93/2011

Utfärdad i Helsingfors den 3 februari 2011

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om frontmannapension

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen om frontmannapension (271/1977) 8 §, sådan den lyder i förordningarna 264/2008 och 1237/2009, som följer:

8 §

Folkpensionsanstalten ska månatligen senast sex bankdagar före varje betalningsdag enligt 5 § 1 och 2 mom. meddela social- och hälsovårdsministeriet de belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de fronttillägg och extra fronttillägg som ska betalas den nämnda dagen. Social- och hälsovårdsministeriet ska betala Folkpensionsanstalten ett förskott på statens andel av beloppen enligt meddelandet senast tre bankdagar före den dag då fronttilläggen betalas ut.

Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de fronttillägg som betalats under en kalendermånad och de förskott på statens andel som betalats för att täcka tilläggen beaktas när det andra förskottet på statens andel bestäms för den andra månaden efter betalningsmånaden.

Folkpensionsanstalten ska lämna social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs vid justeringen av förskottet på statens andel senast sex bankdagar före den andra betalningsdagen för fronttillägg den andra månad som följer efter betalningsmånaden för förskottet på statens andel.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Förordningens 8 § 2 och 3 mom. tillämpas första gången vid justeringen av de förskott på statens andel som betalats i januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 3 februari 2011

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Konsultativ tjänsteman
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.