100/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 februari 2011

Lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007) 14 och 15 § samt 42 § 10 och 11 mom.,

ändras 1 och 2 §, 4 § 1 mom., 7 § 1 och 3 mom., 9 § 2 mom., 10 § 2 och 4 mom., 26 § 1 mom., 33 § 2 mom., 34 § 1 och 3 mom., 40 § 1 mom. och rubriken för 42 § samt 42 § 2—4 och 6 mom. samt

fogas till 4 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till lagen en ny 5 a §, till 20 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 21 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till lagen nya 27 a och 29 a § som följer:

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att främja virkesproduktionen och att skydda skogarnas biologiska mångfald.

2 §
Tillämpningsområde

Finansiering som avses i denna lag kan inom ramen för det anslag som årligen anvisas i statsbudgeten endast riktas till de skogar som omfattas av det tillämpningsområde som anges i 2 § i skogslagen (1093/1996) eller de enskilda naturskyddsområden vars fridlysningsbestämmelser tillåter den finansierade verksamheten. Finansieringen får dock inte riktas till sådana åtgärder inom de nämnda naturskyddsområdena som syftar till att bevara skogarnas biologiska mångfald.

Finansiering som avses i denna lag får inte användas till ersättningar som betalas på basis av ett för viss tid ingånget avtal om fredning av ett område enligt 25 § i naturvårdslagen (1096/1996) eller till ersättningar om vilka det föreskrivs i 53 eller 55 § i den lagen eller om vilka det i övrigt föreskrivs särskilt, och inte heller till ersättningar som baserar sig på motsvarande bestämmelser som gällde innan de nämnda bestämmelserna trädde i kraft.

Finansieringen beviljas i form av stöd.

4 §
Stödtagare

Enskilda markägare kan beviljas stöd. För projekt för vård av skogsnaturen och bekämpning av rotticka kan även sammanslutningar eller yrkesutövare beviljas stöd, om stödet främjar vården och användningen av enskilda markägares skogar.


Rätt till stöd har inte sådana enskilda markägare eller sådana innehavare av rätt som avses i 4 mom. och som äger fastigheten tillsammans med en markägare som enligt 1—4 mom. inte har rätt till stöd.


5 a §
Annat offentligt stöd

En förutsättning för beviljande av stöd enligt denna lag är att det för det arbete eller den åtgärd som ska finansieras inte har beviljats offentligt stöd enligt 4 § 2 punkten i statsunderstödslagen eller stöd via skattesystemet eller båda dessa stöd.

Stöd som har beviljats enligt denna lag ska återbetalas, om det efter beviljandet framgår att det för arbetet eller åtgärden har beviljats annat eller andra offentliga stöd som avses i 1 mom.

Trots bestämmelserna i 1 och 2 mom. kan dock sådan planering av ett arbete eller en åtgärd som avses i 12 och 13 § finansieras med medel som avses i denna lag och genomförandet av arbetet eller åtgärden med medel som avses i lagen om stöd för nyskiften (24/1981).

7 §
Plan och verkställighetsutredning

För att stöd för skogsförnyelse, vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog, byggande av skogsväg och projekt för vård av skogsnaturen samt miljöstöd ska kunna beviljas krävs det en plan som godkänts av skogscentralen. För andra stöd som avses i 2 kap. och stöd för bekämpning av rotticka krävs det en verkställighetsutredning som godkänts av skogscentralen.


Planen, verkställighetsutredningen och verkställighetsanmälan kan uppgöras som eget arbete enligt 6 §. Stöd kan beviljas endast för kostnader som föranleds av utarbetandet av en plan och en verkställighetsutredning som inte utförts som sådant eget arbete som avses i 6 §.


