86/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 februari 2011

Lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

I denna lag bestäms om de frågor som gäller verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke, nedan parlamentets och rådets förordning.

2 §
Behörigt organ

Det behöriga organ som avses i artikel 4 i parlamentets och rådets förordning är i Finland Motiva Services Oy.

Det behöriga organet ska i sin uppgift iaktta förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003) till den del inte något annat följer av parlamentets och rådets förordning. I fråga om offentlighet för det behöriga organets handlingar gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

På de personer som i det behöriga organet sköter uppgifter enligt parlamentets och rådets förordning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt ansvar när de fullgör dessa uppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

3 §
Granskning och övervakning

Miljöministeriet har rätt att granska och övervaka Motiva Services Oy:s verksamhet som behörigt organ.

4 §
Avgifter

På de avgifter som tas ut för ansökningar om tilldelning av EU-miljömärke och för användningen av märket tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) i den mån tilllämpliga bestämmelser saknas i Europeiska unionens lagstiftning.

5 §
Brott mot tystnadsplikt

Straff för brott mot ett förbud enligt artikel 10.6 i parlamentets och rådets förordning utdöms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om gärningen inte utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

6 §
Ändringssökande

Besvär över det behöriga organets beslut i ett ärende som gäller tilldelning av miljömärke får anföras hos förvaltningsdomstolen med iakttagande av förvaltningsprocesslagen (586/1996).

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 7 februari 2011.

Genom denna lag upphävs lagen om förfarandet vid tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke (958/1997).

RP 307/2010
MiUB 15/2010
RSv 276/2010
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (32010R0066); EUT nr L 27, 30.1.2010, s. 1-19

Helsingfors den 4 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.