101/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 februari 2011

Lag om energistöd för klenträd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att främja energiutvinning från trä.

2 §
Tillämpningsområde

Finansiering som avses i denna lag kan inom ramen för det anslag som årligen anvisas i statsbudgeten endast riktas till de   skogar som omfattas av det tillämpningsområde som anges i 2 § i skogslagen (1093/1996) eller de enskilda naturskyddsområden vars fridlysningsbestämmelser    tillåter den finansierade verksamheten. Finansieringen beviljas i form av stöd.

3 §
Tillämpning av andra bestämmelser

I fråga om stöd som avses i denna lag iakttas dessutom statsunderstödslagen (688/2001) i tilllämpliga delar. På stöd som avses i denna lag tillämpas emellertid inte 7 § 1 mom. 3 punkten eller 13 § 3 och 4 mom. i statsunderstödslagen.

Skogscentralerna är statsbidragsmyndigheter i fråga om det stöd som avses i denna lag. När det gäller beslut om återkrav av stöd som beviljats av en skogscentral är Landsbygdsverket statsbidragsmyndighet.

4 §
Stödtagare

Stöd beviljas markägare, sammanslutningar och yrkesutövare.

5 §
Allmänna villkor för beviljande av stöd

Det arbete som stöds ska vara ändamålsenligt med tanke på både ekonomin och bevarandet av skogarnas biologiska mångfald. Arbetena ska i den mån det är möjligt koncentreras så att de kan genomföras på det sätt som är mest förmånligt i ekonomiskt avseende. Arbetet ska utföras i enlighet med god yrkespraxis inom skogsbranschen.

Det arbete eller de åtgärder som stöds ska överensstämma med vad som bestäms i andra lagar. Stödet får inte användas för ett arbete eller en åtgärd som har föranletts av verksamhet som konstaterats vara lagstridig. Arbetet får inte medföra sådana olägenheter för den övriga miljön som rimligen kan undvikas.

Stöd kan vägras, om de uppgifter som lämnats i ansökningshandlingarna har varit bristfälliga, vilseledande eller felaktiga.

6 §
Stödbelopp och anvisande av medel

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om stödbeloppet och om   grunderna för fastställande av stödet samt om den maximala mängd klenträd per hektar som utgör en grund för fastställande av stödet. Det kan bestämmas att stödbeloppet ska vara mindre på den grunden att partiet med energived kommer från en skog som ägs av en kommun, evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eller ortodoxa kyrkosamfundet i Finland.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar årligen om anvisande av medel för stöd enligt denna lag och ställer medlen till skogscentralernas förfogande mot redovisning. Beslutet ska innehålla en plan över anslagsanvändningen. När planen utarbetas ska förhållandena i landets olika delar och de regionala målprogram för skogsbruket som avses i 4 § i skogslagen beaktas.

7 §
Energistöd för klenträd

Stöd kan beviljas för uttag av energived i samband med vård av ungskog och förstagallring.

En förutsättning för beviljande av stöd är att det parti energived som överlåts för energiutvinning omfattar minst 40 kubikmeter fast mått och att det finns ett mätningsbevis över partiet med energived. Stöd beviljas inte om partiet med energived kommer från statsägda skogar.

Energistöd för klenträd kan beviljas endast en gång för samma objekt under trädbeståndets omloppstid.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om konstaterande av utförd vård av ungskog eller förstagallring samt om sådana övriga stödvillkor och grunder för fastställande av stöd som anges i denna paragraf.

8 §
Överlåtelse

Som en överlåtelse enligt 7 § anses inte överlåtelse av ett parti energived till markägarens make eller till markägarens förälder eller barn eller en sådan persons make, om dessa bor i samma hushåll som markägaren. Med make avses i denna paragraf en äkta make eller en person som avses i 7 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992).

Som överlåtelse anses inte en överlåtelse som sker mellan ett dödsbo och dess delägare. Som överlåtelse anses inte heller en överlåtelse som sker mellan två dödsbon, om samma fysiska eller juridiska person är delägare i båda dödsbon.

Det anses inte som överlåtelse om överlåtaren kan utöva sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) över mottagaren eller vice versa. Det anses inte heller som överlåtelse om samma fysiska eller juridiska person har bestämmande inflytande över överlåtaren och mottagaren.

9 §
Ansökan om stöd

Stöd söks skriftligen hos den skogscentral inom vars verksamhetsområde huvuddelen av den berörda skogsbruksmarken finns.

Stöd kan sökas efter det att partiet med energived har mätts.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om ansökan om stöd och om de uppgifter som ska lämnas i ansökan.

10 §
Anmärkning och temporärt förbud

Skogscentralen kan ge en anmärkning till ett ombud som upprättar handlingar som hänför sig till ansökningsärenden som avses i denna lag, om personen i fråga i de nämnda handlingarna har gett skogscentralen bristfälliga, vilseledande eller felaktiga uppgifter på det sätt som avses i 5 § 3 mom.

Landsbygdsverket kan på framställning av skogscentralen förbjuda ett ombud att upprätta handlingar som avses i 1 mom., om ombudet trots skogscentralens anmärkning upprepade gånger har gett bristfälliga, vilseledande eller felaktiga uppgifter.

Av förbudsbeslutet ska förbudets giltighetstid framgå. Förbudet kan meddelas för högst ett år och det gäller inom verksamhetsområdet för den skogscentral på vars framställning Landsbygdsverket grundat sitt beslut.