9 §
Skogsförnyelse

Beviljande av stöd förutsätter att objektet, som kan vara fördelat på flera områden, uppfyller kraven i fråga om minimiareal, förnyelseyta och de trädslag som ska användas vid skogsförnyelsen och att arbetet, beroende på vilken förnyelsemetod det är fråga om, uppfyller de krav som gäller antingen plantmängder eller såddpunkter och frömängder samt de krav som gäller behandlingen av markytan. Dessutom förutsätts att områdets värmesumma är tillräcklig för skogsförnyelse och att åtgärden i första hand bidrar till att bevara och återställa skogens ekosystem och den biologiska mångfalden eller det traditionella landskapet.


10 §
Vård av ungskog

För beviljande av stöd förutsätts att objektet uppfyller kravet på minimiareal och kraven på trädbeståndets täthet, minskning, medellängd och diameter efter behandling och att objektet inte behöver omedelbar vård efter behandlingen.


Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om krav i fråga om trädbeståndets täthet, minskning, medellängd och diameter efter behandling, konstaterande av utfört arbete för vård av ungskog, objektets minimiareal samt övriga i denna paragraf angivna stödvillkor och grunder för fastställande av stöd.

20 §
Försöks- och utredningsverksamhet

Beviljande av stöd förutsätter att försöks- eller utredningsverksamheten har samband med åtgärder som finansieras med stöd av denna lag. Dessutom förutsätts det att man vid beviljande av stöd beaktar de villkor för stödet i fråga som ställs i Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk (2006/C 319/01).


21 §
Ansökan om stöd

Trots bestämmelserna i 2 mom. kan stöd sökas endast för utarbetande av en plan för vård av torvmarksskog, för byggande av en ny skogsväg eller för ombyggnad av en enskild väg som krävs för transporter inom skogsbruket eller för projekt för vård av skogsnaturen, om avsikten är att finansiera åtgärderna som samprojekt med medel som avses i denna lag eller om avsikten är att finansiera åtgärderna med medel som avses i lagen om stöd för nyskiften.


26 §
Beslut om stöd som grundar sig på en plan och beslut om miljöstöd

Beslut om godkännande av en plan och om tidtabellen för genomförandet samt om stöd som beviljas för utarbetandet av planen kan fattas separat före beslut om annat stöd, om avsikten är att finansiera åtgärderna som samprojekt med medel som avses i denna lag eller om avsikten är att finansiera åtgärderna med medel som avses i lagen om stöd för nyskiften. Av beslutet ska det framgå att stödet beviljas på det villkoret att markägarnas avtal om genomförandet av projektet och en utredning om slutförandet av projektet enligt planen lämnas till skogscentralen inom den tid som skogscentralen fastställt. Om åtgärderna ska finansieras med medel som avses i denna lag, ska en ansökan om stöd för genomförandet av projektet lämnas till skogscentralen inom den tid som skogscentralen fastställt.


27 a §
Undertecknande av beslut

Skogscentralens beslut om beviljande och betalning av stöd eller om avslag på ansökan om stöd får undertecknas maskinellt.

7 kap.

Skyldigheter som hänför sig till stödet samt tillsyn

29 a §
Skyldighet att tillåta att en väg används för rekreation

En markägare som har beviljats stöd för byggande av skogsväg är skyldig att tillåta att skogsvägen eller den enskilda vägen avgiftsfritt används för rekreation. Användningen kan dock begränsas, om det behövs för att skydda känsliga områden, för att säkerställa att vägen används på ett säkert sätt eller för att säkerställa att vägen kan användas på ett korrekt sätt för transporter inom skogsbruket.

Skyldigheten enligt 1 mom. är i kraft tio år från det att den finansiering som beviljats för åtgärden betalats i sin helhet.

33 §
Skogscentralens tillsynsuppgift

Skogscentralen ska ge stödtagaren möjlighet att avhjälpa de brister som konstaterats vid en terrängundersökning om bristerna är ringa och relativt lätt kan avhjälpas. Om försummelsen av skyldigheten att tillåta att en skogsväg används för rekreation är ringa, ska skogscentralen ge markägaren råd om innehållet i skyldigheten och ge markägaren möjlighet att korrigera försummelsen. Skogscentralen ska i sådana fall fastställa en viss tid inom vilken bristerna ska avhjälpas eller försummelsen korrigeras.


