95/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 februari 2011

Lag om ändring av brottsskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i brottsskadelagen (1204/2005) 9 § 2 mom., 20 § och 29 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 47 a § som följer:

9 §
Ersättning för lidande

Ersättningen för lidande bestäms enligt de grunder som anges i 5 kap. 6 § 2 mom. i skadeståndslagen. Ersättningen är dock högst 3 300 euro minskat med beloppen av de i 19 § i denna lag avsedda ersättningar som ersättningstagaren får från annat håll. Till offret för ett sexualbrott kan dock som ersättning betalas högst 8 800 euro eller, om offret då brottet begicks var yngre än aderton år, högst 15 000 euro med motsvarande avdrag.

20 §
Grundavdrag

Från det sammanlagda beloppet av de ersättningar som betalas den skadelidande för ett och samma skadefall för sveda och värk och andra tillfälliga men, för bestående men och för lidande görs ett grundavdrag på 200 euro.

29 §
Ersättning för ansökningskostnader

Till en sökande betalas, om sökanden yrkar det, en skälig ersättning för de kostnader som ansökan om ersättning enligt denna lag medfört, om sökanden för domstolsbehandlingen har beviljats rättshjälp eller förordnats ett rättegångsbiträde enligt 2 kap. 1 a § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997). Detsamma gäller om ärendet inte har behandlats vid domstol, men sökanden uppfyller de föreskrivna ekonomiska villkoren för att få rättshjälp. Ansökningskostnaderna ersätts dock inte, om ansökan klart saknar grund.


47 a §
Rättsregistercentralens rätt att få upplysningar

Rättsregistercentralen har trots bestämmelserna och föreskrifterna om sekretess rätt att på begäran avgiftsfritt av Statskontoret och av domstolar få sådana uppgifter och handlingar som är nödvändiga för att driva in en fordran som grundar sig på statens regressrätt eller en fordran som staten har med stöd av ett beslut enligt 42 § 2 mom. om återkrav.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Vid ersättning av skador som har orsakats genom brott som begåtts före denna lags ikraftträdande tillämpas i stället för 9 § 2 mom. och 20 § i denna lag de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Med avvikelse från 48 § justeras de belopp som föreskrivs i 9 § 2 mom. och 20 § i denna lag följande gång den 1 januari 2015.

RP 251/2010
LaUB 29/2010
RSv 263/2010

  Helsingfors den 4 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.