92/2011

Utfärdad i Helsingfors den 3 februari 2011

Statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 57 § 2 mom. i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007):

1 §
Betalning av statens andel till Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten ska månatligen senast sex bankdagar före betalningsdagen enligt 25 § 3 mom. i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) meddela social- och hälsovårdsministeriet beloppet av de bostadsbidrag för pensionstagare som har betalats under den månad som föregick dagen för meddelandet samt det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de bostadsbidrag för pensionstagare som ska betalas under den följande månaden.

Social- och hälsovårdsministeriet ska till Folkpensionsanstalten betala ett förskott på statens andel, som grundar sig på meddelandet enligt 1 mom., senast tre bankdagar före den dag då bostadsbidraget för pensionstagare betalas ut. Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de bostadsbidrag som betalats under en kalendermånad och förskottet för denna månad beaktas när förskottet för den andra månaden efter betalningsmånaden bestäms.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av bostadsbidrag för pensionstagare (1235/2009).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 3 februari 2011

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Konsultativ tjänsteman
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.