90/2011

Utfärdad i Helsingfors den 3 februari 2011

Statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av garantipension

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 36 § 2 mom. i lagen om garantipension (703/2010):

1 §
Betalning av statens andel till Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten ska månatligen senast sex bankdagar före betalningsdagen enligt 16 § 3 mom. i lagen om garantipension (703/2010) meddela social- och hälsovårdsministeriet beloppet av de garantipensioner som har betalats under den månad som föregick dagen för meddelandet samt det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalningen av de garantipensioner som ska betalas under månaden i fråga.

Social- och hälsovårdsministeriet ska till Folkpensionsanstalten betala ett förskott på statens andel, som grundar sig på meddelandet enligt 1 mom., senast tre bankdagar före den dag då garantipensionerna betalas ut. Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de garantipensioner som betalats under en kalendermånad och förskottet för denna månad beaktas när förskottet på statens andel månaden efter betalningsmånaden bestäms.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 3 februari 2011

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Konsultativ tjänsteman
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.