11 §
Skyldighet att lämna uppgifter som hänför sig till stödet

En förutsättning för beviljande av stöd är att uppgifterna i det mätningsbevis som uppgetts i ansökningshandlingarna vid behov kan granskas även efter det att stödet betalats ut. Om stöd beviljas någon annan än markägaren, är en förutsättning för stödet att uppgifterna i uppdraget från den markägare som nämns i ansökningshandlingarna eller i ett avtal som ingåtts med denne eller i någon annan motsvarande handling vid behov kan granskas efter det att stödet betalats ut. Handlingarna ska bevaras i tre år efter det att     stödet betalades ut.

På ombud som stödtagaren anlitat och på den som utför arbetet tillämpas bestämmelserna i 12 § 4 mom. i statsunderstödslagen om uppgifter som ska lämnas för utbetalningen av stöd och i 14 § i samma lag om statsunderstödstagarens skyldighet att lämna uppgifter.

12 §
Undertecknande av beslut

Skogscentralens beslut om beviljande och betalning av stöd eller om avslag på ansökan om stöd får undertecknas maskinellt.

13 §
Skogscentralernas tillsynsuppgift

Skogscentralerna ska i enlighet med 15—17 § i statsunderstödslagen övervaka förutsättningarna för beviljande, utbetalning och användning av stöd och iakttagandet av de skyldigheter som hänför sig till stödet. Dessutom har en skogscentral vid behov rätt att kontrollera om den som utför det understödda arbetet har fullgjort de skyldigheter som hänför sig till stödet. På skogscentralens granskningsrätt och utförandet av granskningarna tillämpas i sådana fall de ovan nämnda bestämmelserna i statsunderstödslagen.

Skogscentralen ska ge stödtagaren möjlighet att avhjälpa de brister som konstaterats vid en terrängundersökning, om bristerna är ringa och relativt lätt kan avhjälpas. Skogscentralen ska i sådana fall ange en tid inom vilken bristerna ska avhjälpas.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser om omfattningen av de granskningar som ingår i skogscentralernas uppgifter och om inriktningen av granskningarna samt om andra tekniska detaljer som hänför sig till ordnandet av tillsynen.

14 §
Återbetalning och återkrav av stöd

Bestämmelser om grunderna för återbetalning och återkrav av stöd finns i statsunderstödslagen. Stöd som enligt 20 § i statsunderstödslagen ska återbetalas ska betalas till skogscentralen.

Skogscentralen ska göra en framställning till Landsbygdsverket om återkrav av stödet, om centralen får kännedom om en sådan grund för återkrav som anges i 21 eller 22 § i statsunderstödslagen. Efter det beslutar Landsbygdsverket om återkrav av stödet på det sätt som bestäms i 5 kap. i statsunderstödslagen.

Stödet återkrävs hos stödtagaren.

15 §
Jord- och skogsbruksministeriets tillsynsuppgift

Jord- och skogsbruksministeriet ska övervaka skogscentralernas och Landsbygdsverkets verksamhet när det gäller skötseln av de uppgifter som tilldelats dem i denna lag. Ministeriet har rätt att av skogscentralerna och Landsbygdsverket få allmänna användnings- och uppföljningsuppgifter som hänför sig till dess tillsynsuppgift och att utföra granskningar som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag. I fråga om ministeriets granskningsrätt och utförandet av granskningarna iakttas i tillämpliga delar 16 och 17 § i statsunderstödslagen.

Jord- och skogsbruksministeriet har trots sekretessbestämmelserna rätt att av skogscentralerna och Landsbygdsverket få för skötseln av ministeriets uppdrag nödvändiga uppgifter om omständigheter som gäller sökanden eller mottagaren av stöd och som är av väsentlig betydelse för säkerställandet av att denna lag iakttas vid beviljandet och utbetalningen av stödet samt övervakningen av dess användning.

16 §
Landsbygdsverkets tillsynsuppgift

Landsbygdsverket ska på det sätt som jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmer utföra sådana granskningar av skogscentralerna som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag. I fråga om Landsbygdsverkets tillsynsuppgift iakttas i detta fall i tillämpliga delar vad som i 15 § bestäms om jord- och skogsbruksministeriets tillsynsuppgift.

17 §
Ändringssökande

Ett i denna lag avsett beslut av en skogscentral om beviljande av stöd får inte överklagas genom besvär. Omprövning av ett beslut av skogscentralen får begäras hos skogscentralen på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som ges med anledning av en begäran om omprövning får överklagas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av skogsbruksmarken i fråga är belägen.

Ett i denna lag avsett beslut av Landsbygdsverket om återkrav och om temporärt förbud som meddelats ett ombud får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol som är behörig i enlighet med 1 mom.

Skogscentralen har rätt att överklaga ett i 2 mom. avsett beslut av Landsbygdsverket eller förvaltningsdomstolen, om Landsbygdsverkets beslut avviker från skogscentralens framställning eller om förvaltningsdomstolen ändrar Landsbygdsverkets beslut eller upphäver det.

18 §
Mätningar i terrängen

Vid mätningar i terrängen som hänför sig till denna lag tillämpas de metoder för mätning och värdering som allmänt används inom skogsbruket.

19 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. Beslut om beviljande av stöd enligt denna lag kan fattas till och med den 31 december 2016. Medel som anvisas för syftet med denna lag kan användas till och med den 31 december 2017.

Energistöd för klenträd beviljas inte, om avtalet om överlåtelse av partiet med klenträd har ingåtts före den 1 januari 2011. Energistöd för klenträd beviljas inte heller om partiet med klenträd kommer från ett objekt för vilket stöd för tillvaratagande av energivirke eller stöd för flisning av energived enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) under de fem år som föregått lagens ikraftträdande har betalats utifrån ett parti energived som tagits till vara från samma objekt.

RP 270/2010
JsUB 22/2010
RSv 254/2010

  Helsingfors den 4 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.