79/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 januari 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2011

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 7 mom., 25 § 3 mom. och 28 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dessa lagrum sådant 25 § 3 mom. lyder i lag 430/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller inlämnande av ansökningar samt räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011 (43/2011), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2011 (44/2011), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2011 (51/2011),

4) statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2011 (45/2011),

5) statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2011 ((46/2011),

6) statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2011 (47/2011).

2 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningar om stöd för växtproduktion, nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget samt stöd för husdjursskötsel, anmälningar om deltagande samt ansökningar om förskott på husdjursstöd lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum ska ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Anmälan om deltagande är i kraft tills vidare om producenten inte gör några ändringar i anmälan eller meddelar om att produktionen upphör eller utesluts ur systemet av något annat skäl.

Anmälan om direktförsäljning som gäller produktionsstöd för mjölk som säljs direkt och förhandsanmälan om direktförsäljning lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen samt i landskapet Åland till Statens ämbetsverk på Åland.

Ansökningar om stöd för växthusproduktion och lagringsstöd för trädgårdsprodukter lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen på den ort där sökandens gårdsbruksenhet ligger, samt i landskapet Åland till Statens ämbetsverk på Åland.

Ansökningsblanketter för lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp lämnas in till den arbets- och näringscentral på vars verksamhetsområde lagret ligger.

En ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen där driftsstället för biodlingen är beläget samt i landskapet Åland till Statens ämbetsverk på Åland.

3 §
Tidpunkterna för fastställande av husdjursstöd

De räkningsdagar och andra tidpunkter för fastställande av stöd som avses i 16 § i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 16 § i förordningen om nordligt stöd anges i bilaga 1 till denna förordning.

De räkningsdagar och andra tidpunkter som används för nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för stödår 2012 anges i bilaga 2 till denna förordning.

4 §
Överföringar av besittning vid ansökan om förskott på husdjursstöd

Vid de överföringar av besittningsrätten som ägt rum efter att tiden för ansökan om förskott gått ut kan ansökan om förskott på stöd överföras på lägenhetens nya innehavare om den förra och den nya innehavaren så överenskommer.

För att ansökan om förskott ska kunna överföras krävs det att jordbruket på gården under 2011 bedrivs i den omfattning som lägenhetens förra innehavare uppgett i ansökan om förskott.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2011.

Helsingfors den 26 januari 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga 1

TIDPUNKTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV PRODUKTIONSKOPPLA HUSDJURSSTÖD

Djur Räkningsdagar 2011
Hongetter 1.5.
Djur Period för fastställande av stöd
Dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar, stutar och kvigor Det ur nötdjursregistret erhållna genomsnittliga under perioden 1.7.2010—30.6.2011 nämnda dagar inräknade
Tackor Antalet tackor som uppfyller djurhållningsperiod för tackor
Hästar Antalet hästar som uppfyller djurhållningsperiod för hästar
Slaktade kvigor, tjurar och stutar Antalet slaktade djur 2011

Bilaga 2

DE RÄKNINGSDAGAR OCH ANDRA TIDPUNKTER SOM ANVÄNDS VID DEFINIERANDE AV HUSDJURSLÄGENHET I NATIONELL TILLÄGGSDEL TILL KOMPENSATIONSBIDRAG FÖR STÖDÅR 2012

1) Räkningsdagar för husdjur Räkningsdagar 2011
Svin
- suggor 1.10.1), 1.11.1) och 1.12.1) samt 1.1., 1.2., 1.3, 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. och 1.9.
1.10.2) 1.11.2) och 1.12.2)
- galtar 1.5. och 1.9.
- andra svin (3-8 mån.)3) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. och 1.12.
Fjäderfä
- hönor inklusive moderhönor samt moderdjur av broiler och kalkon 1.10.1), 1.11.1) och 1.12.1) samt 1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. och 1.9.
1.10.2), 1.11.2) och 1.12.2)
- moderdjur av anka och gås samt hägnade moderdjur av fasan och and 1.5. och 1.9.
- broilrar 1.5. och 1.9.
Hongetter 1.5.

1)Antalet suggor, hönor, moderdjur av broiler och kalkon 1.10.2010, 1.11.2010 och 1.12.2010 beaktas i nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012.

2)Antalet suggor, hönor, moderdjur av broiler och kalkon 1.10.2011, 1.11.2011 och 1.12.2011 beaktas i nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2013.

3)I var och en år 2009 eller efter år 2009 given ny förbindelse som gäller nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget som en husdjurslägenhet samt år 2008 eller före 2008 givna motsvarande förbindelser om inte sökanden kräver att det används de grunder som avses i bilaga 2 för slaktsvin eller unga suggor och galtar.

2) Andra perioder för fastställande av husdjursstöd
Djur Period för fastställande av stöd
Dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar, stutar och kvigor Det ur nötdjursregistret erhållna genomsnittliga under perioden 1.1.—31.12.2011 nämnda dagar inräknade
Tackor Antalet tackor som uppfyller djurhållningsperiod för tackor
Hästar Antalet hästar som uppfyller djurhållningsperiod för hästar
Slaktade kvigor, tjurar och stutar Antalet slaktade djur 2011
Slaktsvin Antalet slaktade djur 2011
Unga suggor och galtar Antalet djur som sålts till avel 2011
Ankor, gäss, kalkoner, hägnade fasaner och hägnade änder Antalet slaktade djur 2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.