34 §
Återbetalning och återkrav av stöd

Bestämmelser om grunderna för återbetalning och återkrav av stöd finns i statsunderstödslagen. Stöd som enligt 20 § i statsunderstödslagen ska återbetalas ska betalas till skogscentralen.


Stödet återkrävs hos stödtagaren, om inte något annat bestäms nedan i denna paragraf. Miljöstöd återkrävs hos den som under tiden som ägare inte har iakttagit de skyldigheter som hänför sig till miljöstödsavtalet. Stöd som beviljats för skogsförnyelse, vård av torvmarksskog eller byggande av skogsväg återkrävs hos den som under tiden som ägare har försummat sin vård- och underhållsskyldighet. Samtidigt upphör vård- och underhållsskyldigheten för området och, i fråga om stödet för byggande av skogsväg, även skyldigheten att tillåta att vägen används för rekreation. Stöd som beviljats för byggande av skogsväg återkrävs även hos den som under tiden som ägare har försummat skyldigheten att tillåta att vägen används för rekreation. Samtidigt upphör skyldigheten att tillåta att vägen används för rekreation samt vård- och underhållsskyldigheten för området.


40 §
Ändringssökande

Ett i denna lag avsett beslut av en skogscentral om beviljande av stöd och om stödets slutliga belopp får inte överklagas genom besvär. Omprövning av ett beslut av skogscentralen får begäras hos skogscentralen på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som ges med anledning av en begäran om omprövning får överklagas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av skogsbruksmarken i fråga är belägen.


42 §
Ikraftträdande

Genom denna lag upphävs lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering (1349/1996). Bestämmelserna i 11 § i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk gäller dock till och med den 31 december 2013. På finansiering som avses i den sistnämnda lagen och på ärenden som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Med avvikelse från 2 mom. kan ett ärende som gäller stöd för genomförande av en plan dock avgöras i enlighet med den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, om planen godkänts i enlighet med den lagen före denna lags ikraftträdande och stöd för genomförande av planen har sökts inom ett år från denna lags ikraftträdande. I sådana fall ska skogscentralen avgöra ärendet inom två år från denna lags ikraftträdande. Ärendet kan även avgöras enligt den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk när det är fråga om beviljande av tillläggsfinansiering till ett projekt om vilket beslut om finansiering har fattats innan denna lag träder i kraft. Med avvikelse från 2 mom. avgörs också ett ärende som gäller stöd för flisning av energived i enlighet med den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, om den vård av ungskog eller det uttag av energived som resulterar i det virke som stödet för flisning söks för har finansierats med stöd för vård av ungskog eller uttag av energived enligt den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Beslutet om att bevilja flisningsstöd måste då fattas och stödet måste betalas ut senast den 31 december 2012.

Medel som anvisats för syftet med denna lag får användas under fem års tid efter denna lags ikraftträdande, om det är fråga om utbetalning av den lånefinansiering eller det stöd för skogsförnyelse eller för byggande av skogsväg eller iståndsättningsdikning i form av samprojekt som har beviljats i enlighet med den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. För flisningsstöd som beviljats med stöd av den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk får medel användas fram till den 31 december 2012. För utbetalning av annan finansiering som beviljats med stöd av den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk får medel användas under tre års tid efter denna lags ikraftträdande.


Stöd för skogsförnyelse kan inte beviljas med stöd av 9 §, om nytt genomförande av ett skogsförnyelseprojekt enligt den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk har finansierats på samma objekt under trädbeståndets omloppstid. Stöd kan emellertid beviljas för nytt genomförande av arbete som avses i 9 § 3 mom., om skogsförnyelse enligt den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk har finansierats på samma objekt under trädbeståndets omloppstid.Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 270/2010
JsUB 22/2010
RSv 254/2010

  Helsingfors den 4 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.