98/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 februari 2011

Lag om ändring av 12 kap. 6 § i ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 12 kap. 6 § i ärvdabalken (40/1965) ett nytt 3 mom. som följer:

12 kap.

Om nyttjanderätt på grund av testamente

6 §

Om överlåtelse av fast egendom eller anläggning sker på elektronisk väg, kan det samtycke som avses i 1 mom. lämnas också som ett elektroniskt dokument i fastighetsöverlåtelsesystemet på det sätt som föreskrivs i 9 a kap. i jordabalken (540/1995).


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 146/2010
LaUB 27/2010
RSv 243/2010

  Helsingfors den 4 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.