecklande av fartygstrafiken samt fungera som tillståndsmyndighet.

4 §

Tillträde till arrendeområdet vid Saima kanal samt färd där utan resehandlingar kräver en passersedel som utfärdats av Ryska federationens kanalfullmäktig.

5 §

Arbete på arrendeområdet vid Saima kanal kräver en passersedel som utfärdats av Ryska federationens kanalfullmäktig. Arbete på kanalområdet vid Saima kanal ska skattemässigt anses försiggå i personen hemkommun.

6 §

När gods förs från Finland för nyttjandet och vården av arrendeområdet eller återbördas till Finland jämställs arrendeområdet vid Saima kanal tullrättsligt med ett område utanför Europeiska unionens tullområde enligt artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

7 §

Avgifter kan tas ut av fartyg som seglar på Saima kanal och använder kanalen. Avgift tas ändå inte ut av fartyg som seglar under rysk flagg som använder endast den del av Saima kanal som hör till Ryssland. Avgiftens storlek bestäms enligt fartygets, färjans eller anordningens storlek och art. Bestämmelser om avgiftens storlek utfärdas genom förordning av statsrådet. I övrigt ska lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) iakttas.

8 §

För kommersiell verksamhet enligt artikel 5.4.4. samt för byggande enligt artikel 10.1 i arrendeavtalet om Saima kanal måste godkännande fås av kommissionen för Saima kanal. Förutsättning att få godkännandet är att verksamheten behövs för att organisera fartygstrafiken i Saima kanal och säkerställa underhållet av arrendeområdet.

Ändring i ett sådant beslut av kommissionen för Saima kanal som avses i 1 mom. får sökas genom besvär i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

9 §

Finska staten kan ta ut kostnaderna för avhjälpande av en miljöolägenhet enligt artikel 11.4 i arrendeavtalet om Saima kanal hos den vars verksamhet har medfört miljöolägenheten.

10 §

På medborgare och juridiska personer i andra länder än ryska staten tillämpas på den del av Saima kanal som hör till Ryssland lagstiftningen i Finland om utbildning, social trygghet, hälso- och sjukvård, beskattning, försäkring, arvsrättsliga förhållanden samt arbets-, familje- och andra civilrättsliga förhållanden samt ersättning för skador, om inte något annat följer av artikel 15.1 i fördraget.

11 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

Genom denna lag upphävs

1) lagen angående godkännande av fördraget med Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om utarrendering till Finland av den Rådsförbundet tillhöriga delen av Saima kanal och ön Malyj Vysotskij (419/1963),

2) 3 § i lagen om kanalavgifter (404/1965),

3) lagen om vissa grunder för organiserandet av verksamheten på Saima kanals arrendeområden (402/1964),

4) förordningen om förvaltningsnämnden för Saima kanal (436/1963),

5) förordningen om bringande i kraft av fördraget med Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om utarrendering till Finland av den Rådsförbundet tillhöriga delen av Saima kanal och ön Malyj Vysotskij (420/1963),

6) förordningen om bringande i kraft av det protokoll som är avsett att utgöra en bilaga till det den 27 september 1962 undertecknade fördraget mellan Republiken Finland och de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om utarrendering till Republiken Finland av den Rådsförbundet tillhöriga delen av Saima kanal och ön Malyj Vysotskij (710/1964),

7) förordningen om bringade i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund angående ordningen för skötseln, underhållet och förnyandet av gränsmärkena för den Sovjetunionen tillhöriga, arrenderade delen av Saima kanal samt ön Malyj Vysotskij (86/1966),

8) förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om passagerartrafik på Saima kanal, på det område Republiken Finland arrenderat av Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, fram till Viborg eller om transittrafik till öppna havet (465/1991),

9) förordningen om ikraftträdande av protokollet med Ryssland om ändring av överenskommelsen mellan Finland och Sovjetunionen om passagerartrafik på Saima kanal, på det område Republiken Finland arrenderat av Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, fram till Viborg eller om transittrafik till öppna havet (581/1994),

10) republikens presidents förordning om sättande i kraft av det genom notväxling ingångna protokollet mellan Finland och Ryssland om passertillståndsförfarandet för Saima kanals och Malyj Vysotskij -öns servicepersonal (1083/2006).

De anställda i tjänsteförhållande och motsvarande tjänster vid byrån för förvaltningsnämnden för Saima kanal överförs när denna lag träder i kraft till kommunikationsministeriet för skötseln av uppgifterna vid kanalfullmäktigens för Saima kanal kontor.

De anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren för deras anställningsförhållande. Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare kan den nya tjänsten första gången tillsättas utan att den förklaras ledig.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 215/2010
KoUB 20/2010
RSv 225/2010

  Helsingfors den 4 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.