80/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 januari 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2011

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 5 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på verkställigheten av stöd för växthusproduktion enligt 5 kap. i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011 (43/2011) samt 5 kap. i statsrådets förordning om nordligt stöd 2011 (44/2011)

2 §
Besittning av växthus

Det växthus där den odling som utgör grunden för ansökan om stöd bedrivs, ska vara i den sökandens besittning den 1 maj 2011.

Om ett växthus efter att ansökan om stöd lämnats in övergår i eller utgår ur den sökandens besittning, ska närings-, trafik- och miljöcentral på den ort där sökandens gårdsbruksenhet ligger samt i landskapet Åland Statens ämbetsverk på Åland omedelbart underrättas skriftligen genom en fritt formulerad anmälan om att besittningen har överförts. Stödet betalas till den som har växthuset i sin besittning den 1 maj 2011.

3 §
Tekniska krav på växthus

Växthusets stomme och beklädnad ska vara i sådant skick som odlingssäsongen förutsätter och stå kvar året om med undantag för de perioder då växthuset repareras. Växthusets beklädnad i taket ska vara av glas, flerskiktsmaterial som är avsett för växthus eller dubbel plastfolie. Beklädnaden på väggar kan vara av ovan nämnda material eller alternativt av material som på motsvarande sätt isolerar värme och är ogenomträngligt för ljus.

Växthuset ska vara försett med

1) ventilationsluckor vid takåsen,

2) ett ventilationssystem som bygger på att växthusbågarna öppnas,

3) ett ventilationssystem som bygger på att täckmaterialet längs sidoväggarna lyfts upp,

4) maskinell nedkylning, eller

5) ett maskinellt ventilationssystem som leder ut luften och har en effekt på minst fyra liter per sekund per kvadratmeter som ska nedkylas.

Alla växthuslokaler i odlingsanvändning, med undantag för kammare för odling av plantor, ska vara försedda med ett ventilations- eller nedkylningssystem som står i direkt förbindelse med lokalerna. Det valda ventilations- eller nedkylningssystemet ska ha tillräcklig dimensionering och vara i funktion och installerad på platsen under hela odlingsperioden.

Om stöd söks för en kort odlingssäsong, ska växthuset vara försett med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vars effekt är minst 75 kW (65 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling.

Om stöd söks för en lång odlingssäsong, ska växthuset vara försett med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vars effekt är minst 200 kW (165 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling. Dessutom ska växthuset vara försett med uppvärmnings- och ventilationsregleringsautomatik.

Om det odlas grönsaker i växthuset och odlingsperioden som krävs för att få stöd, fortsätter efter den 31 oktober, ska växthuset vara försett med artificiell belysning, vars installationseffekt är minst 60 W/m2.

4 §
Odlingsareal som är i användning

Växthusarealen är i odlingsanvändning när den kulturväxt som berättigar till stöd har placerats i växthuset på sin slutgiltiga växtplats den 1 maj 2011 och när växthuset har en normal odlingstemperatur både med hänsyn till tidpunkten och med den odlade växten.

Vid odling av bladdill och persilja i kruka och vid odling av sallat i växthus räknas också plantproduktionsfasen som odlingsanvändning, även om odlingen sker i separata växtkammare.

Som odlingsanvändning betraktas inte lagring eller framläggande av färdiga produkter som köpts utanför företaget eller är egenodlade och som säljs som sådana till konsumenterna. Som odlingsanvändning betraktas inte heller förvaring eller lagring av fleråriga kruk- och gruppväxter samt grönväxter.

5 §
Beräknande av och anmälan om växthusareal

Växthusarealen beräknas på basis av växthusets yttre mått. I växthusarealen inkluderas inte butiksutrymmen, trädgårdscentral med växthuskonstruktion, förbindelsegångar mellan de egentliga växthusen, packeri- och lagerutrymmen eller andra utrymmen eller områden som inte är i odlingsanvändning. Av arealerna för ett växthus som används för försäljning anses endast de odlingsarealer som används under de odlingssäsonger då växthuset är i odlingsanvändning enligt 4 § berättiga till stöd. Om växter odlas i två våningar, räknas endast en våning som stödberättigad areal.

Växthusarealen anges i ansökan enligt den areal som är i stödberättigad odling den 1 maj 2011.

I odlingsplanen anges växthusets odlingsarealer specificerade enligt växthus och kulturväxt. Till odlingsplanen ska också fogas en icke-formbunden planritning av vilken ska framgå växthusets placering och beteckningar. I planen ska också, med en kalenderveckas noggrannhet, anges tidpunkten för och längden på uppehåll och undantagsarrangemang i odlingen, såsom plastbyte och byte av växtbestånd. Om stöd för växterna söks i produktgrupp ska i odlingsplanen anges de viktigaste växterna som odlas i produktgruppen.

6 §
Odlingssäsongens längd

Odlingssäsongen består av de odlingstider för stödberättigade växter som anges i odlingsplanen.

En sådan period då växthuset inte används i odling dras av då odlingssäsongens längd beräknas. Sådana uppehåll på högst två veckor som beror på byte av växtbestånd eller arrangemang i växthuset behöver dock inte dras av från odlingssäsongens längd.

Om det är uppehåll i odlingsplanen eller om odlingen består av frilandsgurka, kinakål eller isbergssallat den 1 maj 2011, kan stöd för lång odlingssäsong beviljas, om den odling som berättigar till stöd har pågått i minst två månader före den 1 maj 2011 och odlingen i övrigt i sin helhet uppfyller kraven för beviljande av stöd för lång odlingssäsong under 2011.

7 §
Normal jordbrukarsed på orten

Inom växthusproduktionen ska normal jordbrukarsed på orten iakttas, till vilken hör att en bärgnings- och marknadsduglig skörd ska produceras genom att använda sådana växtarter och växtsorter som lämpar sig för växthusodling och att vid planteringen använda ett plantmaterial vars omfattning och beskaffenhet är tillräcklig. Till jordbrukarseden hör också ombesörjandet av växternas skötselåtgärder och odlingsförhållanden, bärgandet av skörden och iordningsställande för försäljning.

Skörd som lämnats obärgad till följd av skördeskada eller något motsvarande skäl utgör inget hinder för beviljande av stöd för växthusproduktion, om de andra åtgärderna som hör till normal jordbrukarsed på orten har ombesörjts eller förberetts som sig bör. Närings-, trafik- och miljöcentral på den ort där sökandens gårdsbruksenhet ligger samt i landskapet Åland Statens ämbetsverk på Åland ska dock underrättas skriftligen omedelbart efter att skadan har inträffat. I anmälan ska skördeskadan eller någon annan motsvarande orsak specificeras.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2011.

  Helsingfors den 26 januari 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.